Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regiony agroturystyczne w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.RAP.SM.RROAT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regiony agroturystyczne w Polsce
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy: Rolnictwo, sp. agroturystyka, 3 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z atrakcjami i walorami regionów turystycznych w Polsce. Szczegółowo zostaną omówione pod względem warunków przyrodniczych i kulturowych, a także mozliwości rozwoju agroturystyki - takie regiony jak: Śląsk, Wielkopolska, Małopolska, Pomorze, Warmia i Mazury, Mazowsza i Podlasie oraz ocenea możliwosci rozwoju agrotuyki w tych regionach.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadznie pojęć - atrakcje i walory przyrodnicze w wybranych regionach Polski.

2- 3. Dziedzictwo kulturowe - wybrane działy

4-5. Stroje regionalne, ich znaczenie historyczne oraz regionalne

6-7. Wybrane chrakterystyczne obyczaje i zwyczaje w regionach.

Ćwiczenia:

Samodzielna praca studenta związana z opisaniem wybranego regionu w Polsce (na podstawie dostępnej literatury) w formie praezentacji ustnej

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Kurek W. Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczych przemian wsi podhalańskiej. Zesz. Nauk. UJ. Prace Geog. 68, 1989

Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski. Wyd. PWN, Warszawa 2000

Karpaty Plskie. Przyroda, człowiek i jego działalnośc. Pod red. J. Waraszyńskiej UJ. Kraków 1995

Kruczek Z. Polska. Geografia atrakcji turystycznych. Wyd. Proksenia., 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma zaawansowaną wiedzę z zakresu atrakcji i walorów agroturystycznych regionów w Polsce.

- zna atrakcje i walory przyrodnicze oraz posiada wiedzę związaną z historią miejsca, tradycją, folklorem, obyczajami charakterystycznymi dla danego regionu.

Umiejętności:

- posiada umiejętność analizy walorów kulturowo-społecznych i środowiskowych przydatnych do rozwoju agroturystyki

- posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim z wykorzystaniem dostępnej literatury.

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie,

-potrafi pracować samodzielnie i w zespole.

-rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji w swoim zawodzie

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin pisemny z tematyki przedstawionej na wykładach.

Ćwiczenia - ocena merytoryczna prezentacji indywidualnie przygotowanej przez studenta oraz ocena ustnego wystąpienia.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.