Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Instytucjonalne formy wspierania agroturystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.IFW.SM.RROTX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucjonalne formy wspierania agroturystyki
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie roli różnych podmiotów i instytucji w rozwoju usług agroturystycznych w Polsce. Wsparcie to dotyczy głównie działalności promocyjnej, organizacji kursów i szkoleń agroturystycznych oraz zarządzania jakością poprzez prowadzenie procedury kategoryzacyjnej gospodarstw agroturystycznych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota agroturystyki i jej podstawowe cechy

2. Czynniki wpływające na rozwój agroturystyki w Polsce

3. Formy usług agroturystycznych - podstawowe i komplementarne

4. Podmioty i instytucje wspierające rozwój agroturystyki w Polsce

5. Działalność Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa

Gościnne"

6. Działalność stowarzyszeń agroturystycznych

7. Strategia rozwoju turystyki (agroturystyki) w gminie

8. Rola ośrodków doradztwa rolniczego w rozwoju usług

agroturystycznych - kwestie szkoleniowo-doradcze

9. Marketing w agroturystyce

10. Formy i rodzaje działalności promocyjnej

11. Rekreacja w agroturystyce

12. Istota produktu markowego - formy

13. Dziedzictwo kulturowo-historyczne

14. Agroturystyka w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy

15. Środki Unii Europejskiej na rozwój agroturystyki - PROW 2007

- 2013.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

Drzewiecki M., Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 2002,

Młynarczyk K. (red.), Agroturystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002.

Sikora J., Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 1999.

Sznajder M., Przezbórska L., Agroturystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student posiada ogólną wiedzę nt.form wsparcia działalności agroturystycznej w Polsce ze strony różnych instytucji,

- student poznaje role marketingu stosowanego przez różne podmioty w zarządzaniu usługami agroturystycznymi;

- student zapoznaje się z istota promocji usług turystyki wiejskiej oraz agroturystyki przez różne podmioty i instytucje.

Umiejętności:

- w oparciu o zdobytą wiedzę student potrafi definiować pojęcia i zagadnienia dotyczące istoty i zasad zarządzania agroturystyka,

- student potrafi określić wpływ różnych podmiotów na rozwój agroturystyki w Polsce,

- student wie jak zdobyć środki Unii Europejskiej z PROW-u 2007

- 2013 na założenie lub rozwój gospodarstwa agroturystycznego.

Kompetencje społeczne:

- student dostrzega znaczenie różnych podmiotów i instytucji w rozwoju agroturystyki w Polsce,

- efektem nauczania jest świadomość studenta dotycząca potrzeby wsparcia otoczenia instytucjonalnego w rozwoju agroturystyki w Polsce,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w formie pisemnej. Podstawą przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń, a następnie uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego.

Bilans nakładu pracy studenta:

wykłady - 15 godz.

ćwiczenia - 15 godz.

egzamin końcowy - 1 godz.

konsultacje - 2 godz.

Razem: 33 godz.

33 godz. : 30 = 1,1 (czyli 1 pkt ECTS)

Przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 15 godz.

Razem godz. praktyczne: 30 godz. : 30 = 1,0 (czyli 1 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 2 pkt ECTS

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.