Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.MIK.NI.RROAX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mikrobiologia
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy: Rolnictwo, 2 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem wykładów z mikrobiologii ogólnej jest zapoznanie studentów z drobnoustrojami występującymi we wszystkich środowiskach naturalnych, wskazanie możliwości praktycznego wykorzystania mikroorganizmów w procesach agrotechnicznych i technologicznych w oparciu o znajomość ich morfologii, biochemii, fizjologii i ekologii. Studia z zakresu mikrobiologii mają uwypuklić pożyteczną i szkodliwą rolę drobnoustrojów w przyrodzie. Omówione także będzie znaczenie drobnoustrojów w ochronie wód, technologii przemysłu rolno-spożywczego, fitopatologii oraz nowoczesnej mikrobiologii i biotechnologii.Celem ćwiczeń jest praktyczne zapoznanie się z techniką laboratoryjną stosowaną w pracowniach mikrobiologicznych: zasady hodowli mikroorganizmów, sporządzanie preparatów bakteriologicznych i mykologicznych, poznanie podstawowych metod analizy mikrobiologicznej ilościowej i jakościowej, obserwacja i oznaczanie drobnoustrojów etc.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW Mikrobiologia jako dyscyplina naukowa

Podział świata ożywionego

Cechy wspólne mikroorganizmów

Przyczyny szerokiego rozpowszechnienia drobnoustrojów

Podział mikroorganizmów

Interakcje zachodzące między mikroorganizmami

Historia mikrobiologii

Morfologia, systematyka i znaczenie drobnoustrojów:

-Priony

-Wirusy

-Procaryota: bakterie właściwe, sinice, promieniowce

-Eucaryota: grzyby, glony

Fizjologia i podstawowe produkty metabolizmu drobnoustrojów

Mikrobiologia środowisk naturalnych: powietrza, wody, gleby (wskaźniki czystości powietrza, mikroflora wody, wskaźniki stanu sanitarno-higienicznego wody, wskaźniki czystości i żyzności gleby, zmęczenie gleby, ryzosfera, mikoryza, asymilatory wolnego azotu atmosferycznego)

Chorobotwórcze właściwości drobnoustrojów.

Najważniejsze jednostki chorobowe.

Literatura:

Alexopoulos C. J., Mims C. W., Blackwell M.: Introductory Mycology, John Wiley & Sons, Inc., New York - Chichester - Brisbane - Toronto - Singapore, 1996.

Dix N.J., Webster J.: Fungal Ecology, Chapman & Hall, London, Glasgow, Weinheim, New York, Tokyo, Melbourne, Madras, 1995.

Duszkiewicz-Reinhard W., Grzybowski R., Sobczak E.: Teoria i ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej i technicznej. Wyd. SGGW, Warszawa 1996.

Grabińska-Łoniewska A.: Ćwiczenia laboratoryjne z mikrobiologii ogólnej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.

Kunicki - Goldfinger w.: Życie bakterii. PWN Warszawa 1971 (pierwsze wydanie)

Libudzisz Z., Kowal K.: Mikrobiologia techniczna. tom 1 - 2, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź 2000.

Mahon C.R., Lehman D.C., Manuselis G.: Diagnostic Microbiology. Elsevier, St.Luis 2007

Efekty uczenia się:

Wieadza

Student:

- posiada ogólną wiedzę z mikrobiologii

- charakteryzuje najważniejsze procesy mikrobiologiczne zachodzące w glebie, wodzie i powietrzu

Umiejętności

- rożróżnia poszczególne grupy fizjologiczne drobnoustrojów

- praktycznie wykorzystuje metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym

- samodzielnie posługuje się aparaturą i sprzętem laboratoryjnym

- interpretuje wyniki analiz i doświadczeń

Kompetencje społeczne

- organizuje pracę w małym laboratorium, celem wykonania określonego doświadczenia z zakresu mikrobiologii

- wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii i potrafi ją połączyć z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak: biologia molekularna, genetyka czy biotechnologia.

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.