Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.PRD.SM.ROSXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: BIOGOSPODARKA / ECTS: 10 / semestr 6

Celem praktyki jest wykorzystanie oraz pogłębienie wiedzy kierunkowej i specjalistycznej a także kształtowanie odpowiednich cech i umiejętności nabytych w trakcie studiów w warunkach pracy zawodowej poprzez czynny udział zarówno na etapie organizowania jak i technicznego wykonania praz w gospodarstwach rolnych, zakładach produkcyjnych i przetwórczych oraz laboratoriach. Do podstawowych zadań praktyki należy również zapoznanie się studentów z organizacją, zarządzaniem i funkcjonowaniem gospodarstw, zakładów, jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji odpowiadających za jakość i bezpieczeństwo żywności, a także poznanie aktów prawnych z zakresu bezpieczeństwa biosanitarnego, przepisów normalizujących i prawnie regulujących kwestie jakości surowców i wyrobów gotowych, sposobów przetwarzania, utrwalania i przechowywania surowców oraz wpływu metod produkcji surowców na kształtowanie jakości produktów gotowych.

Pełny opis:

Harmonogram postępowania studenta:

Zapoznanie się z regulaminem praktyk - do 30 stycznia.

Wybór miejsca odbywania praktyki (wypełnienie druku planu praktyki, uzyskanie zgody Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk) - do połowy marca.

Praktyka zawodowa:

- prowadzenie dziennika praktyk w przypadku praktyki krajowej lub przygotowanie sprawozdanie z praktyki zagranicznej, uzyskanie potwierdzenie odbycia praktyki oraz opinii od osoby odpowiedzialnej za praktykanta w jednostce przyjmującej - 15 maja do 30 września.

Zaliczenie na ocenę praktyki zawodowej - do 15 października.

Regulamin praktyk oraz wszystkie niezbędne dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej UR, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny/Informacja dla studentów.

https://wre.urk.edu.pl/index/site/4842

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 375; ECTS: 10

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: -; ECTS: -

3. Liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 320; ECTS: 7

4. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 135; ECTS: 3

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna zasady produkcji pierwotnej oraz potrafi dokonać oceny jakości surowca w kontekście możliwego sposobu wykorzystania w biogospodarcej,

- posiada podstawową wiedzę z zakresu nauk rolniczych i pokrewnych pozwalającą na zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska,

- zna wykorzystywane w biogospodarce procesy chemiczne, biochemiczne, fizyczne i mikrobiologiczne oraz podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały wykorzystywane w procesach wytwarzania produktów biotechnologicznych.

Umiejętności:

- ocenia przydatność rutynowych metod i narzędzi wykorzystywanych w procesach produkcyjnych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia,

- potrafi projektować i podejmować standardowe działania na rzecz konkretnych technologii celem ich doskonalenia lub zapewnienia bezpieczeństwa powodzenia oraz ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym i zna zasady bezpieczeństwa pracy,

- potrafi zapewnić bezpieczeństwo oraz wymaganą jakość surowców.

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę ciągłego poznawania zjawisk i procesów zachodzących w biogospodarce oraz zdobywania wiedzy z zakresu rozwoju biogospodarki,

- jest gotów do realizacji wyznaczonych zadań oraz bierze odpowiedzialność za działania własne i właściwą organizację pracy,

- ma poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo biosanitarne, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ergonomię.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia praktyki jest przedstawienie prawidłowo prowadzonego dziennika, opinii osoby reprezentującej zakład pracy o przebiegu praktyki, a także wykazanie się wiadomościami z zagadnień objętych programem praktyki w czasie egzaminu ustnego.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Bogdan Kulig
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Praktyka - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.