Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarowanie w strefach ekologicznie zagrożonych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.GSE.NM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie w strefach ekologicznie zagrożonych
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 2 sem. Zagrożenia ekosystemów
Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 3 sem. Zagrożenia ekosystemów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień dotyczących degradacji środowiska glebowego i problemów związanych z ich zagospodarowaniem i użytkowaniem lub wykluczeniem z użytkowania rolniczego. W czasie zajęć zostanie omówiony stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów UE, program rządowy dla terenów poprzemysłowych z regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony gleb przed degradacją i dewastacją, możliwości zagospodarowania terenów zdegradowanych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1.Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów UE

2.Unia Europejska szanse i zagrożenia dla środowiska i rolnictwa.

3.Obszary problemowe w rolnictwie.

4.Strefy ekologicznego zagrożenia w Polsce.

5.Program rządowy dla terenów poprzemysłowych.

6.Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych, przykłady – programy rewitalizacji.

7.Rewitalizacja obszarów powojskowych przykłady – programy rewitalizacji.

8.Zrównoważone Zarządzanie Obszarami Poprzemysłowymi

9.Obszary o niekorzystnych warunkach

10.Regulacje prawne dotyczące zagospodarowania terenów ekologicznie zagrożonych.

11.Zasady tworzenia stref ochronnych.

12.Wyznaczanie obszarów na których zostały przekroczone standardy jakości gleb.

13.Procedury postępowania przy likwidacji zanieczyszczeń materiałami niebezpiecznymi środowiska glebowego.

14.Problem składowisk przeterminowanych środków ochrony roślin w Polsce.

Tematyka ćwiczeń

1. Analiza czynników charakteryzujących tereny poprzemysłowe oraz

kryteriów wyboru optymalnego kierunku ich zagospodarowania.

2. Analiza problemów związanych z zagospodarowaniem terenów po eksploatacji węgła kamiennego i brunatnego.

3. Analiza problemów związanych z zagospodarowaniem terenów po eksploatacji siarki metodą odkrywkową i otworową

3. Analiza problemów związanych z zagospodarowaniem terenów po eksploatacji rudy miedzi.

4. Analiza problemów związanych z zagospodarowaniem terenów po eksploatacji rudy cynku i ołowiu.

5. Analiza problemów związanych z zagospodarowaniem terenów po po eksploatacji surowców skalnych.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 100; ECTS: 4

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 70; ECTS: 2,8

Literatura:

1. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych i leśnych pod zalesienie.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska.

3. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

4. ZPORR.

5. Karczewska A. 2008. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

6. Gworek B. 2004. Technologie rekultywacji gleb, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.

7. Baran St., Turski R. 1996. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb, Wyd. Akademii Rolniczej, Lublin.

4. Maciak F. 2003. Ochrona i rekultywacja środowiska, Wyd. SGGW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student posiada wiedzę na temat problemów związanych z zagospodarowaniem terenów zdegradowanych i ich rewitalizacją

- identyfikuje i charakteryzuje czynniki i kryteria wyboru kierunku ponownego zagospodarowania terenów zdegradowanych

- integruje wiedzę z różnych dyscyplin

umiejętności:

- opracowuje projekt zagospodarowania terenów poprzemysłowych

kompetencje społeczne:

- organizuje pracę w małym zespole w celu wykonania projektu

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia)

- ocena za prezentację ustną na temat wybranego rejonu poprzemysłowego, uwzględniana będzie wartość merytoryczna i wizualna prezentacji, a także organizacja pracy w zespole (2-osobowe zespoły)

- ocena z projektu, uwzględniane będzie poprawność wykonania części pisemnej i graficznej, a także organizacja pracy w zespole.

- ocena z kolokwium sprawdzającego ogólną wiedzę dotyczą zagospodarowania terenów ekologiczne zagrożonych

Ocena końcowa: średnia ocen formujących uzyskanych na zajęciach

Wykłady:

- egzamin pisemny (zadania testowe)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.