Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szczegółowa hodowla roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.SZHR.SM.RROBX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szczegółowa hodowla roślin
Jednostka: Katedra Fizjologii, Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami i sposobami doskonalenia roślin rolniczych.

Podczas wykładów przedstawione zostanie znaczenie roślin rolniczych, ich rozpowszechnienie w Polsce i w świecie, pochodzenie, ploidalność, wykorzystanie technik cytogenetycznych i biotechnologicznych w doskonaleniu odmian, osiągnięty postęp hodowlany, problemy hodowlane i stan hodowli w Polsce.

Ćwiczenia obejmować będą kształcenie studentów w zakresie biologii rozmnażania, metod hodowli nowych odmian i ich struktury genetycznej, kierunków hodowli oraz czynników ułatwiających i utrudniających hodowlę odmian u poszczególnych gatunków roślin uprawnych.

Pełny opis:

Szczegółowy program wykładów:

1. Hodowla pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i owsa: znaczenie, pochodzenie, taksonomia, ploidalność, genetyka cech fizjologicznych, morfologicznych, odpornościowych, cech plonu i jakości ziarna, wykorzystanie technik cytogenetycznych i biotechnologicznych w doskonaleniu odmian, osiągnięcia i perspektywy, stan hodowli w Polsce, odmiany, (5 godz.),

2. Hodowla kukurydzy, żyta, buraka i rzepaku: znaczenie, pochodzenie, systematyka, genetyka, charakterystyka odmian, wykorzystanie technik cytogenetycznych i biotechnologicznych w doskonaleniu odmian, osiągnięcia i perspektywy, stan hodowli w Polsce, (4 godz.),

3. Hodowla ziemniaka: znaczenie, pochodzenie, systematyka, genetyka, wytwarzanie nowych odmian, wykorzystanie technik cytogenetycznych i biotechnologicznych w doskonaleniu odmian, osiągnięcia i perspektywy, stan hodowli w Polsce, odmiany, (2 godz.),

4. Hodowla bobiku, grochu i łubinów: znaczenie, pochodzenie, systematyka, genetyka, postęp odmianowy, (2 godz.),

8. Hodowla motylkowatych wieloletnich i traw pastewnych: znaczenie, pochodzenie, systematyka, osiągnięcia, perspektywy, odmiany, (2 godz.).

Szczegółowy program ćwiczeń:

1. Cele i kierunki hodowli roślin: plon i jego jakość (czas i metody oceny), inne kierunki hodowli u różnych grup roślin uprawnych (odporność na choroby, porastanie ziarna, wyleganie, zimotrwałość, mrozoodporność), (2 godz.),

2. Czynniki ułatwiające i utrudniające hodowlę: cykl życiowy, morfologia roślin i sposób użytkowania, sposób rozmnażania, izolacja, odziedziczalność, samoniezgodność, męska sterylność, markery morfologiczne i molekularne, korelacje między cechami, (2 godz.)

3. Genetyczna struktura odmian i jej wpływ na wyrównanie: linie czyste, panmiktyczne populacje, odmiany mieszańcowe, klony, (2 godz.),

4. Hodowla pszenicy, pszenżyta, jęczmienia i owsa: biologia rozmnażania, genetyczna struktura odmian, metody hodowli twórczej i zachowawczej, (2 godz.),

5. Hodowla kukurydzy, żyta, buraka i rzepaku: biologia rozmnażania, genetyczna struktura odmian konwencjonalnych i mieszańcowych oraz metody ich wytwarzania, (2 godz.),

6. Hodowla ziemniaka: hodowla rekombinacyjna z wykorzystaniem krzyżowań oddalonych, (1 godz.),

7. Hodowla bobiku, grochu i łubinów: biologia rozmnażania, metody hodowli twórczej i zachowawczej, (1 godz.),

8. Hodowla motylkowatych wieloletnich i traw pastewnych: biologia rozmnażania, genetyczna struktura odmian, hodowla odmian populacyjnych i syntetycznych, (2 godz.).

9. Zaliczenie, (1 godz.)

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS – przedmiot obowiązkowy, Godziny: 60 ; ECTS: 3

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS – przedmiot do wyboru, Godziny: - ; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria…), Godziny: 30; ECTS: 1,5

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych, np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty, Godziny: - ; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu, Godziny: 30; ECTS: 1,5.

Literatura:

Górny A.G. (red.). Zarys genetyki zbóż. Tom I i II. IGR PAN, Poznań 2004.

Malepszy S. (red.). Biotechnologia roślin. Kraków, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

Michalik B. (red.). Hodowla roślin z elementami genetyki i biotechnologii. PWRiL. Poznań, 2009.

Banga S.S., Banga S.K. (eds.). Hybrid cultivar development. Sprinter-Verlag. 1998.

Fehr W.R. (ed.). Principles of cultivar development. Vol. 2. Crop species. 1987.

Poehlman J.M., Sleper D.A. Breeding field crops. Iowa State Univ. Press / Ames. 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student opisuje znaczenie roślin rolniczych, charakteryzuje ich pochodzenie i biologię rozmnażania oraz osiągnięty postęp biologiczny i perspektywy na przyszłość,

- zna metody i kierunki hodowli odmian, sposoby doskonalenia cech najważniejszych gatunków roślin uprawnych oraz genetyczną strukturę odmian,

- wskazuje wykorzystanie technik cytogenetycznych i biotechnologicznych w hodowli nowych odmian

Umiejętności:

- student dokonuje wyboru metod hodowlanych w zależności od gatunku, celu hodowli i sposobu rozmnażania,

- ocenia efektywność procedur hodowlanych i kierunków hodowli,

- nakreśla możliwości stosowania metod cytogenetycznych i biotechnologicznych w kształtowaniu cech użytkowych roślin uprawnych

Kompetencje społeczne:

- student postrzega relacje między doskonaleniem genotypu roślin uprawnych a postępem w rolnictwie i środowiskiem przyrodniczym,

- ma świadomość konieczności doskonalenia roślin rolniczych z użyciem współczesnych technik i rozumie zasady ich stosowania

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Ocena podsumowująca: rozbudowany test pisemny ograniczony czasowo, każde pytanie oceniane w punktach.

1. Ocena niedostateczna (2,0): student nie potrafi podać znaczenia poszczególnych gatunków roślin rolniczych, scharakteryzować ich pochodzenia, nie zna sposobów doskonalenia cech najważniejszych roślin uprawnych, nie umie wskazać wykorzystania technik cytogenetycznych i biotechnologicznych w hodowli nowych odmian (< 55% punktów),

2. Ocena dostateczna (3,0): student dostatecznie opisuje znaczenie poszczególnych gatunków roślin rolniczych, charakteryzuje ich pochodzenie, zna niektóre sposoby doskonalenia cech najważniejszych roślin uprawnych, ale nie potrafi ocenić efektywności procedur hodowlanych i kierunków hodowli, nie potrafi wyczerpująco wskazać wykorzystania technik cytogenetycznych i biotechnologicznych w hodowli nowych odmian (55 - 60% punktów),

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): student opisuje znaczenie poszczególnych gatunków roślin rolniczych, charakteryzuje ich pochodzenie i sposoby doskonalenia cech najważniejszych roślin uprawnych, próbuje ocenić efektywność procedur hodowlanych i kierunków hodowli, nie potrafi wyczerpująco wskazać wykorzystania technik cytogenetycznych i biotechnologicznych w hodowli nowych odmian, zauważa relacje między doskonaleniem genotypu roślin uprawnych a postępem w rolnictwie i środowiskiem przyrodniczym (61 - 70% punktów),

4. Ocena dobra (4,0): student prawidłowo opisuje znaczenie poszczególnych gatunków roślin rolniczych, charakteryzuje ich pochodzenie i sposoby doskonalenia cech u najważniejszych roślin rolniczych, potrafi wskazać wykorzystanie technik cytogenetycznych i biotechnologicznych w hodowli nowych odmian, postrzega relacje między doskonaleniem genotypu roślin uprawnych a postępem w rolnictwie i środowiskiem przyrodniczym (71 - 80% punktów),

5. Ocena ponad dobra (4,5): student całościowo opisuje znaczenie poszczególnych gatunków roślin rolniczych, dobrze zna ich pochodzenie i sposoby doskonalenia cech u najważniejszych roślin uprawnych, potrafi prawidłowo wskazać wykorzystanie technik cytogenetycznych i biotechnologicznych w hodowli nowych odmian, podaje przykłady, rozumie relacje między doskonaleniem genotypu roślin uprawnych a postępem w rolnictwie i środowiskiem przyrodniczym (81 - 90% punktów),

6. Ocena bardzo dobra (5,0): student bezbłędnie opisuje znaczenie poszczególnych gatunków roślin rolniczych, bardzo dobrze zna ich pochodzenie i sposoby doskonalenia cech najważniejszych u roślin uprawnych, bezbłędnie wskazuje wykorzystanie technik cytogenetycznych i biotechnologicznych w hodowli nowych odmian, zna liczne przykłady, prawidłowo ocenia efektywność procedur hodowlanych i kierunków hodowli, w pełni rozumie relacje między doskonaleniem genotypu roślin uprawnych a postępem w rolnictwie i środowiskiem przyrodniczym (> 90% punktów).

Ćwiczenia:

Ocena podsumowująca: rozbudowany test pisemny ograniczony czasowo, każde pytanie oceniane w punktach.

1. Ocena niedostateczna (2,0): student nie zna biologii rozmnażania poszczególnych gatunków roślin rolniczych, nie zna metod, kierunków hodowli ani genetycznej struktury odmian, (< 55% punktów),

2. Ocena dostateczna (3,0): student dostatecznie opisuje biologię rozmnażania poszczególnych gatunków roślin rolniczych, zna metody, kierunki hodowli, ale nie potrafi dokonać wyboru metody hodowlanej w zależności od gatunku, celu hodowli i sposobu rozmnażania, ani opisać genetycznej struktury odmian, (55 - 60% punktów),

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): student opisuje biologię rozmnażania, zna metody, kierunki hodowli najważniejszych gatunków roślin uprawnych, próbuje dokonać wyboru metody hodowlanej w zależności od gatunku, celu hodowli i sposobu rozmnażania, nie w pełni rozumie genetyczną strukturę odmian, (61 - 70% punktów),

4. Ocena dobra (4,0): student prawidłowo opisuje biologię rozmnażania poszczególnych gatunków roślin rolniczych, zna metody i kierunki hodowli, ma problemy z dokonaniem wyboru metody hodowlanej w zależności od gatunku, celu hodowli i sposobu rozmnażania, oraz pełnym rozumieniem genetycznej struktury odmian, (71 - 80% punktów),

5. Ocena ponad dobra (4,5): student prawidłowo opisuje biologię rozmnażania poszczególnych gatunków roślin rolniczych, dobrze zna metody i kierunki hodowli, dokonuje wyboru metody hodowlanej w zależności od gatunku, celu hodowli i sposobu rozmnażania, rozumie genetyczną strukturę odmian, (81 - 90% punktów),

6. Ocena bardzo dobra (5,0): student bezbłędnie opisuje biologię rozmnażania poszczególnych gatunków roślin rolniczych, bardzo dobrze charakteryzuje metody i kierunki hodowli, właściwie dokonuje wyboru metody hodowlanej w zależności od gatunku, celu hodowli i sposobu rozmnażania, rozumie w pełni genetyczną strukturę odmian, (> 90% punktów).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.