Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.PBI.SI.RBIOY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy biotechnologii
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : BIOGOSPODARKA / ECTS: 5 / semestr: 5

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zastosowaniem metod biotechnologicznych w biogospodarce i zachowaniu zasobów genowych. Na zajęciach omówione będą podstawowe zasady funkcjonowania laboratorium in vitro, techniki mikrorozmnażania roślin, metody analizy DNA i sposoby modyfikacji genetycznych organizmów.

Pełny opis:

Wykłady:

1.Rozwój i znaczenie roślinnych kultur in vitro, totipotencja komórek, wyposażenie laboratorium. Kondycja rośliny macierzystej, eksplantaty, dezynfekcja materiału roślinnego

2.Skład chemiczny pożywki

3.Warunki fizyczne w kulturach in vitro

4.Mikrorozmnażanie roślin: kultury pąków wierzchołkowych, bocznych, merystemów, uwalnianie roślin od patogenów

5.Mikrorozmnażanie roślin: morfogeneza przybyszowa, somatyczna embriogeneza, sztuczne nasiona

6.Zachowanie zasobów genowych, przechowywanie materiału roślinnego

7.Kultury kalusowe, zawiesinowe i protoplastów

8.Kultury korzeniowe, pylników, mikrospor, zalążków, zalążni, zarodków zygotycznych

9.Produkcja roślin za pomocą techniki in vitro w Polsce i na świecie. Biotransformacje i roślinne produkty naturalne

10.Wizyta w komercyjnym laboratorium kultur in vitro w Krakowie

11.Konwencjonalne i molekularne sposoby doskonalenia organizmów

12.Podstawowe techniki biologii molekularnej wykorzystywane do doskonalenia organizmów (tworzenie organizmów modyfikowanych genetycznie)

13.Biotechnologiczne metody doskonalenia organizmów (metody wektorowe i bezwektorowe, edycja genomu)

14.Aspekty społeczne i regulacje prawne dotyczące organizmów modyfikowanych genetycznie

15.Wykorzystanie organizmów modyfikowanych genetycznie w biogospodarce

Ćwiczenia:

1.Organizacja laboratorium in vitro, sporządzanie pożywek, sterylizacja narzędzi, papieru, pożywek

2.Zakładanie kultury kalusowej z korzenia marchwi

3.Mikrorozmnażanie rzepaku: dezynfekcja i wysiew nasion in vitro

4.Mikrorozmnażanie rzepaku: izolacja eksplantatów z siewek

5. Mikrorozmnażanie rzepaku: namnażanie i ukorzenianie

6.Organogeneza przybyszowa: zakładanie kultury z łusek cebulowych lilii

7. Organogeneza przybyszowa: zakładanie kultury z liści begonii

8.Aklimatyzacja materiału roślinnego. Obserwacje przeprowadzonych doświadczeń oraz analiza uzyskanych wyników

9.Organizacja laboratorium biologii molekularnej i podstawowe wyposażenie

10.Izolacja DNA i ocena spektrofotometryczna uzyskanych izolatów DNA

11.Amplifikacja określonych fragmentów DNA metodą PCR i zastosowanie enzymów restrykcyjnych do trawienia genomowego DNA, produktów PCR oraz plazmidów

12.Przygotowanie żelu agarozowego do rozdziału preparatów DNA

13.Rozdział elektroforetyczny preparatów DNA i analiza wyników elektroforezy

14.Izolacja fragmentów DNA z żelu i oczyszczanie

15.Zaliczenie ćwiczeń

Struktura aktywności studenta:

Zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 66 godz. (ECTS 2,2)

w tym:

wykłady 30 godz.

ćwiczenia i seminaria 30 godz.

konsultacje 4 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

praca własna 84 godz. (ECTS 2,8)

Literatura:

Podstawowa:

1.Skucińska B. (red.) 2008. Przewodnik do ćwiczeń z roślinnych kultur in vitro. Wydawnictwo UR Kraków

2.Malepszy S. (red.) 2009. Biotechnologia roślin. PWN, Warszawa

3. Bednarski W., Reps A. (red.) 2003. Biotechnologia żywności. WNT, Warszawa

4.Michalik B. (red.) 1996. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. DRUKROL S.C., Kraków

Uzupełniająca:

1.Malepszy S., Niemirowicz-Szczytt. K., Przybecki Z. 1989. Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin. PWN, Warszawa

2.Brown T. A. 2001. Genomy. PWN, Warszawa

3.Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. 2004. Biologia molekularna. PWN, Warszawa

4. Russel S. 1990. Biotechnologia. PWN, Warszawa

5. Kayser O., Müller R.H. (red.) 2003. Biotechnologia farmaceutycza. PZWL, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu student:

Wiedza:

-zna podstawowe techniki stosowane w roślinnych kulturach tkankowych oraz biotechnologiczne metody doskonalenia organizmów

-zna zastosowanie roślinnych kultur in vitro oraz organizmów modyfikowanych genetycznie w biogospodarce

Umiejętności:

-potrafi korzystać z podstawowego sprzętu i aparatury stosowanej w laboratorium in vitro oraz biologii molekularnej

-potrafi przygotować pożywkę, izolować i wykładać eksplantaty, izolować DNA z materiału roślinnego, przygotować reakcje PCR i zastosować enzymy restykcyjne

-potrafi samodzielnie lub w zespole analizować wyniki oraz wyciągać wnioski z przeprowadzonych eksperymentów

Kompetencje społeczne:

-docenia potrzebę ustawicznego dokształcania się w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia organizmów

-ma świadomość ważności wprowadzania nowoczesnych metod biotechnologicznych w biogospodarce

-potrafi pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny (zadania testowe i problemowe)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Ocena za indywidualne wykonanie eksperymentów i interpretację uzyskanych wyników

Pisemny sprawdzian z zakresu praktycznych wiadomości

Ocena podsumowująca: średnia z ocen uzyskanych w trakcie semestru

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ptak
Prowadzący grup: Agata Ptak, Magdalena Simlat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Ptak
Prowadzący grup: Elżbieta Golemiec, Agata Ptak, Magdalena Simlat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.