Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spółdzielczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.SPO.SM.RROAE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spółdzielczość
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 3 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

Status: specjalnościowy/fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rozwojem ruchu spółdzielczego, zasadami funkcjonowania różnych typów spółdzielni oraz roli i miejscu spółdzielczości w gospodarce narodowej Polski i UE. Główną problematyką merytoryczną będzie więc wykazanie specyfiki działalności spółdzielni i jej roli w zakresie spełniania celów gospodarczych i społecznych.

Spółdzielczość Polski po zmianie systemu społeczno-gospodarczego w naszym kraju przeszła restrukturyzację w różnych ich aspektach funkcjonowania. Uwaga słuchaczy zostanie skierowana na funkcjonowanie spółdzielni w warunkach gospodarki rynkowej, na problemy zakładania spółdzielni, prawo spółdzielcze, statut, zarządzanie spółdzielnią oraz na miejsce i rolę spółdzielni w krajach UE.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Istota spółdzielczości - klasyfikacja spółdzielni - 2 godz.

3-4. Zasady spółdzielcze i ich ewolucja - 2 godz.

5-6. Prawo spółdzielcze - tryb zakładania spółdzielni, prawa i obowiązki członków - 2 godz.

7-8. Organy spółdzielcze i ich kompetencje - 2 godz.

9. Zasady gospodarowania - podstawowe fundusze, ich tworzenie i przeznaczenie - 1 godz.

10. Lustracja, łączenie i podział spółdzielni - 1 godz.

11. Upadłość i likwidacja - zasady przeznaczenia majątku, regulowanie zobowiązań - 1 godz.

12. Międzynarodowy ruch spółdzielczy - 1 godz.

13. Nowe formy spółdzielczości - spółdzielnia socjalna - 1 godz.

14. Spółdzielcze grupy producenckie - 1 godz.

15. Kondycja współczesnej spółdzielczości i perspektywy jej rozwoju - 1 godz.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia:

1-2. Omówienie zasad stworzenia przedsiębiorstwa spółdzielczego / podział na grupy robocze w celu realizacji projektów (2 godz.)

3-8. Wizyta studyjna w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Skała (6 godz.)

9-10. Omówienie możliwości pozyskania dofinansowania na utworzenie grupy producentów i organizacji producentów (2 godz.)

11-12. Projekcja finansowa wybranej spółdzielni / praca w grupach (2 godz.)

13-15. Omówienie realizowanych projektów (3 godz.)

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 40 ECTS** 1,3

w tym:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia i seminaria - 15 godz.

konsultacje - 7 godz.

udział w badaniach - 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże - 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu - 3 godz.

praca własna (1,7 ECTS**) - 50 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Boguta W. (red). 2014. Spółdzielczość wiejska. KRS. Warszawa.

(dostęp: http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/BIBLIOTEKA/fapa.pdf)

2. Brzozowski B. 2008. Podstawy gospodarki spółdzielczej. UR w Krakowie

3. Materiały do wykładów i ćwiczeń dostępne na stronie internetowej wykładowcy: http://matrix.ur.krakow.pl/~aplonka

Uzupełniająca:

1. Brzozowski B. 2003. Spółdzielczość wiejska. Skrypty AR w Krakowie

2. Mierzwa D., Jankiewicz S. 2017. Spółdzielczość jako jedna z form społecznej gospodarki rynkowej. RN SERiA, tom XIX, z. 3, s. 193-198.

3. Brzozowski B., Kmiecik-Kiszka Z. 2014. Współczesność polskiej spółdzielczości. PDGR w Krakowie, nr 2, s. 13-21.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- posiada ogólną wiedzę z zakresu istoty i rozwoju ruchu spółdzielczego,

- zna zasady funkcjonowania różnych typów spółdzielni,

- posiada wiedzę nt. roli i miejsca spółdzielczości w gospodarce narodowej.

Umiejętności:

- potrafi założyć firmę-spółdzielnię

- potrafi opracować statut działania spółdzielni oraz regulaminy funkcjonowania organów spółdzielczych

- potrafi ocenić na podstawie zapisów księgowych sytuację finansową spółdzielni

Kompetencje społeczne:

- potrafi pracować zespołowo (w grupach) w celu wykonania określonego zadania

- potrafi umiejętnie poprowadzić zebranie różnych organizacji (np. WZ członków spółdzielni)

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - test lub pytania problemowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia (średnia 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen: dobrej (4,0 - średni 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy samodzielnej i zespołowej z zakresu: tworzenia przedsiębiorstwa spółdzielczego, formułowania zapisów statutowych i regulaminowych, organizacji i prowadzenia walnego zgromadzenie członków spółdzielni, przygotowania planu zebrania i sposobu jego prowadzenia, zaangażowania w dyskusję. Każde ćwiczenie kończy się oceną. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru

Ocena końcowa = średnia ocen z powyższych ocen formujących, tj. oceny z egzaminu (wykłady) i oceny podsumowującej (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Płonka
Prowadzący grup: Aleksandra Płonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Płonka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Płonka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.