Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.SD.SM.REKZEX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Ekonomia 2 st. , stacj. zarządzanie i marketing - p.obowiązkowe
Ekonomia II st., stacja. ekonomika zywności - p. obowiązkowe - sem. 2
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przygotowanie uczestników zajęć do zbierania materiału źródłowego, stosowania metod (sposobów) jego przetworzenia, opracowania ogólnej wizji badań w celu napisania pracy magisterskiej

Pełny opis:

Przygotowanie w terminie wyznaczonym przez Pana Dziekana ostatecznej listy tytułów prac dyplomowych do zatwierdzenia przez RPKEiZ oraz Radę Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,

• rodzaje materiału źródłowego i metody zbierania danych pierwotnych i wtórnych,

• typy, rodzaje ankiet, wybór metody ankietowania, budowa kwestionariusza, kodowanie,

• inscenizacja: przeprowadzenia wywiadu (ankiety).

• opracowanie wyników ankiety,

• wybór sposobu określania (wyznaczania) próby, etapy i metody wyznaczania próby, rozmiar próby i jej rodzaje, miary rozproszenia,

• informacja o gromadzeniu przez studenta danych źródłowych z instytucji (pismo polecające, okres zbierania danych),

• sposób postępowania z materiałem źródłowym, pomiar danych, skalowanie, wiarygodność danych, kodowanie,

• charakterystyka metod badawczych i mierników oraz warunków stosowania metod,

• referowanie przez pracowników – 1 referat w semestrze dotyczący interpretacji wyników ankiety.

II. Prezentacje rzygotowane przez studentów:

- pozyskany materiał źródłowy oraz cel jego wykorzystania (do czego będzie wykorzystany) ,

- uzasadnienie wyboru metody badań ,

- zakres pojęciowy tematu pracy (badań) .

Literatura:

Paweł B. Sztabiński. 1997. Ankieterzy i ich respondenci. Wydawnictwo IFS PAN.

Maria Weglińska. 1997. Jak pisać pracę magisterską? Oficyna Wydawnicza Impuls.

Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. 2006. Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu

Efekty uczenia się:

Lista tytułów prac mgr.

Znajomość rodzajów ankiet i zasad kodowania wyników.

Umiejętność przeprowadzenia badań obiektywnych – bez wpływania na wyniki przez ankietującego.

Znajomość podstawowych metod badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć:

a) pisemne zaliczenie dotyczące problematyki seminarium,

b) opracowanie ogólnej wizji badań.

Metoda dydaktyczna (techniki nauczania): dyskusja, dyskusja wielokrotna, referat, koreferat, inscenizacja, prezentacja, case studies, zadania indywidualne i grupowe.

Bilans nakładu pracy studenta z przedmiotu: Seminarium dyplomowe R.SD.2s.SM.REKZEX

Zajęcia seminaryjne 15

konsultacje 5

Razem godzin: 20

Liczba punktów ECTS: 1

Penetracja literatury i innych źródeł 30

Przygotowanie pracy na wybrany spośród zaproponowanych temat 20

Razem godzin: 50

Liczba punktów ECTS: 2

RAZEM GODZINY PRAKTYCZNE: 70

Ogółem liczba punktów ECTS: 3

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)