Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia wsi i rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.SWR.SM.ROSOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia wsi i rolnictwa
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS: 3/semestr 4

Profil: ogólnoakademicki Forma i poziom: SM

Status: fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z regułami, jakie rządzą procesem rozwoju społeczno-gospodarczego, z miejscem wsi i rolnictwa

w tym procesie oraz przekształceniami, jakim wieś i rolnictwo podlegają; a także ze specyfiką środowiska społecznego wsi oraz obecnymi

problemami wsi i rolnictwa w Polsce.Przedmiot obejmuje następujące grupy problemów :

1. Rolnictwo i wieś w globalnym procesie rozwoju gospodarczego i społecznego.

2. Wieś i rolnictwo w okresie przedindustrialnym.

3. Przemiany wsi i rolnictwa w toku industralizacji i urbanizacji kraju.

4. Współczesna wieś polska w obliczu gospodarki rynkowej oraz integracji europejskiej.

5. Badanie społecznych i gospodarczych problemów wsi i rolnictwa

Pełny opis:

Plan wykładów:

1-2. Proces rozwoju w toku dziejów oraz jego przyczyny. Znaczenie wzrostu potrzeb oraz społecznego podziału pracy.

3-4. Czynnik demograficzny w procesie rozwoju. Związki pomiędzy wzrostem demograficznym i strukturą demograficzną a rozwojem

gospodarczym.

5-6. Miejsce rolnictwa i jego charakter w gospodarce przedindustrialnej. Struktura społeczno-ekonomiczna wsi. Tradycyjne gospodarstwo

chłopskie, jego cechy i funkcje.

7-8. Tradycyjna rodzina chłopska oraz społeczność wioskowa - ich cechy i funkcje. Kultura ludowa. System wartości, psychika i

mentalność mieszkańców dawnej wsi.

9-10. Ewolucja chłopskiego rolnictwa pod wpływem industrializacji i urbanizacji: profesjonalizacja lub dwuzawodowość.

11-12. Rodzina chłopska i społeczność wioskowa w procesie przeobrażeń.

13-14. Problemy społeczne i demograficzne wsi. Przeobrażenia

kulturowe, impakt kultury masowej. Przejawy dysharmonii kulturowej oraz dezintegracji środowisk lokalnych.

15-16. Regionalne zróżnicowanie wsi polskiej. Predyspozycje rozwojowe poszczególnych regionów. Specyfika Polski południowo-wschodniej;

17-18. Problem migracji na polskiej wsi i ich społeczno - ekonomiczne skutki.

19.20. Aktualne problemy młodzieży wiejskiej w Polsce.

21-22. Rola liderów w rozwoju obszarów wiejskich.

23-24. Sytuacja społeczno - zawodowa i warunki życia kobiet wiejskich w Polsce.

25-26. Funkcjonowanie wielopokoleniowych rodzin wiejskich.

27-28.Zagadnienia kultury mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Tożsamość kulturowa mniejszości.

29-30. Od tradycyjnej kultury ludowej do kultur lokalnych. Religijność ludowa.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego (2 ECTS) 33 godzin

w tym:

wykłady (30 godzin)

konsultacje (2 godziny)

udział w badaniach (0 godzin)

obowiązkowe praktyki i staże (0 godzin)

udział w egzaminie i zaliczeniu (1 godziny)

praca własna (1 ECTS) 57 godzin

Literatura:

Obowiązkowa:

1) Kowalska M. i inni, 2015. Rozwój lokalny obszarów wiejskich w perspektywie społeczno – ekonomicznej. Uniwersytet Rolniczy im. H.

Kołłątaja w Krakowie. Kraków.

2). Gorlach. K., 2004. Socjologia obszarów wiejskich, problemy i perspektywy. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa.

Uzupełniająca:

3) Bukraba-Rylska I., 2008. Socjologia wsi polskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

4) Kocik L., 2006. Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata. Oficyna Wydawnicza AFM. Kraków

8) Kowalska M., 2015. Młodzież wiejska zagrożona wykluczeniem społeczny. Wydawnictwo Inżynieria Rolnicza PAN. Kraków.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

Wiedza:

- posiada podstawową wiedzę na temat aktualnych społecznych problemów współczesnej wsi polskiej;

- dysponuje wiedzą nt. przeobrażeń kulturowych na wsi oraz dezintegracji środowisk lokalnych;

Umiejętności:

- posiada umiejętności potrzebne do realizacji badań z zakresu społeczno – ekonomicznych problemów wsi i rolnictwa.

- potrafi scharakteryzować tradycyjną wieś, gospodarstwo i rodzinę chłopską oraz mentalność tradycyjnego chłopa;

Kompetencje społeczne:

- zdobywa kompetencje w zakresie planowania badań ankietowych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny składający się z otwartych pytań problemowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kowalska
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kowalska
Prowadzący grup: Magdalena Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.