Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.PZA.SL.REKXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia, 2 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: EKONOMIA/ ECTS: 4/ semestr: 2

Profil ogólnoakademicki / Forma i poziom:SL

status :przedmiot podstawowy

Wymagania wstępne: brak

Celem dydaktycznym przedmiotu "Podstawy Zarządzania" jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia ról kierowniczych różnego szczebla w organizacjach - poprzez przekazanie wiedzy dotyczącej procesu zarządzania i organizacji pracy kierowniczej. W ramach kursu uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak: organizacja w otoczeniu jako obiekt zarządzania, struktura, cele, funkcje zarządzania, władza i przywództwo, style kierowania, umiejętności i kompetencje kierownicze, informacja i komunikacja w zarządzaniu, procesy decyzyjne w zarządzaniu, główne metody i techniki zarządzania, ocena sprawności działań, globalny kontekst zarządzania.

Pełny opis:

Wykłady:

Geneza i charakter wiedzy o zarządzaniu - 2h

Elementy procesu zarządzania:

- Planowanie i podejmowanie decyzji i innowacyjność - 2h

- Organizowanie - 1h

- Motywowanie i przewodzenie - 2h

- Kontrolowanie - 1h

Zarządzanie informacją - 1h

Style zarządzania - 1h

Zarządzanie czynnikiem ludzkim - 1h

Podnoszenie wydajności w organizacjach - 1h

Komunikowanie w organizacji - 1h

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w organizacjach - 2h

Ćwiczenia:

Wprowadzenie do zarządzania organizacjami - 1h

Specyfika pracy menedżerskiej - studium przypadku - 1h

Planowanie jako funkcja zarządzania - analiza testowa - 1h

Organizowanie - podział pracy w ramach struktur - analiza testowa - 1h

Komunikowanie w organizacji - 1h

Motywowanie jako funkcja zarządzania - studium przypadku - 1h

Przywództwo jako funkcja zarządzania - analiza testowa - 1h

Sprawdzenie wiadomości - 1h

Kontrolowanie - monitorowanie postępów i sprawowanie kontroli - studium przypadku - 1h

Zarządzanie czynnikiem ludzkim - analiza testowa - 1h

Proces podejmowania decyzji i innowacyjność w organizacjach - analiza testowa - 1h

Zarządzanie informacją - 1h

Podnoszenie wydajności w organizacjach - studium przypadku - 1h

Rozwijanie umiejętności interpersonalnych w organizacjach - analiza testowa - 1h

Globalny kontekst zarządzania - 1h

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz.36 ECTS**2,2

w tym: wykłady (podać liczbę godzin) 15 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 15 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin 3 godz.

praca własna (1,8 ECTS**) 54 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1.Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2017.

2.Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE. Warszawa 2001.

3. Drucker P., Praktyka zarządzania,MT Biznes, 2017.

Uzupełniająca:

1. Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.

2. Zieniewicz K. Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2003.

3. Martyniak Z. Nowe metody i koncepcje zarządzania, AE Kraków, 2002.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- student zna genezę i ewolucję teorii zarządzania,

- potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu organizacji i zarządzania,

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi opisać kluczowe elementy procesu zarządzania organizacją,

- identyfikuje zasadnicze procesy organizacyjne współczesnych przedsiębiorstw,

- ocenia, analizuje i rozwiązuje praktyczne problemy zarządcze w przykładowych jednostkach gospodarczych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- posiada umiejętność planowania pracy w zespole

- docenia potrzebę wymiany informacji i dzielenia się wiedzą

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny z całości materiału.

Ćwiczenia:

1. Oceny z okresowych sprawdzianów wiadomości (1-2) w formie kolokwium.

2. Aktywność podczas rozwiązywania studium przypadków.

Przyjęto procentową skalę oceny kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1.Ocena niedostateczna (2,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy co najmniej jedna z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia zostanie oceniona poniżej 55% efektów dla danej składowej.

2.Ocena dostateczna (3,0) zostaje wystawiona w sytuacji, gdy w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) uzyskane zostanie minimum 55% efektów dla danej składowej.

3.Ocena ponad dostateczna (3,5) zostaje wystawiona na podstawie wyliczenia średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia, dla wartości znajdującej się w przedziale 61-70%.

4.Analogicznie jak w punkcie 3 wyliczona zostaje wartość dla oceny dobrej (4,0 – średnia 71-80%), ponad dobrej (4,5 – średnia 81-90%) oraz bardzo dobrej (5,0 – średnia powyżej 90%).

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cymanow
Prowadzący grup: Piotr Cymanow, Agnieszka Piotrowska-Puchała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.