Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rośliny specjalne i alternatywne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.RSA.SM.RROAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rośliny specjalne i alternatywne
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwością uprawy i wykorzystania gatunków roślin mogących stanowić dodatkowy (alternatywny) dochód gospodarstwa rolnego.

Podczas zajęć zostaną omówione alternatywne gatunki roślin bulwiastych, pseudozbóż, strączkowych, oleistych, miododajnych, barwnikowych oraz stanowiących odnawialne źródła energii.

Zakres ćwiczeń obejmuje ocenę różnych grup surowców roślinnych i szeroko pojęte możliwości ich wykorzystania.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Definicja roślin alternatywnych, cele, perspektywy i możliwości wykorzystania gatunków alternatywnych.Alternatywne rośliny bulwiaste - 3 godz.

2.Rośliny barwnikowe - 2 godz.

3. Odnawialne źródła energii - 2 godz.

4. Pseudozboża i rośliny miododajne - 2 godz.

5. Alternatywne rośliny oleiste - 2 godz.

6. Gatunki roślin przeznaczone do rekultywacji terenów zdegradowanych - 2 godz.

7.Alternatywne rośliny strączkowe - 2 godz.

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza technologii produkcji oraz składu chemicznego nasion pseudozbóż. Praca w zespołach. Ocena sprawozdania - 3 godz.

2. Analiza technologii produkcji gatunków zaliczanych do roślin barwnikowych. Praca w zespołach. Ocena sprawozdania- 2 godz.

3. Gatunki uprawiane celem zwiększenia różnorodności biologicznej pokarmu. Praca w zespołach. Ocena sprawozdania.- 2 godz.

4. Alternatywne rośliny strączkowe. Ocena surowca pod kątem wykorzystania w przemyśle spożywczym. Praca w zespołach. Ocena sprawozdania. - 2 godz.

5. Ocena gatunków po kątem proekologicznej uprawy roślin energetycznych. Praca w zespołach. Ocena sprawozdania.- 2 godz.

6. Ocena gatunków roślin przeznaczonych do rekultywacji terenów zdegradowanych. Praca w zespołach. Ocena sprawozdania.- 2 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chotkowski J. (red). 1997. Uprawa ziemniaków. Technologia, ekonomika, marketing. Wyd. Bonin.

Jasińska Z., Kotecki A. (red.) 1999. Szczegółowa Uprawa Roślin

Wyd. AXA Wrocław.

Nalborczyk E. (red) Nowe rośliny uprawna. Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Milewski G. (red.). 2009. Zboża, wszechstronne wykorzystanie. Wyd. Biznes Press Sp. z o.o. ISBN 978-83-927966-4-0.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

Wiedza:

1. Charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z grupą roślin alternatywnych.

2. Zna gatunki oraz technologię uprawy i możliwości wykorzystania roślin alternatywnych.

Umiejetności

1. Ocenia możliwość uprawy i dobór odpowiedniej technologii produkcji do wybranych gatunków roślin alternatywnych.

2. Ocenia od strony możliwości wykorzystania dobór gatunków do uprawy w danym regionie.

Kompetencje społeczne:

1. Rozwiązuje postawione zadania w zespole lub samodzielnie

2. Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane działania realizowane indywidualnie i w zespołach w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania prac oraz oceny z kolokwiów.

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.