Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny rolnicze i zioła w uprawie ekologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.RZE.NM.RROARE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny rolnicze i zioła w uprawie ekologicznej
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy: Rolnictwo, sp. rolnictwo ekologiczne, 2 sem. II stopień, niestacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie ze znaczeniem i technologią produkcji roślin rolniczych i leczniczych w systemie rolnictwa ekologicznego.

Przedmiot pokazuje złożone uwarunkowania glebowe i siedliskowe uprawy gatunków z różnych grup użytkowych roślin rolniczych i leczniczych, o zróżnicowanej zdolności adaptacyjnej do siedliska i agrotechnologii. Zakładanym efektem kursu jest uzdobycie umiejetności organizacji procesu produkcyjnego wymieninych grup rośłin poprzez opracowanie kart technologicznych, z uwzględnieniem alternatyw produkcyjnych.

Pełny opis:

Wykłady

1. Technologia uprawy ziemiaka w sytemie ekologicznym – 1 godz.

2. Technologia uprawy zbóż. Orkisz – 1 godz

3. Technologia uprawy zbóż ozimych i jarych– 1 godz.

4. Technologia uprawy roślin strączkowych – 1 godz.

5. Technologia uprawy motylkowatych drobnonasiennych – 1 godz

6. Rodzaje związków czynnych w roślinach leczniczych i uwarunkowania ich zawartości w roślinach i surowcu. Warunki pozyskiwania surowca leczniczego ze stanu naturalnego i uprawy – 1 godz.

7. Uprawa i zbiór gatunków korzeniowych roślin leczniczych - 1 godz.

8. Uprawa i zbiór ze stanu naturalnego roślin leczniczych , dostarczających ziela – 1 godz.

9. Uprawa i zbiór ze stanu naturalnego kwiatowych roślin leczniczych – 1 godz.

10. Uprawa nasiennych roślin leczniczych – 1 godz.

Ćwiczenia:

1.Projekt karty technologicznej uprawy ziemniaka – 3 godz

2. Projekt karty technologicznej uprawy wybranego gatunku zbóż – 3 godz.

3.Projekt karty technologicznej uprawy roślin strączkowych – 3 godz

4. Projekt karty technologicznej uprawy wybranej rośliny zielarskiej – 3 godz

5. Dobór gatunków do uprawy w gospodarstwie, celem zapewnienia ciągłości pracy suszarni w sezonie wegetacyjnym. Warunki przechowywania surowca i przygotowanie prób ofertowych dla firm handlowych. Zaliczenie. – 3 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 25; ECTS: 1

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 15; ECTS: 0,6

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 10; ECTS: 0,4

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 10; ECTS: 0,4

Literatura:

1.Szczegółowa Uprawa Roślin, wyd. I – 1999, wyd. II – 2003, praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego. AWA, Wrocław T I - ss.481, T II. - ss. 690.

2. Leksykon roślin leczniczych. 1999. (red. A. Rumińska i A. Ożarowski) PWRiL W-wa ss. 566.

3. Wydawnictwa CDR/ODR. http://www.odr.net.pl/rolnictwo_ekologiczne/?act=publikacje

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student posiada wiedze na temat technologii uprawy rośłin rolniczych i ziół w systemie ekologicznym.

Umiejetności:

- sporządza projekt karty technologicznej dla wybranych gatunków roślin,

- oblicza nadwyżkę bezpośrednią przy założonym poziomie plonowania,

- sporządza opracowanie na temat technnologii uprawy i wykorzystania wybranej rośliny leczniczej.

Kompetencje społeczne:

- rozumie istotę i cele rolnictwa ekologicznego,

- ma świadomość wpływu zaproponowanych rozwiązań agrotechnicznych na środowisko rolnicze oraz jakość i bezpieczeństwo żywności,

- rozumie potrzebę etycznego postępowania w proponowanych rozwiązanich agrotechnicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Ocena formująca (w trakcie)

-Ocena wykonania projektów kart techniologicznych (poprawność wykonania + organizacaja pracy w zespole, aktywność) oraz obliczeń nadwyżki bezpośredniej.

-Ocena referatu na zadany temat.

Ocena końcowa: Średnia z ocen cząstkowych i aktywności na zajęciach.

Egzamin: pisemny - pytania problemowe.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.