Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rolnictwo ekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.REK.SM.RROTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rolnictwo ekologiczne
Jednostka: Katedra Agrotechniki i Ekologii Rolniczej
Grupy: Rolnictwo, sp. agroturystyka, 2 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie uwarunkowań agrotechnicznych i prawnych funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego w którym prowadzona jest działalność agroturystyczna.

Podczas zajęć zostaną omówione rozporządzenia nr 883 i 889. Przedstawiona zostanie przydatność systemów uprawy roli w rolnictwie ekologicznym oraz powiązania produkcji zwierzęcej z płodozmianami przeznaczonymi dla gospodarstw ekologicznych prowadzących działalność agroturystyczną. Scharakteryzowane będą również zasady uzyskiwania wysokiej jakości produktów ekologicznych.

Pełny opis:

Wkłady:

1. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Zapoznanie z literaturą

2. Kierunek biodynamiczny,

3. Agrotechniczne i ekonomiczne aspekty stosowania płodozmianów w systemie ekologicznym,

4. Płodozmiany ekologiczne dostosowane do działalności agroturystycznej,

5. Przydatność systemów uprawy roli w rolnictwie ekologicznym,

6. Międzyplony, nawożenie i zwalczanie agrofagów w płodozmianach ekologicznych,

7. Wykorzystanie zjawiska allelopatii w rolnictwie ekologicznym,

8. Powiązanie płodozmianów z produkcją zwierzęcą,

9. Ekologiczny chów zwierząt,

10. Rola i znaczenie próby szpadlowej,

11. Jakość produktów ekologicznych,

12-13.Komplementarność rolnictwa ekologicznego i agroturystyki,

14. Wykorzystywanie produkcji ekologicznej w działalności agroturystycznej,

15. Uwarunkowania prawne i środowiskowe oraz nowe tendencje w rolnictwie ekologicznym,

Ćwiczenia:

1-2. Wykonanie projektu płodozmianu dla gospodarstwa ekologicznego prowadzącego działalność agroturystyczną (praca w zespołach dwuosobowych wykonywana w oparciu o założenia projektowe. Ćwiczenie nr 1 – Przedstawienie metody konstruowania płodozmianu,

3. Charakterystyka warunków klimatyczno-glebowych,

4-5. Obliczenie zapotrzebowania paszowego oraz produkcji ekologicznej dla działalności agroturystycznej,

6. Dobór roślin i międzyplonów do płodozmianów,

7-8. Konstruowanie płodozmianu,

9-10. Wyliczenie dawek nawozowych,

11. Określenie całokształtu uprawy roli w płodozmianie,

12-13. Określenie sposobów zwalczania chwastów, chorób i szkodników w zaprojektowanym płodozmianie,

14. Sporządzanie kart technologicznych

15. Podsumowanie i ocena projektu

Literatura:

Tyburski J., Zakowska-Biemans S. 2007. Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW Warszawa,

Klima K. 2006. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. MARR Kraków

Sznajder M., Przezbórska L. 2006. Agroturystyka. Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. student posiada zaawansowaną wiedzę dotyczącą rolnictwa ekologicznego, agrotechniki, płodozmianów oraz uwarunkowań rozwoju tego systemu rolniczego,

2. identyfikuje powiązania i zależności występujące pomiędzy rolnictwem ekologicznym i agroturystyką,

Umiejętności:

3. potrafi ułożyć płodozmian ekologiczny dostosowany do działalności agroturystycznej,

4. oblicza zapotrzebowanie paszowe oraz wielkość produkcji ekologicznej dla działalności agroturystycznej,

5. umie określić całokształt uprawy roli w płodozmianie ekologicznym,

6. dobiera gatunki roślin uprawnych do warunków gospodarowania

Kompetencje społeczne:

7. organizuje pracę w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania,

8. jest świadomy korzyści wynikających z łączenia rolnictwa ekologicznego z działalnością agroturystyczną,

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonanie zadań projektowych i obliczeniowych rozwiązywanych indywidualnie i w zespołach dwuosobowych. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania projektu,

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin ustny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień)

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane obliczenia i działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad protokołem lustracji. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania protokołu,

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: egzamin pisemny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień)

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student uzyska pzrynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Odena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczenia ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio ponad 90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.