Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.PME.SL.REKXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy: Ekonomia, 2 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 7.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia / 8 ECTS / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem kursu jest przedstawienie przedmiotu i podstaw makroekonomii oraz opanowanie języka i narzędzi analizy makroekonomicznej. Zajęcia pomogą studentowi w uzyskaniu umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia w kategoriach makroekonomii dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z analizą bieżących procesów ekonomicznych.

Zagadnienia: Rachunek dochodu narodowego. Równowagę makroekonomiczną w ujęciu keynesowskim i klasycznym (równowaga na rynku dóbr i usług, popyt i podaż globalna, AS-AD). IS-LM. Handel zagraniczny: korzyści z wymiany, bilans płatniczy. Cykle koniunkturalne. Pieniądz i rynek Pieniężno - kredytowy. Budżet pastwa – dochody, wydatki, równowaga budżetowa. System bankowy. Rolę Banku Centralnego. Bezrobocie w ujęciu keynesowskim i w ujęciu klasycznym. Pojęcie i geneza inflacji. Kursy walutowe. Procesy integracji gospodarczej.

Pełny opis:

Wykład 1-2. Przedmiot makroekonomii. Problemy gospodarki światowej. Struktura ekonomiczna i jej przemiany w okresie transformacji rynkowej – 4 godz.

Wykład 3.Funkcjonowanie systemu rynkowego. Rola i znaczenie ekonomicznych mechanizmów samoregulacji w gospodarce - 2 godz.

Wykład 4.Reprodukcja społeczna, ruch okrężny i dochód narodowy - 2 godz.

Wykład 5.Determinanty dochodu narodowego. Wydatki całkowite i oszczędności - 2 godz.

Wykład . 6. Budżet państwa, deficyt i dług publiczny 2 godz.

Wykład 7-8.Prawo popytu i podaży w ujęciu makroekonomicznym. Model AS-AD. Model podażowy gospodarki rynkowej i równowagi ogólnej. Model popytowy gospodarki rynkowej i równowagi rynkowej – 4 godz.

Wykład 9-10. Dochód narodowy a równowaga ogólna. Cykle koniunkturalne – 4 godz.

Wykład 11-12.Pieniądz - pojęcie, funkcje, rodzaje i systemy pieniężne. Rynek pieniądza. Popyt na pieniądz. Podaż pieniądza. Równowaga na rynku pieniężnym i finansowym - 4 godz.

Wykład 13.System bankowy. Polityka monetarna. Instrumenty polityki monetarnej banku centralnego - 2 godz.

Wykład 14-15. Gospodarka otwarta. Wymiana międzynarodowa 4 godz.

Ćwicz.1.Makroekonomia, a mikroekonomia. Główne problemy gospodarki światowej i polskiej - 2 godz.

Ćwicz.2-3.Dochód narodowy i jego kategorie. Rachunek dochodu narodowego - 4 godz.

Ćwicz.4-5.Determinanty dochodu narodowego. Wydatki całkowite i oszczędności 4 godz.

Ćwicz. 6. Budżet państwa, deficyt i dług publiczny 2 godz.

Ćwicz.7-8.Rynek pracy i bezrobocie. Polityka zatrudnienia i zwalczanie bezrobocia - 4 godz.

Ćwicz.9-10.Inflacja a bezrobocie. Polityka antyinflacyjna-4 g.

Ćwicz.11-12.System bankowy i polityka monetarna. Pieniądz i prawo obiegu pieniądza. Równowaga na rynku pieniężnym - 4 g.

Ćwicz.13-14.Rynek walutowy, kursy walut, bilans płatniczy. Integracja europejska. Unia Europejska a Polska-4g.

Ćwicz.15.Zaliczenie przedmiotu.

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 67

w tym:

wykłady (podać liczbę godzin) 30 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 30 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 4 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin) 3 godz.

praca własna 173 godz.

Literatura:

1.D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch. Makroekonomia. PWE, W-wa 2007.

3.P. Samuelson, W. Nordhaus. Ekonomia T. 1 i 2. PWN, W-wa 2006.

4.M. Burda, Ch. Wypłosz. Makroekonomia. Podręcznik europejski, PE, Wa-wa 2013.

5.R. Hall, J. Taylor. Makroekonomia. Teoria funkcjonowania i polityka. PWN, W-wa 2006

6.M. Blaug. Teoria ekonomii. PWN, W-wa 1994.

7. P. Krugman, R. Wells „Makroekonomia” PWN, 2012.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu ( wykłady + ćwiczenia ) student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia makroekonomiczne,

- identyfikuje podstawowe miary i modele makroekonomiczne,

- opisuje i interpretuje mechanizm działania najważniejszych praw i zależności makroekonomicznych,

- identyfikuje najważniejsze problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata,

- rozumie dylematy polityki społeczno-gospodarczej państw o różnym poziomie rozwoju.

B/ umiejętności:

- oblicza podstawowe mierniki makroekonomiczne,

- rozróżnia i tłumaczy najważniejsze makroekonomiczne współzależności (np. inflacja a bezrobocie, itp.),

- opisuje zasady stosowania narzędzi polityki monetarnej i fiskalnej,

- prawidłowo definiuje deficyt budżetowy i dług publiczny.

- ilustruje graficznie kluczowe zależności makroekonomiczne,

- przewiduje skutki przemian gospodarczych w skali globalnej.

- wyjaśnia procesy przyczynowo-skutkowe w sferze gospodarczej dzięki krytycznemu i analitycznemu myśleniu

- dzięki połączeniu wiedzy teoretycznej z analizą bieżących procesów ekonomicznych broni swego stanowiska w dyskusjach o gospodarce.

C/ kompetencje społeczne:

- akceptuje znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych oraz rolę polityki gospodarczej w procesach makroekonomicznych,

-docenia znaczenie nauki przez całe życie zawodowe,

- obserwuje i ocenia zmiany zachodzące w gospodarce,

- zna i rozumie zależności występujące pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a także skutki tych zależności.

- podejmuje się wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi na forum publicznym oraz współpracy w kilkuosobowej grupie.

Metody i kryteria oceniania:

1.Zaliczenie ćwiczeń ( oceny cząstkowe ):

-aktywność na zajęciach obejmująca także materiał i zadania zadane do pracy własnej.

-kolokwium pisemne, które wymaga systematycznej pracy i sprawdza znajomość najważniejszych kategorii ekonomicznych, związków przyczynowo - skutkowych, a szczególnie umiejętność ich praktycznego zastosowania w konkretnych sytuacjach i zdarzeniach gospodarczych oraz umiejętność rozwiązywania prostych zadań i prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.

Skala ocen podana na początku semestru.

2,0 brak przygotowania do zajęć w semestrze oraz uzyskana ocena niedostateczna ze sprawdzianu zaliczeniowego (poniżej 60% pozytywnych odpowiedzi)

3,0 dostateczne przygotowanie do zajęć z zadanego materiału oraz uzyskanie punktacji ze sprawdzianu zaliczeniowego na poziomie 60-75% poprawnych odpowiedzi

4,0 duża aktywność oraz dobre przygotowanie do zajęć z zadanego materiału oraz uzyskanie punktacji ze sprawdzianu zaliczeniowego na poziomie 75-90% poprawnych odpowiedzi

5,0 systematyczne przygotowanie do każdych zajęć z zadanego materiału oraz uzyskanie punktacji ze sprawdzianu zaliczeniowego na poziomie powyżej 90% poprawnych odpowiedzi.

2. Wykłady - egzamin pisemny, który sprawdza opanowanie i rozumienie zasad funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej.

2,0 punktacja uzyskana w trakcie egzaminu pisemnego poniżej 60% pozytywnych odpowiedzi.

3,0 punktacja uzyskana w trakcie egzaminu pisemnego 60-75% pozytywnych odpowiedzi

4,0 punktacja uzyskana w trakcie egzaminu pisemnego 75-90% pozytywnych odpowiedzi

5,0 punktacja uzyskana w trakcie egzaminu pisemnego na poziomie przekraczającym 90% poprawnych odpowiedzi.

Ocena końcowa= ocena z egzaminu (60%)+ocena z ćwiczeń (40%)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Piecuch
Prowadzący grup: Michał Niewiadomski, Jakub Piecuch, Joanna Szarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Piecuch
Prowadzący grup: Jakub Piecuch, Joanna Szarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.