Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekotoksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.ETO.NM.RJBSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekotoksykologia
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ ŚRODOWISKA / ECTS: 2 / semestr 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: NM

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień dotyczących substancji toksycznych w środowisku oraz zwrócenie uwagi na ich źródła i losy w środowisku. W czasie zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z losami oraz działaniem substancji toksycznych na organizmy żywe (metabolizm substancji toksycznych) i ekosystemy oraz procesy ich detoksykacji. Uwzględniono też tematy związane z ekotoksykologią stosowaną i aktami prawnymi.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Ekotoksykologia jako nauka interdyscyplinarna.

2. Substancje toksyczne, rodzaje toksyczności, klasyfikacja substancji.

3. Mechanizmy działania toksycznego substancji.

4. Losy substancji toksycznych w organizmie. Przemieszczanie substancji w organizmie. Detoksykacja faza I i II.

5. Losy substancji toksycznych w ekosystemach i ich źródła. Substancje toksyczne w łańcuchach troficznych.

6. Bioakumulacja i biomagnifikacja. Konsekwencje skażenia na poziomie ekosystemów.

7. Interakcje substancji toksycznych i wpływ czynników fizykochemicznych środowiska na ich toksyczność, biodostępność, transport oraz przemiany w środowisku

8. Ekotoksykologia stosowana – testy toksyczności, organizmy w testach toksyczności i ekotoksyczności

9. Ekotoksykologia a regulacje prawne i decyzyjne.

Ćwiczenia:

1. Zależność dawka-odpowiedź. Obliczanie LD50 lub EC50 na podstawie danych eksperymentalnych.

2. Analiza toksyczności gleb/osadów dennych przy wykorzystaniu biotestu Phytotoxkit (Lepidium sativum, Sinapis alba, Sorghum saccharatum)

3. Ocena toksyczności wód powierzchniowych dla skorupiaków (test na Daphnia magna)

4. Toksyczność rtęci – oznaczenie rtęci w rybach

5. Toksyczność substancji naturalnych – ocena zawartości szczawianów w używkach.

7. Toksyczność chlorków – analiza toksyczności soli kuchennej

Statystyka przedmiotu:

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 18, ECTS** 0.72

w tym:

wykłady 18 godz.

ćwiczenia i seminaria 18 godz.

konsultacje 0 godz.

udziały w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 0 godz.

praca własna (1.28 ECTS**) 50 godz.

Literatura:

Podstawowa

1. Jasiewicz Cz., Baran A. 2008. Przewodnik do wykładów i ćwiczeń z toksykologii. UR w Krakowie, ss 183.

2. Baran A., Kołton A. 2015. Ecotoxicology. w: Agroecology, Ropek D. (red.), 2014, Publishing House of the University of Agriculture, ISBN 978-83-64758-06-5, 117-130

3. Walker C.H. Hopkin S.P. Sibly R.M. Peakall D. B. Podstawy ekotoksykologii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

4. Laskowski R., Miguła P. 2002. Ekotoksykologia: od komórki do ekosystemu. Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne Warszawa, Manahan S. W. 2002. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa ss. 530.

5. Wierzbicka M. Ekotoksykologia. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 578.

6. Seńczuk W. (red.). 2002. Toksykologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa, ss. 888.

7. Manahan S. W. Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2002.

Uzupełniająca

1. Leszczyńska B. 2001. Wybrane zagadnienia z biochemii i toksykologii środowiska. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. Siedlce.

2. Wardencki W. (red). 2004. Bioanalityka w ocenie zanieczyszczeń środowiska. Centrum Doskonałości Analitycznej i Monitoringu Środowiska, Politechnika Gdańska.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- identyfikuje substancjach toksyczne występujące w środowisku oraz charakteryzuje ich losy w środowisku

- integruje wiedzę z różnych dyscyplin w celu poznania toksyczności substancji chemicznych

Umiejętności

- oblicza toksyczność substancji dla zwierząt i ludzi

- oznacza substancje w różnych elementach środowiska i materiałach biologicznych

- szacuje ryzyko zdrowotne związane z narażeniem na ksenobiotyki występujące w środowisku

Kompetencje społeczne:

- organizuje prace w małym zespole, celem wykonania ćwiczenia

- ma świadomość pogłębiania swojej wiedzy na temat substancji toksycznych występujących w środowisku

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady

egzamin pisemny - pytania otwarte

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (WU lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyskuje mniej niż 55% obowiązkowych efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia

kolokwium na każdym ćwiczeniu - oceniające wykonanie zadań obliczeniowych, rozwiązywanych indywidualni. Ocena uwzględniać będzie poprawność rozwiązania, oraz poprawne zinterpretowanie otrzymanych wyników, zaliczenie każdego ćwiczenia - uwzględniać będzie poprawność wykonania ćwiczeń, efektywność i organizację pracy w zespole

Ocena końcowa = 0.5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0.5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)