Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomika rolnictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.ERL.NL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomika rolnictwa
Jednostka: Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa
Grupy: Zarządzanie, 2 sem, niestacj. licentjat obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z makro- i mikroekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania rolnictwa i gospodarstw rolniczych. Studenci zapoznają się z teorią czynników produkcji, teorią intensyfikacji rolnictwa, systemem podatkowym, funkcjonowaniem rynków rolnych oraz uczą się obliczać podstawowe kategorie ekonomiczne w gospodarstwach.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Przedmiot i zadania ekonomiki rolnictwa (1 godz.)

2. Funkcje rolnictwa w gospodarce narodowej (1 godz.)

3. Mierniki i wskaźniki stosowane w ekonomice rolnictwa (1 godz)

4. Teoria czynników produkcji (2 godz.)

4. Teoria intensyfikacji produkcji (1 godz.)

5. Rynek rolny i jego specyfika (2 godz.)

6. System podatkowy w rolnictwie (2 godz.)

Tematyka ćwiczeń:

1. Analiza zaobów czynników produkcji w rolnictwie (2 godz.).

2. Obliczanie kategorii kosztów jednostkowych w rolnictwie (1 godz.)

3. Kategorie produkcji i dochodu w gospodarstwie rolnym (2 godz.)

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 75; ECTS: 3

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, która student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 25; ECTS: 1,0

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, która student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 50; ECTS: 2,0

Literatura:

Fereniec J., 1999, Ekonomika i organizacja rolnictwa, Wydawnictwo KEY TEXT, Warszawa

Tracy M. 1997. Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki, UW, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu. Warszawa.- Woś A. 2004. W poszukiwaniu modelu polskiego rolnictwa. IERiGŻ. Warszawa

Tomczak F. 2005. Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju wsi i rolnictwa IRWiR PAN Warszawa.

Wojewodzic T. System podatkowy w rolnictwie. Konspekt (materiały udostępniane studentom na poczatku semestru).

Wojewodzic T. Rynki rolne. Konspekt (materiały udostępniane studentom na poczatku semestru).

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

A/ wiedza:

- opisuje strukturę rolnictwa,

- definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne zwiazane z rolnictwem i gospodarstwem rolnym m.in. zasoby, czynniki produkcji, koszty, dochody, przychody, wielkość ekonomiczna, intensywność produkcji, intensywność organizacji, podatek.

- wskazuje najwazniejsze akty prawne regulijace politykę fiskalną państwa wobec rolników i gospodarstw rolniczych.

- wskazuje funkcje jakie pełni rolnictwo w gospodarsce narodowej,

B/ umiejetności:

- porównuje wyposażenie w czynniki produkcji poszczególnych gospodarstw rolniczych,

- ocenia strukturę agrarną w poszczególnych jednostkach terytorialnych,

- wyjasnia zasady funkcjonowania podstawowych praw ekonomicznych w rolnictwie i na rynkach rolnych, m.in. prawa: popytu, podaży, Engla, malejacych przyrostów produkcji, paradoksy: Veblena, giffena, spekulacyjny.

- ustala cenę produktu metodą rynkową i metodą kosztową,

- oblicza koszty jednostkowe produkcji metodami organicznymi i rozdzielczą,

- oblicza podstawowe kategorie wynikowe dla gospodarstwa

rolniczego tj. produkcja ogółem, wartość dodana brutto, dochód z gospodarstwa rolnego,

C/ kompetencje społeczne:

- docenia znaczenie rolnictwa dla gospodarki narodowej,

- ma świadomość specyfiki produkcji rolniczej oraz barier przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych z jakimi borykają sie gospodarstwa rolnicze w swojej działalności.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń (oceny cząstkowe):

- aktywność w trakcie zajęć (sprawność i dokładność wykonywania zadań obliczeniowych),

- przegląd prasy fachowej (prasówka) w tematach zwiazanych z materiałem wykładowym zaproponowanych przez wykładowcę,

- sprawdzian pisemny z zagadnień poruszanych na ćwiczeniach (1 problem teoretyczny i 4 zadania obliczeniowe).

Uzyskanie minimum 50% punktów z zaliczenia piosemnego jest warunkiem doliczenia punktów za aktywność i prasówkę. Oceny według przyjętej na poczatku semestru skali punktowej.

Zaliczenie wykładów na podstawie egzaminu ustnego.

Bilans nakładu pracy studenta:

- wykłady – 10 godz.

- cwiczenia – 5 godz.

- egzamin koncowy – 1 godz.

- zaliczenie ćwiczeń – 2 godz.

- konsultacje – 7 godz.

Razem: 25 godz. : 25 = 1,0 (czyli 1 pkt ECTS)

- przygotowanie do cwiczen - 25 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Razem godz. praktyczne: 50 godz. : 25 = 2,0 (czyli 2 pkt ECTS)

OGÓŁEM: 3 pkt ECTS

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej ni¿ 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.