Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Taksacje rolnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.TRO.NM.RROAE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Taksacje rolnicze
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką szacowania wartości dóbr w rolnictwie.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z teoretycznymi jak i praktycznymi aspektami metod i technik wyceny składników majątku gospodarstwa rolnego. Wiedza z zakresu taksacji rolniczych stanowi uzupełnienie zarówno zagadnień prowadzenia i organizacji gospodarstw rolniczych, jak i nauki o rachunkowości. Przedmiot uświadamia słuchaczom znaczenie znajomości wartości dóbr w praktyce gospodarczej oraz obiektywnych metod i technik szacowania różnych kategorii wartości.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Istota i cele taksacji rolniczych. Możliwość podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie wyceny. Nowe tendencje w taksacjach rolniczych oraz potrzeba ciągłego aktualizowania wiedzy (2 godz.).

2. Podstawowe źródła informacji w wycenie: mapy oraz dokumentacja opisowa (1 godz.).

3. Stan prawny nieruchomości rolnych. Księgi wieczyste, akty notarialne (1 godz.).

4. Opracowania kartograficzno-studialne jako źródło danych w procesie taksacji (1 godz.).

5. Wizja terenowa. Zasady sporządzania operatu szacunkowego (1 godz.).

6. Badanie i analiza rynku lokalnego (1 godz.).

7. Podejście porównawcze (1 godz.).

8. Podejście dochodowe (1 godz.).

9. Podejście mieszane i kosztowe (1 godz.).

Tematyka ćwiczeń:

1. Identyfikacja i opis przedmiotu wyceny z wykorzystaniem podstawowych źródeł informacji (1,5 godz.).

2. Ustalanie stanu prawnego przedmiotu wyceny (2 godz.).

3. Ustalenie przeznaczenia nieruchomości (2 godz.).

4. Analiza rynku. Ustalenie trendu czasowego zmiany cen i wag cech rynkowych (2 godz.).

5. Zastosowanie podejścia porównawczego w praktyce (2 godz.).

6. Zastosowanie podejścia dochodowego w praktyce (2 godz.).

7. Zastosowanie podejścia mieszanego i kosztowego (2 godz.).

8. Inwestycje w rolnictwie. Obliczenie wartości zaktualizowanej netto i wewnętrznej stopy zwrotu (1,5 godz.).

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 75; ECTS: 3

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 25; ECTS: 1

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 50; ECTS: 2

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bud-Gusaim J., Taksacja rolnicza, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,2005

Łaguna T. M., Wycena nieruchomości i gospodarstw rolnych, Wydawnictwo Zachodnie centrum organizacji, Zielona Góra, 2001

Schilbach J., Charakterystyka nieruchomości rolnych oraz zasady ich wyceny, Wydawnictwo AR, Kraków, 2001

Literatura uzupełniająca:

Michalski R, Jóźwiak W., Metody oceny stanu technicznego, wyceny pojazdów i maszyn, Wydawnictwo Educaterra, Olsztyn, 1999

Nowak A., Wycena lasów, Wydawnictwo Educaterra, Olsztyn, 2001

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

A/ wiedza:

- zna podstawowe zagadnienia z zakresu taksacji składników majątku gospodarstw rolnych

- charakteryzuje podstawowe kategorie ekonomiczne t.j.: wartość, cena i trend jej zmiany, dochody i ich rodzaje, wydatki operacyjne, stopa kapitalizacji i dyskonta, cecha rynkowa i jej waga, zużycie obiektu budowlanego, urządzenia lub maszyny i rodzaje tego zużycia

B/ umiejętności:

- analizuje rynek i ustala trend czasowy zmian cen i wagi cech rynkowych

- wycenia składniki majątku stosując różne metody i techniki

C/ kompetencje społeczne:

- rozwiązuje postawione zadania w zespole lub samodzielnie

- rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

- jest zmotywowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania prac oraz oceny z kolokwiów.

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Ocena podsumowująca (wykłady): egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.