Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.RFI.NM.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy: Rolnictwo, sp. ekonomika rolnictwa, 2 sem. II stopień, niestacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe. Jako podstawy uznaje się poznanie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, metod klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i ich ewidencyjnych ujęć. Ewidencje szczegółowe dotyczą ustalenia wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych obowiązujących w polskim prawie bilansowym. Oprócz zasadniczej działalności operacyjnej ewidencją obejmuje się również pozostałe przychody i pozostałe koszty operacyjne oraz przychody i koszty finansowe. Wynik finansowy liczony jest w wariancie kalkulacyjnym.

Pełny opis:

Treść wykładów:

1. Rachunkowość jako system ewidencji gospodarczej. Istota i funkcje. 1 godz.

2. Zakres rachunkowości. Księgi rachunkowe i zasady ich prowadzenia.1 godz.

3. Bilans przedsiębiorstwa - informacje wynikające z bilansu. 1 godz.

4. Przekroje klasyfikacji kosztów działalności gospodarczej. 1 godz.

5. Kategorie kształtujące wynik finansowy w działalności handlowej i ich ujęcie na kontach. 1 godz.

6. Kategorie kształtujące wynik finansowy w działalności usługowej i ich ujęcie na kontach. 1 godz.

7. Kategorie kształtujące wynik finansowy w działalności wytwórczej i ich ujęcie na kontach. 1 godz

8. Przychody i koszty ich uzyskania w pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej. 1 godz

9. Księgowy sposób ustalenia wyniku finansowego i jego prezentacja w rachunku zysków i strat - wariant kalkulacyjny. 1 godz.

10. Zasady, metody i techniki prowadzenia rachunkowości. 1 godz.

Treść ćwiczeń:

1. Przychody ze sprzedaży towarów, usług i wyrobów gotowych oraz koszty ich uzyskania. 2 godz.

2 .Księgowe ustalenie wyniku finansowego z działalności handlowej. 2 godz.

3. Księgowe ustalenie wyniku finansowego z działalności usługowej. 2 godz.

4. Księgowe ustalenie wyniku finansowego z działalności wytwórczej. 2 godz.

5. Zaliczenie ćwiczeń. Sprawdzian pisemny. 2 godz.

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta:

- udział w wykładach: 10 x 1 godz. = 10 godz.

- udział w ćwiczeniach: 10 x 1 godz. = 10 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 10 x 2 godz. = 20 godz.

- udział w konsultacjach związanych z realizacją ćwiczeń: 10 x 1 godz. = 10 godz.

- realizacja zadań ćwiczeniowych podczas samokształcenia: 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godz. - 3 pkt. ECTS.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

10 + 10 + 10 = 30 godz. – 1,2 pkt. ECTS.

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym i samodzielną pracą studenta:

20 + 15 +10 = 45 godz. – 1,8 pkt. ECTS.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 75; ECTS: 3

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 25; ECTS: 1

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 50; ECTS: 2

Literatura:

Kmiecik- Kiszka Z., Szaro L.: Rachunkowość od podstaw. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie. Kraków 2009.

Gierusz B.: Podręcznik samodzielnej nauki ksiegowania. ODDK. Gdańsk 2007.

Gierusz B.: Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania. ODDK. Gdańsk 2007.

Kożuch A., Kożuch A.J., Wakuła M. 2007. Rachunkowość po polsku. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.

Praca zbiorowa pod redakcją Kiziukiewicz T.: Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Część I. Ekspert. Wrocław 2007.

Praca zbiorowa pod redakcją Sawickiego K.: Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Część II. Zadania z rozwiązaniami. Ekspert. Wrocław 2007

Efekty uczenia się:

wiedza:

- rozumienie pojęć używanych w księgowości,

- znajomość podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości, w jednostce gospodarczej zgodnych z przepisami prawa i potrzebami podejmowania decyzji,

umiejętności: student potrafi prowadzić ewidencję operacji gospodarczych na kontach, wyliczyć wynik finansowy w sposób kalkulacyjny oraz sporządządzić ze zrozumieniem sprawozdanie finansowe,

kompetencje społeczne:

- posiada świadomość potrzeby rejestrowania, zbierania i systematyzowania danych zasobowych i wynikowych w danej jednostce gospodarczej w celu podejmowania racjonalnych decyzji,

- współpracuje w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca:

- zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy na ćwiczeniach i sprawdzianów cząstkowych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących oraz sprawdzianu kończącego ćwiczenia. Oceniana będzie poprawność ewidencji operacji gospodarczych na kontach, wyliczenia wyniku finansowego oraz sporządzenia bilansu majątkowego.

Zaliczenie wykładów pisemnie w formie testowej. Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest udzielenie poprawnych odpowiedzi na więcej niż 50% pytań.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywniej oceny z zaliczenia ćwiczeń.

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.