Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie produkcji roślin towarowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.TPRT.SM.RROAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie produkcji roślin towarowych
Jednostka: Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy: Rolnictwo, sp. produkcja roślinna, 2 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Technologie uprawy roślin towarowych ze szczególnym uwzględnieniem odmian i kierunków użytkowania. Mechaniczna uprawa gleby (uproszczenia), nawożenie, siew (siew bezpośredni) – w różnych technologiach uprawy. Zabiegi pielęgnacyjne: pielęgnacja mechaniczna, chemiczne zwalczanie chwastów, ochrona przed chorobami i szkodnikami. Przygotowanie do zbioru, różne sposoby zbioru, zbiór plonu głównego i ubocznego. Efektywność zastosowanych zabiegów agrotechnicznych w różnych technologiach upraw.

Pełny opis:

Szczegółowy harmonogram wykładów:

1.Technologie uprawa pszenicy ozimej, założenia i projekty do wykonania dla kierunku użytkowania na ziarno chlebowe i pastewne - 1 godz.

2.Charakterystyka i omówienie technologii uprawy żyta populacyjnego i mieszańcowego - 1 godz.

3.Uprawa jęczmienia ozimego i jarego w Polsce, projekt technologii nisko- i wysokonakładowej dla jęczmienia pastewnego i browarnego - 1 godz.

4.Technologia uprawy nowych odmian (tradycyjnych i karłowych)pszenżyta ozimego i jarego - 1 godz.

5.Założenia do technologii uprawy owsa tradycyjnego i nagiego dla warunków górskich i nizinnych - 1 godz.

6.Założenia dla kierunków uprawy kukurydzy na: ziarno, CCM, zielonkę - kiszonkę oraz kukurydzy cukrowej i pękającej. Omówienie technologii dla wyżej wymienionych kierunków użytkowania - 1 godz.

7.Założenia dla rożnych kierunków użytkowania ziemniaka, uprawa ziemniaka na zbiór wczesny i późny - 1 godz.

8.Technologia uprawy buraka cukrowego i pastewnego, metody zbioru i przechowywania - 1 godz.

9.Uprawa rzepaku ozimego i jarego, ocena przezimowania plantacji, technologia uprawy słonecznika oleistego - 1 godz.

10.Agrotechnika bobiku, projekt dla technologii uprawy nowych odmian tradycyjnych i samokończących - 1 godz.

11.Uprawa grochu jadalnego na nasiona i pastewnego na zielonkę, technologia dla odmian tradycyjnych i wąsolistnych - 1 godz.

12.Agrotechnika soi i fasoli, dobór odmian dla rejonów uprawy, metody zbioru - 1 godz.

13.Technologia uprawy plantacji towarowych i nasiennych koniczyny czerwonej - 1 godz.

14.Uprawa lucerny siewnej i mieszańcowej na susz i zielonkę, dobór odmian dla rejonów uprawy - 1 godz.

15.Uprawa roślin energetycznych- 1 godz.

Szczegółowy harmonogram ćwiczeń:

1.Założenia i projekty technologii uprawy pszenicy ozimej do wykonania dla kierunku użytkowania na ziarno chlebowe i pastewne - 2 godz.

2.Opracowanie technologii uprawy żyta populacyjnego i mieszańcowego - 2 godz.

3.Wykonanie projektu technologii nisko- i wysokonakładowej dla jęczmienia pastewnego i browarnego - 2 godz.

4.Wykonanie projektu technologii uprawy dla formy tradycyjnej i karłowej pszenżyta ozimego- 2 godz.

5.Opracowanie projektów technologii uprawy kukurydzy na: ziarno, CCM, zielonkę – kiszonkę oraz kukurydzy cukrowej i pękającej - 2 godz.

6.Wykonanie projektu technologii uprawy dla rożnych kierunków użytkowania ziemniaka, uprawa ziemniaka na zbiór wczesny i późny - 2 godz.

7.Opracowanie technologii uprawy buraka cukrowego i pastewnego z uwzględnieniem metody zbioru i przechowywania - 2 godz.

8.Projekt technologii uprawy rzepaku ozimego z uwzględnieniem stanu przezimowania plantacji oraz wysokiego stopnia zaolejenia nasion - 2 godz.

9.Wykonanie projektu technologii uprawy tradycyjnych i samokończących odmian bobiku - 2 godz.

10.Opracowanie technologii uprawy grochu jadalnego na nasiona i pastewnego na zielonkę, z uwzględnieniem odmian tradycyjnych i wąsolistnych - 2 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 100; ECTS: 4,00

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 35; ECTS: 1,4

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 20; ECTS: 0,8

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 65; ECTS: 2,6

Literatura:

1. Szczegółowa uprawa roślin. Wyd. 2, 2003, WAR Wrocław, praca zbiorowa, red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego

2. Nawożenie mineralne roślin uprawnych, praca zbiorowa, red. R. Czuby, Police 1996.

3. Nawożenie roślin uprawnych, 2 Nawożenie i systemy nawożenia, W. Grzebisz, PWRiL

3. Zalecenia ochrony roślin - IOR-PIB Poznań - www.ior.poznan.pl

4. Instytut praktyce rolniczej - www.iung.pulawy.pl

5. www.cdr.gov.pl

6. www.wir.org.pl

Rynki i technologie produkcji roślin uprawnych. Wyd. Wieś Jutra 2005, praca zbiorowa pod red. J. Chotkowskiego.

Pszenice - zwyczajna, orkisz, twarda. Uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2012, pod red. W. Budzyńskiego.

Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie. Wyd. PWRiL 2010, pod red. W. Budzyńskiego i T. Zająca.

Efekty uczenia się:

wiedza:

student posiada wiedzę z zakresu agrotechniki najważniejszych towarowych gatunków roślin rolniczych i technologii uprawy w zależności od kierunku użytkowania

umiejętności:

student potrafi:

- określić potrzeby pokarmowe i nawozowe roślin (źródła składników pokarmowych w glebie, zapotrzebowanie na nawozy),

- określić parametry siewu i sadzenia (ilość wysiewu i zapotrzebowanie na nasiona),

- zaplanować w czasie zabiegi uprawy roli dla rożnych warunków glebowych i przedplonów,

- zaplanować zabiegi pielęgnacyjne w okresie wegetacji roślin (prowadzenia łanu),

- opracować kompleksowe technologie uprawy roślin towarowych

kompetencje społeczne:

- student organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania określonych zadań,

- dostrzega potrzebę ustawicznego poszerzania wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii produkcji roślin towarowych.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - ocena sporządzonego przez studenta projektu kompleksowej technologii uprawy wybranej rośliny towarowej

Ćwiczenia - indywidualne zadania do rozwiązania, ocena poprawności sporządzonych indywidualnie i grupowo kart technologicznych

Ćwiczenia terenowe - odpowiedź ustna dotycząca oceny prawidłowości wykonania zabiegów agrotechnicznych, stanu zaawansowania wzrostu i rozwoju roślin, stanu plantacji

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.