Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.PZA.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO / ECTS: 4 / semestr: 2

Celem praktyki zawodowej, realizowanej przez studentów, jest pogłębienie wiedzy oraz kształtowanie odpowiednich cech i umiejętności nabytych w trakcie studiów, w warunkach pracy zawodowej poprzez: udział we wszystkich pracach prowadzonych w gospodarstwie zarówno na etapie ich organizowania jak i technicznego wykonania, a także poprzez zapoznanie się z organizacją gospodarstwa, kierunkami i technologiami produkcji, sposobami zapewniającymi osiąganie wysokich plonów o wymaganej jakości, opłacalnością produkcji i decyzjami związanymi ze specyficznymi warunkami gospodarowania, organizacją czasu i warunków pracy oraz oceną jej jakości i wydajności.

Pełny opis:

Harmonogram postępowania studenta:

Zapoznanie się z regulaminem praktyk - do 30 stycznia.

Wybór miejsca odbywania praktyki (wypełnienie druku planu praktyki, uzyskanie zgody Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk) - do połowy marca.

Praktyka zawodowa

- wypełnić dzienniczek praktyk w przypadku praktyki krajowej lub sporządzić sprawozdanie z praktyki zagranicznej, uzyskać potwierdzenie odbycia praktyki oraz opinię od osoby odpowiedzialnej za praktykanta w jednostce przyjmującej - 15 maja do 30 września.

Zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej - do 15 października.

Regulamin praktyk oraz wszystkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej UR, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny/Informacja dla studentów.

https://wre.urk.edu.pl/index/site/4842

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 125; ECTS: 4

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 80; ECTS: 2,4

3. Liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 80; ECTS: 2,4

4. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 45; ECTS: 1,6

Literatura:

Brak literatury

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna podstawowe zasady, metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane w produkcji roślinnej,

Umiejętności:

- zapoznaje się z wybranymi gatunkami i odmianami roślin i/lub gatunkami i rasami zwierząt,

- rozpoznaje choroby i szkodniki,

- porównuje systemy i technologie produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej) pod kątem ich ekonomicznej efektywności oraz oddziaływania na środowisko wiejskie i jakość żywności,

Kompetencje społeczne:

- rozwiązuje podstawowe zadania samodzielnie lub w zespole spełniając wyznaczone funkcje,

- wykorzystuje wiedzę i umiejętności w celu realizacji podstawowych zadań,

- jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych (przestrzega przepisów BHP),

- akceptuje zasady dobrej praktyki rolniczej,

- ma świadomość obciążeń środowiskowych wynikających z produkcji roślinnej,

- rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się w zakresie wykonywanego zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena poprawności uzupełnienia dzienniczka praktyki lub wykonania sprawozdania.

2. Ocena ustnej wypowiedzi z zakresu działań podjętych w czasie praktyki.

Ocena końcowa: średnia z ocen.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Marek Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Marek Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.