Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.PTR.SP.EKO.OUR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: STUDIA PODYPLOMOWE: ROLNICTWO EKOLOGICZBE, PRODUKTY TRADYCYJNE I REGIONALNE - PRODUKCJA I CERTYFIKACJA/ECTS: 2/SEMESTR 2

Celem przedmiotu jest: 1) zapoznanie słuchacza w prawodawstwem unijnym i krajowym dotyczącym produktów tradycyjnych i regionalnych. ; 2) zapozna-nie z procesem certyfikacji produktów posiadających Chronioną nazwę Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność, znak Jakość i Tradycja.; 3) zapoznanie słuchaczy z produktami tradycyjnymi i regionalnymi występującymi na terenie Polski.; 4) wizyta studyjna u producentów produktów tradycyjnych i regionalnych.

Pełny opis:

Wykłady

1) Prawodawstwo UE dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych,

2) Produkty tradycyjne i regionalne, historia rejestracji a czasy obecne,

3) Prawodawstwo polskie dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych,

4) Lista produktów tradycyjnych,

5) Rybne produkty tradycyjne i regionalne,

6) Tradycyjne wędzenie produktów pochodzenia zwierzęcego. Jadłospis gwarą pisany,

7) Piekarstwo tradycyjne i regionalne,

8) Podstawy prawne i dokumentacja po stronie producenta związane z certyfikacją ekologiczną w zakresie przetwórstwa,

9) Przetwórstwo mięsa i wędlin,

10) Technologia produkcji drożdży spożywczych.

Ćwiczenia:

1) Proces rejestracji produktu tradycyjnego i regionalnego,

2) Wizyta studyjna w zakładach produkujących produkty regionalne

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego, godz. 27 / ECTS 2

w tym: wykłady: 7 godz

ćwiczenia i seminaria: 10 godz

konsultacje: 5 godz

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 5 godz.

praca własna: 23 godz.

Literatura:

1. Czarniecka-Skubina E., Janicki A. 2009. Znakowanie żywności tradycyjnej i ekologicznej. „Przemysł Spożywczy", nr 9.

2. Materiały konferencyjne. VIII Szkoła Zimowa. Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej. Ustroń, 17-20 lutego 2009, s. 17-32.

3. Migdał W., Dudek R., Kapinos F., Kluska W. 2015. Tradycyjne wędzenie mięsa i wędlin. Produkty regionalne i tradycyjne, http://www.minrol.gov.pl/.

4. Rozporządzenie Rady (WE) 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

5. Rozporządzenie Rady (WE) 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych.

6. Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktach tradycyjnych (nowelizacja: 24.10. 2008 r., Dz. U. z dnia 5.12.2008 r. Nr 216, poz.1368.).

Efekty uczenia się:

Efekty wiedzy:

• Potrafi scharakteryzować metody przetwórstwa produktów ekologicznych.

• Zna metody wytwarzania produktów tradycyjnych i regionalnych.

• Zna regulacje prawne dotyczące produktu tradycyjnego i regionalnego.

• Zna regulacje prawne dotyczące przetwórstwa żywności ekologicznej.

• Potrafi zdefiniować produkt tradycyjny i regionalny.

Efekty umiejętności

• Potrafi prowadzić dokumentację związaną z przetwórstwem żywności ekologicznej.

• Potrafi wnioskować o rejestrację produktu tradycyjnego i regionalnego.

• Potrafi prowadzić dokumentację związaną z wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych.

Kompetencje społeczne

• Ma świadomość jakości produktów wytwarzanych metodami ekologicznymi.

• Ma świadomość znaczenia produkcji tradycyjnej i regionalnej.

• Rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - pytania problemowe lub test i zadania obliczeniowe

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wówczas, gdy w zakresie w każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%, ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio ponad 90%)

Ćwiczenia:

samodzielnie lub w zespołach dwuosobowych studenci wykonują …

Oceniana będzie poprawność i efektywność wykonania zadania, w tym współpraca w zespole, każde ćwiczenie kończy się oceną. Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa - 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Klima
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.