Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Microbiology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.MIC.NI.RROAY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Microbiology
Jednostka: Katedra Mikrobiologii i Biomonitoringu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ROLNICTWO/ ECTS: 6 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: NI

status: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem wykładów z mikrobiologii jest zapoznanie studentów ze światem mikroorganizmów, wskazanie ich roli w najważniejszych procesach biologicznych związanych z obiegiem materii i przepływem energii w ekosystemach wodnych i lądowych. Wykłady umożliwią zrozumienie znaczenia mikroorganizmów w funkcjonowaniu biocenozy, przemian składników odżywczych, ich wzajemnego oddziaływania na siebie i inne organizmy. Uczestnictwo w kursie ma na na celu podkreślenie korzystnej i szkodliwej roli mikroorganizmów w przyrodzie i wskazanie połączeń świata drobnoustrojów ze środowiskiem życia. Wiedza z mikrobiologii jest niezbędna do zdobycia umiejętności kontrolowania rozwoju i aktywności drobnoustrojów, co ma zasadnicze znaczenie dla rolników chcących uzyskać dobrej jakości plony i uchronić je przed uszkodzeniami spowodowanymi aktywnością mikroorganizmów.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Zakres mikrobiologii jako dyscypliny naukowej. Kryteria podziału i charakterystyki mikroorganizmów należących do następujących grup: wirusy, Procaryota i Eucaryota. Formy wegetatywne i endospory - ich przeżywalność w różnych środowiskach. Przyczyna szybkiego rozprzestrzeniania się mikroorganizmów w przyrodzie

2. Historia mikrobiologii - epoka przedpasteurowska i postpasteurowska. Rozwój mikrobiologii w Polsce. Nowe trendy w badaniach mikrobiologicznych, w szczególności w zakresie praktycznych zastosowań mikroorganizmów w rolnictwie i ochronie środowiska.

3. Morfologia i struktura bakterii. Znaczenie podstawowych elementów komórkowych w procesach życiowych bakterii. Wzrost i rozmnażanie bakterii.

4. Charakterystyka Actinomycetales. Antybiotyki i znaczenie zjawiska antybiotyków w środowisku glebowym.

5. Podstawowe cechy morfologiczne i fizjologiczne drożdży.

Charakterystyka grzybów mikroskopowych. Grzyby chorobotwórcze i mikotoksyny - jako biologicznie aktywne substancje toksyczne, obecne w różnych środowiskach, szczególnie na glebach zdegradowanych.

6. Odżywianie drobnoustrojów – autotrofy i heterotrofy. Procesy metaboliczne i ich regulacja. Szybkość i intensywność metabolizmu. Udział drobnoustrojów w metabolizmie związków siarki, żelaza i azotu. Rola mikroorganizmów w obiegu pierwiastków w przyrodzie. Nitrozaminy jako niebezpieczne trucizny środowiskowe.

7. Woda jako środowisko życia dla mikroorganizmów. Udział mikroorganizmów w oczyszczaniu wody. Występowanie drobnoustrojów w różnych środowiskach: fyllosfera, powietrze, makroorganizmy. Wpływ czynników środowiskowych na mikroorganizmy i ich wpływ na środowisko. Ekstremofile.

8. Gleba jako środowisko mikroorganizmów. Czynniki mikrobiologiczne powodujące choroby i zmęczenie gleby. Wpływ mikroorganizmów na inne drobnoustroje i na rośliny.

9. Mikroorganizmy chorobotwórcze dla roślin, zwierząt i ludzi. Toksyny bakteryjne. Broń biologiczna.

10. Metody ochrony przed patogenami (szczepionki, surowice, antybiotyki, chemioterapeutyki).

11. Znaczenie mikroorganizmów w rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, biotechnologii przemysłowej i zachowaniu środowiska naturalnego).

Ćwiczenia

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas zajęć z mikrobiologii. Podstawowe wyposażenie laboratorium mikrobiologicznego. Sterylizacja, pasteryzacja i dezynfekcja. Izolacja bakterii z wody, gleby, powietrza i powierzchni ciała ludzkiego. Zasady hodowli drobnoustrojów.

2. Teoretyczne podstawy barwienia mikroorganizmów. Barwniki i ich sporządzanie. Sporządzanie preparatów bakteriologicznych i brawienie proste pozytywne. MMorfologia bakterii.

3. Bakterie aktywne w wiązaniu azotu atmosferycznego: Azotobacter, Clostridium, Rhizobium i Bradyrhizobium.

4. Barwienie proste negatywne. Metoda kropli wiszącej do obserwacji ruchu bakterii.

5. Technika barwienia metodą Grama. Porównanie bakterii Gram-dodatnich i bakterii Gram-ujemnych.

6. Struktura morfologiczna Actinomycetales. Badanie odżywiania i żywotności drożdży.

7. Morfologia grzybów ze szczególnym uwzględnieniem grzybów toksynotwórczych. Zasady diagnostyki grzybów.

8. Występowanie bakterii homofermentatywnych. Zjawisko metachromazji.

Bakterie heterofermentatywne.

9. Techniki liczenia mikroorganizmów.

10. Metoda Schaeffera-Fultona do barwienia przetrwalników.

11. Analiza mikrobiologiczna wody w kontekście wymagań sanitarnych i higienicznych.

12. Odczyt analizy wody. Izolacja i hodowla bakterii Escherichia coli.

13. Analiza mikrobiologiczna powietrza.

14. Analiza mikrobiologiczna gleby. Badanie mikroorganizmów glebowych aktywnych w przemianach węgla, azotu i fosforu.

15. Odczyt analizy gleby. Najważniejsze mikroorganizmy chorobotwórcze u ludzi, zwierząt i roślin.

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego: godz.: 50 ECTS** 1,5

W tym:

wykłady 30 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz

konsultacje 2 godz

udział w badaniach 0 godz

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz

praca własna (4,5 ECTS**) 100 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Schlegel H.G. General Microbiology (najnowsze wydanie)

Brock T.D. Biology of Microorganisms (najnowsze wydanie)

Uzupełniająca:

Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, Vol 1- 5 (najnowsze wydanie)

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zakończeniu kursu, Student:

- definiuje i opisuje najważniejsze procesy w środowisku naturalnym z udziałem różnych mikroorganizmów, w tym mikroorganizmów glebowych, mające na celu odnowienie zdegradowanego środowiska;

- potrafi wskazać odpowiednie działania w celu remediacji zanieczyszczonych gleb, wody i powietrza, a także produktów rolnych;

- charakteryzuje najważniejsze procesy mikrobiologiczne w glebie, wodzie i powietrzu.

Umiejętności:

-interpretuje i wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii w życiu codziennym;

-jest w stanie ocenić zagrożenia i wyjaśnić korzyści płynące z procesów mikrobiologicznych w różnych obszarach działalności gospodarczej człowieka;

- identyfikuje poszczególne grupy fizjologiczne mikroorganizmów;

- stosuje w praktyce metody stosowane w laboratorium mikrobiologicznym, interpretuje wyniki eksperymentów;

- samodzielnie korzysta z aparatury i sprzętu laboratoryjnego.

Kompetencje społeczne:

- potrafi zorganizować pracę w małym laboratorium w celu przeprowadzenia eksperymentu mikrobiologicznego.

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu mikrobiologii i jest w stanie połączyć ją z innymi dyscyplinami naukowymi, takimi jak: biologia molekularna, genetyka czy biotechnologia.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady - egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru

Ćwiczenia laboratoryjne - test pisemny i praktyczny (techniki mikrobiologiczne)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (E = 2,0): wystawiana jest wtey, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna ( D = 3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K), student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (C = 3,5) wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-74%)

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (B = 4,0 - średnio 75-80%), ponad dobrej (B+ = 4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (A = 5,0 - średnio > 90%).

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.