Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy agrobiznesu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.PAZ.SL.RZAXZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy agrobiznesu
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Zarządzanie, 2 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z organizacją, strukturą i funkcjonowaniem Agrobiznesu jako podsystemu gospodarki narodowej. W szczególności chodzi o przestawienie problemów strukturalnych polskiego Agrobiznesu na tle innych gospodarek.

Pełny opis:

Wykłady:

1.pojęcie Agrobiznesu 2 godz.

2.historyczny proces wyodrębniania się Agrobiznesu 2 godz.

3.charakterystyka poszczególnych agregatów Agrobiznesu 4 godz.

4.dynamiczny model kompleksowego rozwoju Agrobiznesu 2 godz.

5.specyfika marketingu w agrobiznesie 2 godz.

6.główne strategie marketingowe firm Agrobiznesu 2 godz.

7.zaliczenie przedmiotu 1 godz.

Ćwiczenia:

1. Kryteria wyodrębniania agrobiznesu. Agrobiznes jako subsystemu gospodarki kraju.- 2 godz.

2. Elementy składowe systemu agrobiznesu.- 2 godz.

3.Różnice między agrobiznesem a gospodarką żywnościową.- 2 godz.

4. Miejsce sektora agrobiznesu w gospodarce narodowej.- 2 godz.

5. Podstawowe mierniki i wskaźniki stosowane do opisu agrobiznesu.- 2 godz.

6. Specyfika inwestycji w rolnictwie i gospodarce żywnościowej.- 2 godz.

7. Obliczanie efektywności procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem podstawowych technik (okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, zaktualizowana wartość nadwyżki finansowej netto NPV, stopa zyskowności, wewnętrzna stopa zwrotu IRR)- 2 godz.

8. Zaliczenie ćwiczeń-1 godz.

Literatura:

1.J. Żmija, L. Strzelczak i inni Zarządzanie i marketing w agrobiznesie wyd. Czuwajmy , K-ów 2000r.

2.A. Woś, Agrobiznes Mikroekonomia Tom II ,wyd. KEY-TEXT W-wa 1996r.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada podstawowy zasób wiedzy o agrobiznesie, jego strukturze, funkcjonowaniu i realizowanych celach,

- student zna podstawowe mierniki i wskaźniki wykorzystywane do opisu agrobiznesu.

Umiejętności:

- potrafi opisać elementy otoczenia agrobiznesu oraz wskazać i zróżnicować wzajemnie wpływ jaki wywierają one na niego,

- potrafi wskazać z czego wynika specyfika agrobiznesu jako systemu gospodarki narodowej,

- potrafi obliczać i interpretować podstawowe wielkości wykorzystywane do opisu agrobiznesu.

Kompetencje społeczne:

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu agrobiznesu,

- ma świadomość ważności, znaczenia i prawidłowego rozwoju agrobiznesu jako systemu gospodarki narodowej,

- wykazuje otwartość na zmiany i innowacyjność.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Zaliczenie ćwiczeń następuje w oparciu o wyniki ogólnej oceny aktywności na zajęciach.

2. zaliczenie pisemne (ostatnie zajęcia)

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady:

Metody oceniania: egzamin - forma pisemna, test wyboru.

Kryteria oceniania: liczba punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 15 godz.

- ćwiczenia – 15 godz.

- egzamin końcowy – 1 godz.

- konsultacje – 2 godz.

Razem: 33 godz. : 25 = 1,32 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do ćwiczeń - 5 godz.

- przestudiowanie podręczników do danego przedmiotu – 5 godz.

- przygotowanie się do kolokwium – 7 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 8 godz.

Razem godz. praktyczne: 25 godz. : 25 =1,0 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Żmija
Prowadzący grup: Łukasz Satoła, Janusz Żmija
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Satoła, Janusz Żmija
Prowadzący grup: Łukasz Satoła, Janusz Żmija
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Satoła, Janusz Żmija
Prowadzący grup: Łukasz Satoła, Janusz Żmija
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Satoła, Janusz Żmija
Prowadzący grup: Łukasz Satoła, Janusz Żmija
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Satoła, Janusz Żmija
Prowadzący grup: Łukasz Satoła, Janusz Żmija
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)