Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy makroekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.PME.NL.REKXY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy makroekonomii
Jednostka: Katedra Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami makroekonomicznymi, tak aby umieli krytycznie i analitycznie myśleć w kategoriach makroekonomii oraz rozumieli politykę gospodarczą współczesnych państw.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie do przedmiotu ekonomii. Podstawowe definicje, metody badań, zjawiska i prawa ekonomiczne - 2 h.

2. Podstawowe kategorie produktu narodowego i dochodu narodowego, mierniki dobrobytu społecznego - 4 h.

3. Bezrobocie, jego rodzaje, przyczyny, ekonomiczno-społeczne skutki i sposoby zwalczania - 4 h.

4. Inflacja, jej rodzaje, przyczyny, ekonomiczno-społeczne skutki i sposoby zwalczania - 4 h.

5. Budżet i polityka fiskalna państwa. Klasyfikacja przychodów i wydatków państwa - 4 h.

6. Pieniądz i polityka monetarna państwa - 3 h.

7. Struktura organizacyjna krajowego systemu bankowego - 4 h.

8. Teoria cykli koniunkturalnych, ich rodzaje, przebieg i przyczyny występowania - 3 h.

9. Zaliczenie przedmiotu - 2 h.

Ćwiczenia:

1. Ruch okrężny i dochód narodowy. Podstawowe tożsamości makroekonomiczne. PKB, a dobrobyt społeczny - 5 h.

2. Planowane inwestycje, oszczędności - wpływ na równowagę na rynku dóbr i proces dostosowań w sytuacjach braku równowagi. Mechanizm mnożnika - 5 h.

3. Pieniądz - pojęcie, funkcje, rodzaje i systemy pieniężne. Równowaga na rynku pieniądza. System bankowy - 5 h.

4.Deficyt budżetowy. Wpływ podatków i wydatków na poziom dochodu narodowego - 4 h.

5. Inflacja. Monetarystyczna teoria inflacji. Inflacja a bezrobocie. Krzywa Phillipsa. Polityka antyinflacyjna - 4 h.

6. Wzrost i rozwój gospodarczy. Cykle koniunkturalne , rodzaje i przyczyny powstawania, polityka antycykliczna - 5 h.

7. Zaliczenie przedmiotu - 2 h.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 175; ECTS: 7

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 60; ECTS: 2,4

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 115; ECTS: 4,6

Literatura:

1. P. R. Krugman., R. Wells, Mikroekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 2012.

2. P. R. Krugman., R. Wells, Makroekonomia. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 2012.

3. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch. Ekonomia T.2. Makroekonomia. PWE, W-wa 2007.

4. P. Samuelson, W. Nordhaus. Ekonomia T. 1 i 2. PWN, W-wa 2006.

5. M. Burda, Ch. Wypłosz. Makroekonomia. Podręcznik europejski. PWE, Wa-wa 1999.

6. J. Sloman, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2000.

7. R. Hall, J. Taylor. Makroekonomia. Teoria funkcjonowania i polityka. PWN, W-wa, 2006.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu (wykłady + ćwiczenia) student:

A/ wiedza:

- definiuje podstawowe pojęcia makro i mikroekonomiczne,

- identyfikuje najważniejsze problemy społeczno-ekonomiczne współczesnego świata,

- rozumie dylematy polityki społeczno-gospodarczej państw o różnym poziomie rozwoju.

B/ umiejętności:

- oblicza podstawowe mierniki makroekonomiczne (Dochód Narodowy, Produkt Narodowy Netto, Produkt Narodowy Brutto, Produkt Krajowy Brutto, Dochody Osobiste),

- wskazuje najważniejsze makroekonomiczne współzależności (inflacja a bezrobocie, konsumpcja i oszczędności, inwestycje a wzrost gospodarczy itp.),

- opisuje zasady funkcjonowania współczesnego systemu bankowego (struktura i funkcje Banku Centralnego oraz rodzaje banków komercyjnych),

- prawidłowo definiuje deficyt budżetowy i dług publiczny.

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie mechanizmów i praw ekonomicznych oraz rolę polityki gospodarczej w procesach makroekonomicznych,

- ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w gospodarce i wynikającej z nich konieczności nieustannej obserwacji rynku,

- zna i rozumie odmienność oraz różnorodność interesów ekonomicznych podmiotów gospodarczych, a także ich skutków społecznych (napięć, konfliktów, nierówności) i środowiskowych (zjawisko internalizacji efektów zewnętrznych).

- posiada umiejętność wystąpień publicznych, argumentowania i uzasadniania swych wypowiedzi oraz współpracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń:

- aktywność słuchaczy w trakcie zajęć poprzez podejmowanie dyskusji, sprawność i dokładność wykonywania zadań obliczeniowych (pod warunkiem uzyskania z kolokwium minimum 50% punktów),

- jedno kolokwium pisemne w formie testowej (test jednokrotnego wyboru + dwa zadania), które wymagają i uczą systematycznej pracy oraz sprawdzają znajomość opanownaego materiału (kryterium ocen obejmuje: dostateczny (50-60% punktów), ponad dostateczny (60-70%), dobry (70-80%), ponad dobry (80-90%), bardzo dobry (90-100%).

Zaliczenie wykładów:

- zaliczenie w formie pisemnej (test jednokrotnego wyboru), które sprawdza znajomość opanowanego materiału (skala ocen taka sama, jak przy zaliczeniu ćwiczeń).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pisulewski
Prowadzący grup: Andrzej Pisulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.