Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse i bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.FIB.SL.RZAXY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse i bankowość
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy: Zarządzanie, 2 sem, stacj. licencjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE / ECTS 4 /SEMESTR: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: przedmiot podstawowy

Celem przedmiotu jest przekazanie Studentom podstawowej wiedzy z zakresu finansów i bankowości.

Treść przedmiotu skoncentrowana jest na charakterystyce systemu finansowego w gospodarce rynkowej, jego funkcjach i elementach. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na rynki finansowe, ich uczestników oraz podstawowe instrumenty finansowe. Przedstawione zostaną również zasady zorganizowania i funkcjonowania polskiego systemu bankowego (działalność banku centralnego, działalność operacyjna banków komercyjnych).

Pełny opis:

Wykłady:

1. Istota finansów

2. Funkcje finansów

3. Pieniądz

4. Międzynarodowe systemy pieniężne

5. System finansowy i jego elementy

6. System bankowy

7. Polityka pieniężna banku centralnego

8. Instrumenty polityki pieniężnej

9. Działalność operacyjna banków komercyjnych. Operacje aktywne

10. Operacje pasywne

11. Lokaty międzybankowe

12. Operacje pośredniczące

13. Operacje rozliczeniowe

14. Rynki finansowe

15. Rynek pieniężny, rynek kapitałowy, walutowy i instrumentów pochodnych

Ćwiczenia:

1. Stopa nominalna

2. Stopa procentowa realna i stopa netto

3. Odsetki proste

4. Kapitalizacja odsetek

5. Kapitalizacja odsetek. Oprocentowanie zmienne

6. Dyskonto

7. Przyszła wartość seryjnych płatności

8. Aktualna wartość seryjnych płatności

9. Amortyzacja kredytu. Jednakowa rata kapitałowa

10. Jednolita rata kredytowa

11. Karencja

12. Metoda IV

13. Metoda 78

14. Lokaty o zmiennym kapitale

15. Zaliczenie.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35 ECTS** 1,4

w tym:

wykłady (podać liczbę godzin) 15 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 15 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin 3 godz.

praca własna (2,6 ECTS**) 65 godz.

Literatura:

Podstawowa:

Szafrańska M., Żmija J. 2015. Podstawy rynków finansowych i bankowości. Wyd. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków

Owsiak S. 2015. Finanse. PWE, Warszawa

Dmowski A., Prokopowicz D., Sarnowski J. 2009. Finanse i bankowość. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa

Uzupełniająca:

Bank - miesięcznik

www.nbp.pl

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu Student:

Wiedza:

- posiada wiedzę teoretyczną o zasadach funkcjonowania systemu finansowego, podstawowych rynkach i instrumentach finansowych,

- zna mechanizmy działania banku centralnego i banków operacyjnych,

Umiejętności:

- potrafi wybrać odpowiedni instrument finansowy w określonych sytuacjach praktyki gospodarczej,

- potrafi obliczyć dochód z inwestycji pieniężnych,

- potrafi określić koszty pozyskania środków za pomocą pożyczki/kredytu,

- potrafi sporządzić plan spłaty kredytu,

Kompetencje społeczne:

- docenia potrzebę stałego poszerzania wiedzy w zakresie rynków i instrumentów finansowych,

- posiada umiejętność myślenia twórczego i krytycznego, otwartego zarówno na samodzielne, jak i grupowe rozwiązywanie problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny (test uzupełnień)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K)

przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 -

średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

1. Oceny za indywidualne i zespołowe (grupy 2-3 osobowe) rozwiązanie studium przypadku na poszczególnych zajęciach,

2. Zaliczenie pisemne (zadania tekstowe)

Ocena końcowa: 0,5 x ocena z egzaminu + 0,5 x ocena podsumowująca ćwiczenia

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)