Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość zarządcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.RAZ.SM.RROAER Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość zarządcza
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy: Rolnictwo, sp. ekonomika rolnictwa, 2 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką rachunkowości zarządczej – rachunkowości dla celów decyzyjnych. W szczególności odnosi się to do przedstawienia definicji omawianego systemu, a także technik i procesów, służących zarządzającym do podejmowania decyzji, koordynacji i współdziałania, czyli osiągania celów organizacji w sposób efektywny.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Przedmiot i zadania rachunkowości zarządczej. (1h)

2. Zadania i cele rachunkowości zarządczej. Identyfikacja odbiorców informacji z rachunkowości zarządczej. Określenie różnicy między rachunkiem decyzyjnym a rachunkiem sprawozdawczym. (1 h)

3. Zdefiniowanie pojęci: koszt, nakład, wydatek, strata, przychód. (1h)

4. Omówienie kryteriów klasyfikacji kosztów: dla celów sprawozdawczych i dla celów decyzyjnych. Koszty stałe i zmienne i ich interpretacja w ujęciu całkowitym i jednostkowym. Identyfikacja kosztów ex post i kosztów relewantnych. (3h)

5. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych. (1h)

6. Rachunek kalkulacyjny kosztów. Przedmiot kalkulacji. Rodzaje i metody kalkulacji. Kalkulacja podziałowa i doliczeniowa. (2 h)

7. Próg rentowności, jego ujęcie wartościowe i ilościowe. (1h)

8. Wieloblokowy, wielostopniowy rachunek wyników. (1h)

9. Budżetowanie elastyczne. Rodzaje budżetów i zasady budowy budżetów elastycznych. (1 h)

10. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do planowania. (1h)

11. Ocena wrażliwości zysku. Ustalanie wielkości granicznych. Margines bezpieczeństwa. (1 h)

12. Decyzje cenowe: optymalna cena sprzedaży. Kosztowe formuły cen. Ustalanie cen w warunkach inflacji. (1h)

Ćwiczenia:

1. Koszty stałe i zmienne i ich interpretacja w ujęciu całkowitym i jednostkowym. (1h)

2. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych. (2h)

3. Rachunek kalkulacyjny kosztów. Przedmiot kalkulacji. Rodzaje i metody kalkulacji. Kalkulacja podziałowa i doliczeniowa. (3h)

4. Próg rentowności, jego ujęcie wartościowe i ilościowe. (1h)

5. Wieloblokowy, wielostopniowy rachunek wyników. (1h)

6. Budżetowanie elastyczne. Rodzaje budżetów i zasady budowy budżetów elastycznych. (2)

7. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do planowania. (1h)

8. Ocena wrażliwości zysku. Ustalanie wielkości granicznych. Margines bezpieczeństwa. (1h)

9. Decyzje cenowe: optymalna cena sprzedaży. Kosztowe formuły cen. Ustalanie cen w warunkach inflacji. (2h)

10. Zaliczenie (1 h)

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 x 1 godz. = 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 x 1 godz. = 15 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń: 15 x 1 godz. = 15 godz.

- udział w konsultacjach związanych z realizacją ćwiczeń: 5 x 2 godz. = 10 godz.

- realizacja zadań ćwiczeniowych podczas samokształcenia: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu: 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godz. - 3 pkt. ECTS.

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

15 + 15 + 10 = 35 godz. – 1,5 pkt. ECTS.

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym i samodzielną pracą studenta:

15 + 10 + 10 godz. = 35 godz. – 1,5 pkt. ECTS.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Podstawowa:

Sojak S., 2003. Rachunkowość zarządcza. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.

Świderska G.K., 2003. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Difin, Warszawa.

Nowak E., 2003. Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa.

Dobija M., 1994. Rachunkowość zarządcza. PWN, Warszawa.

Uzupełniająca:

Prewysz-Kwinto P., 2010. Rachunek kosztów docelowych. CeDeWu, Warszawa.

Nowak E., 2003. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Wyd. Ekspert, Wrocław.

Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., 2004. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

Student po zakończonym kursie:

A/ wiedza:

- definiuje majątek i źródła jego finansowania oraz koszty i przychody jako konstytutywne atrybuty organizacji gospodarczych, zna pogłębione metody i narzędzia opisujące w tych kategoriach struktury organizacyjne i procesy gospodarcze, a także identyfikuje rządzące nimi prawidłowości,

- ma pogłębioną wiedzę na temat systemów informacyjnych, sterujących i regulujących organizacją, rządzącymi nimi prawidłowościami oraz umie zidentyfikować naturę, źródła i potrzebę zmian służących zwiększaniu efektywności organizacji,

- ma pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur organizacyjnych powodujących wzrost efektywności oraz zna rządzące nimi prawidłowości,

B/ umiejetnosci:

- umie właściwie analizować i oceniać przyczyny i przebieg procesów gospodarczych i zarządczych, formułować własne opinie na ten temat oraz stawiać i weryfikować hipotezy badawcze,

- umie prognozować i modelować złożone procesy realne i zarządcze, obejmujące zjawiska z różnych obszarów życia społecznego, przy wykorzystaniu zaawansowanych metod i narzędzi kalkulacji, rachunku kosztów, itp.

- sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązani konkretnych problemów, w szczególności związanych z kategoriami opisującymi rzeczywistość organizacyjną w ujęciu finansowym,

- posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu dotyczącego procedur rachunkowości zarządczej i podejmowania rozstrzygnięć w tym zakresie.

C/ kompetencje społeczne:

- posiada podstawowe przygotowanie do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów planistycznych i analitycznych ukierunkowanych na usprawnianie organizacji gospodarczych,

- jest przygotowany, by prawidłowo określać priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania budżetowania, analizy kosztów, itp.

- jest przygotowany do przewidywania podstawowych skutków realizowanych projektów gospodarczych i przekonywania dla osiągania wspólnych celów,

- potrafi uzupełniać i doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresie objętym przedmiotem.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń – kolokwiom końcowe – zadania wymagające kompletnej wiedzy i umiejętności w zakresie objętym prowadzonymi zajęciami.

Uzyskanie minimum 51% punktów z kolokwium jest warunkiem doliczenia ewentualnych punktów za aktywność i samodzielność pracy na ćwiczeniach.

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu pisemnego, który zapewnia ocenę dostateczną. Wyższe oceny są możliwe do uzyskania w trakcie egzaminu ustnego, na którym student wykazuje się wiedzą teoretyczną niezbędną do rozwiązania problemu wskazanego przez prowadzącego.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.