Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.RFI.SM.RROAER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Rolnictwo, sp. ekonomika rolnictwa, 2 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

ROLNICTWO

Rachunkowość finansowa

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO /ECTS: 3/ semestr

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SM

status: specjalnościowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Program przedmiotu obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe. Jako podstawy uznaje się poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, metod klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i ich ewidencyjnych ujęć, ustalenie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych obowiązujących w polskim prawie bilansowym. Ewidencje szczegółowe dotyczą: rozrachunków, obrotu materiałowego oraz towarowego, kosztów w trzech wariantach ewidencji, rozliczenia produkcji i obrotu wyrobami gotowymi. Oprócz zasadniczej działalności operacyjnej ewidencją obejmuje się również pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe. Wynik finansowy liczony jest w dwóch wariantach: kalkulacyjnym i porównawczym.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej. Istota, funkcje i zakres rachunkowości finansowej.

2. Zasoby majątkowe (Aktywa) – wyjaśnienie pojęć i klasyfikacja. 3. Źródła finansowania zasobów majątkowych (Pasywa) - wyjaśnienie pojęć i klasyfikacja.

4. Bilans przedsiębiorstwa- informacje wynikające z bilansu.

5. Konto księgowe; budowa konta, rodzaje kont, podstawowe zasady księgowania, zamknięcie kont, zestawienie obrotów i sald.

6. Sposoby uszczegółowiania ewidencji księgowej, podzielność pozioma i pionowa kont. Łączenie kont.

7. Klasyfikacja działalności gospodarczej, rodzaje zasadniczej działalności operacyjnej. Funkcjonowanie kont wynikowych.

8. Kategorie kształtujące wynik finansowy w działalności handlowej i ich ujęcie na kontach.

9. Kategorie kształtujące wynik finansowy w działalności usługowej i ich ujęcie na kontach.

10. Kategorie kształtujące wynik finansowy w działalności wytwórczej i ich ujęcie na kontach

11. Przychody i koszty ich uzyskania w pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej.

12 Układy kosztów, warianty ewidencji kosztów zasadniczej działalności operacyjnej.

13. Rozliczenie produkcji. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi z wykorzystaniem stałych

cen ewidencyjnych.

14. Księgowy sposób ustalenia wyniku finansowego i jego prezentacja w rachunku zysków i strat – wariant kalkulacyjny i porównawczy.

15. Techniki prowadzenia rachunkowości. Zasady etyki w rachunkowości. Ćwiczenia audytoryjne:

1. Klasyfikacja i charakterystyka aktywów i pasywów firmy. Sporządzanie bilansu w formie uproszczonej na podstawie danych ze spisu z natury.

2. Wpływ operacji gospodarczych na układ bilansu.

3,4. Księgowanie na kontach bilansowych cd. Sporządzanie bilansu zamknięcia.

5,6. Przychody ze sprzedaży towarów, usług i wyrobów gotowych oraz koszty ich uzyskania. 7. Ewidencja przychodów i kosztów pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej.

8. Sprawdzian pisemny.

9,10. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. Ustalenie wyniku finansowego w sposób porównawczy.

11,12. Rozliczenie kosztów – III wariant ewidencji kosztów.

13,14. Rozliczenie produkcji i sprzedaży wyrobów gotowych z ustaleniem odchyleń od cen ewidencyjnych.

15. Zaliczenie ćwiczeń. Sprawdzian pisemny.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 36 /ECTS 1,4/

w tym:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- konsultacje 4 godz.

- udział w egzaminie 2 godz.

- praca własna studenta wynosi 40 godz. / ECTS 1,6/

Literatura:

Podstawowa

1. Kmiecik- Kiszka Z., Szaro L.: Rachunkowość od podstaw. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie. Kraków 2009.

2. Gierusz B.: Podręcznik samodzielnej nauki ksiegowania. ODDK. Gdańsk 2016.

3. Gierusz B.: Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania. ODDK. Gdańsk 2016.

Uzupełniająca

1. Micherda B. 2005. Podstawy rachunkowości. PWN. Warszawa.

2. Podstawy rachunkowości. 2005. Wyd. V. Red. K. Sawicki. PWE. Warszawa.

3. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zmianami.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady stosowane w rachunkowości. Rozumie trweść sprawozdań finansowych.

Umiejętności;

- prowadzi ewidencję operacji gospodarczych na kontach

- w ramach sprawozdawczości sporządza Bilans oraz Rachunek zysków i strat z ustaleniem wyniku finansowego.

- potrafi zorganizować rachunkowość w danej jednostce gospodarczej zgodnie z wymogami polskiego prawa bilansowego i potrzebami zarządzania jednostką

kompetencje społeczne:

- posiada świadomość potrzeby rejestrowania, zbierania i systematyzowania danych zasobowych i wynikowych w danej jednostce gospodarczej w celu podejmowania racjonalnych decyzji,

- współpracuje w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

Egzamin pisemny w formie testowej, w terminie poprawkowym - ustny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia przedmiotu.

1. Ocenę niedostateczną (2,0) student otrzymuje, jeżeli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student nie uzyskał 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocenę dostateczna (3.0) student otrzymuje, jeżeli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyskał przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocenę ponad dostateczną (3.5) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 55 – 65%

4. Ocenę dobrą (4.0) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 66 – 80%

5. Ocenę ponad dobrą (4.5) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio 81 – 90%

6. Ocenę bardzo dobrą (5.0) student otrzymuje, na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, lub K) efektów kształcenia: średnio powyżej 90%

Ćwiczenia

Oceny formujące– oceny za wykonanie zadań obliczeniowych na ćwiczeniach i ze sprawdzianów cząstkowych.

Ocena podsumowująca – średnia ocen formujących oraz sprawdzianu kończącego ćwiczenia. Oceniana będzie poprawność ewidencji operacji gospodarczych, wyliczenia wyniku finansowego, sporządzenia bilansu majątkowego oraz rachunku zysków i strat.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena podsumowująca (ćwiczenia) + 0,4 x ocena z egzaminu

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: Zofia Kmiecik-Kiszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Kmiecik-Kiszka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.