Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Taksacje rolnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.TRO.SM.RROAE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Taksacje rolnicze
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : ROLNICTWO / ECTS: 3 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką wyceny dóbr w rolnictwie.

Przedmiot obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty wyceny składników majątku gospodarstwa rolnego. Wiedza z zakresu taksacji rolniczych stanowi uzupełnienie zarówno zagadnień prowadzenia i organizacji gospodarstw rolniczych, jak i nauki o rachunkowości. Przedmiot uświadamia słuchaczom znaczenie znajomości wartości dóbr w praktyce gospodarczej oraz obiektywnych metod i technik szacowania różnych kategorii wartości.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota i cele taksacji rolniczych (2 godz.).

2. Elementy operatu szacunkowego. Podstawowe źródła informacji. Mapy oraz dokumentacja opisowa (2 godz.).

3. Stan prawny i przeznaczenie nieruchomości rolnych. Księgi wieczyste, akty notarialne, plany zagospodarowania przestrz. (2 godz.).

4. Wizja terenowa. Badanie i analiza rynku lokalnego (1 godz.).

5. Podejście porównawcze (2 godz.).

6. Podejście dochodowe (2 godz.).

7. Podejście kosztowe (2 godz.).

8. Podejście mieszane (2 godz.).

Ćwiczenia:

1. Omówienie celu ćwiczeń, zasad pracy i zasad zaliczenia przedmiotu (1 godz.).

2. Identyfikacja i opis przedmiotu wyceny z wykorzystaniem podstawowych źródeł informacji (2 godz.).

3. Ustalanie stanu prawnego i przeznaczenia przedmiotu wyceny (2 godz.).

4. Analiza rynku lokalnego (2 godz.).

5. Zastosowanie podejścia porównawczego (2 godz.).

6. Zastosowanie podejścia dochodowego (2 godz.).

7. Zastosowanie podejścia kosztowego (2 godz.).

8. Zastosowanie podejścia mieszanego (2 godz.).

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego - 35 godz. (1,4 ECTS)

w tym:

wykłady - 15 godz. (0,6 ECTS)

ćwiczenia - 15 godz. (0,6 ECTS)

konsultacje - 2 godz. (0,08 ECTS)

udział w egzaminie i zaliczeniu - 3 godz. (0,12 ECTS)

praca własna - 40 godz. (1,6 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bud-Gusaim J., Taksacja rolnicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,2005

Łaguna T. M., Wycena nieruchomości i gospodarstw rolnych, Wydawnictwo Zachodnie centrum organizacji, Zielona Góra, 2001

Schilbach J., Charakterystyka nieruchomości rolnych oraz zasady ich wyceny, Wydawnictwo AR, Kraków, 2001

Literatura uzupełniająca:

Michalski R, Jóźwiak W., Metody oceny stanu technicznego, wyceny pojazdów i maszyn, Wydawnictwo Educaterra, Olsztyn, 1999

Nowak A., Wycena lasów, Wydawnictwo Educaterra, Olsztyn, 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A/ wiedza:

- zna podstawowe zagadnienia z zakresu taksacji składników majątku gospodarstw rolnych

- charakteryzuje podstawowe kategorie ekonomiczne t.j.: wartość, cena i trend jej zmiany, dochody i ich rodzaje, wydatki operacyjne, stopa kapitalizacji i dyskonta, cecha rynkowa i jej waga, zużycie obiektu budowlanego, urządzenia lub maszyny i rodzaje tego zużycia

B/ umiejętności:

- analizuje rynek i ustala trend czasowy zmian cen i wagi cech rynkowych

- wycenia składniki majątku stosując różne metody i techniki

C/ kompetencje społeczne:

- rozwiązuje postawione zadania w zespole lub samodzielnie

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

- jest zmotywowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

1. Test pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach.

2. Dodatkowe punkty za odnotowane na listach obecności na wykładach.

Ćwiczenia:

1. Oceny za aktywność: rozwiązanie zadania przy tablicy.

2. Kolokwium zaliczeniowe - rozwiązanie zestawu zadań rachunkowych.

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z wykładów + 0,5 x ocena z ćwiczeń

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: Mariusz Dacko, Aleksandra Płonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dacko
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.