Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.TIN.SL.REKXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 2 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Strona przedmiotu: http://matrix.ur.krakow.pl/~jszewc/
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW: Ekonomia / ECTS: 3 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: ogólne

Wymagania wstępne: Zaliczenie przedmiotu TI w semestrze 1.

Celem kursu jest rozwinięcie i dalsze doskonalenie praktycznych umiejętności z zakresu podstawowych programów użytkowych.

Niniejszy kurs pozwala na poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości o współczesnych urządzeniach IT. Doskonali techniki korzystania z zasobu sieci Inernet, pomocnych w prowadzeniu prac badawczych.

Poszerza umiejętności prowadzenia obliczeń matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w arkuszu kalkulacyjnym i programach statystycznych.

Zaliczenie poszczególnych zagadnień i zaliczenie końcowe przedmiotu odbywa się indywidualnie przy stanowisku komputerowym.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1. MS Excel. Przetwarzanie danych liczbowych w arkuszach kalkulacyjnych. Zastosowanie różnych adresów komórek. Zasady zapisywania formuł. Zastosowanie funkcji matematycznych, finansowych i logicznych.

2. MS Excel. Praca z arkuszami: wstawianie, zabezpieczanie, formatowanie arkusza. Import danych ze źródeł zewnętrznych. Przetwarzanie danych pochodzących z różnych źródeł.

3. Funkcje daty i czasu

4. Obliczenia i analizy statystyczne w arkuszu kalkulacyjnym.

5. Modyfikacja danych. Sortowanie. Wykresy i diagramy.

6. Tabela przestawna. Filtrowanie danych.

7. Wprowadzenie do języka Visual Basic for Applications, proste procedury, funkcje, komunikacja z użytkownikiem, schematy blokowe.

8. Automatyzacja czynności rejestracja makr i i kwestje bezpieczeństwa.

9. Podsumowanie ćw. 1-8. Sprawdzenie wiadomości studentów.MS Access. Projektowanie bazy danych. Projektowanie tabel. Relacje pomiędzy tabelami. Zastosowanie różnych typów pól. Klucze, indeksy.

10. MS Access. Tworzenie formularzy. Zakładanie i zmiana relacji pomiędzy tabelami. Import i eksport danych z innych aplikacji.

11. MS Access. Wyszukiwanie za pomocą kwerend. Tworzenie prostych i złożonych kwerend. Projektowanie i generowanie raportów.

12. Statistica StatSoft. Wprowadzanie i przeliczanie danych. Tabele częstości, histogramy i wykresy.

13. Statistica StatSoft. Rozkład normalny. Miary położenia, zmienności i asymetrii.

14. Statistica StatSoft. Miary korelacji i regresji. Testy statystyczne.

15. Sprawdzenie wiadomości studentów. Zaliczenie przedmiotu.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 34 godz. (ECTS** 1,4)

w tym:

wykłady 0 godz.

ćwiczenia 30 godz.

konsultacje 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 40 godz. (ECTS** 1,6)

Zaliczenie poszczególnych zagadnień i zaliczenie końcowe przedmiotu odbywa się indywidualnie przy stanowisku komputerowym.

Literatura:

Podstawowa:

1. Metzger P., 2006, Anatomia PC. Wydanie X, Helion, Gliwice.

2. Nelson S. L., 1999, Microsoft WORD PL, Świat Książki, Wrocław.

3. Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon., Access 2003 PL. Biblia, Helion, Gliwice.

auzupełniająca:

1. Jinjer S., 2006, Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych, Helion, Gliwice

2. Statystyka i data mining w badaniach naukowych, 2006, Materiały z seminarium StatSoft Polska.

3. Kurose J., Ross K., 2018, Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Helion, Gliwice

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- potrafi redagować w edytorze tekstu różnego typu dokumenty,

- potrafi wykorzystać programy graficzne,

- stosuje arkusz kalkulacyjny i programy statystyczne, aby wykonywać obliczenia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne,

- obsługuje relacyjne bazy danych.

Umiejętności

Student :

- potrafi redagować w edytorze tekstu dokumenty typu "praca dyplomowa" oraz "pisma urzędowe",

- wykorzystuje programy graficzne,

- wykonuje obliczenia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne w arkuszu kalkulacyjnym i programach statystycznych,

- umie założyć i obsługiwać relacyjną bazę danych,

Kompetencje społeczne

Student:

- potrafi korzystać z poczty elektronicznej, komunikatorów i portali społecznościowych celem wymiany informacji i jej zastosowania w obszarze związanym z kierunkiem studiów i przyszłym zawodem,

- ma świadomość uzupełniania i aktualizowania wiedzy nabytej ina zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Student wykonuje samodzielnie prace z zakresu problemów będących przedmiotem treści programowych.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 1,0 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia [Wiedza (W), Umiejętności (U), Kompetencje społeczne (K)], definiowaną w sposób

następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych

efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia

(średnio przynajmniej 55% obowiązujących efektów),

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 71-80%),

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 81-90%)

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia

(średnio > 90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Jaworska, Sławomir Lisek, Jacek Strojny, Janina Szewczyk, Monika Zioło
Prowadzący grup: Monika Jaworska, Patrycja Ozga-Gwóźdź, Janina Szewczyk, Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Szewczyk, Monika Zioło
Prowadzący grup: Wiesław Grygierzec, Patrycja Ozga-Gwóźdź, Janina Szewczyk, Monika Zioło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.