Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.EMA.NM.REKZZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia matematyczna
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia II st., niestacj. ekonom. zywnoś. - p. obowiazkowe, 2 sem.
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW : Ekonomia / ECTS: 6 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: kurs mikro- i makroekonomii

Celem przedmiotu jest przedstawienie i scharakteryzowanie podstawowych technik analitycznych umożliwiających zrozumienie zjawisk ekonomicznych, ich ilościową ocenę oraz istotę sterowania procesami gospodarczymi.

W ramach zajęć studenci doskonalą posługiwanie się językiem matematyki w ekonomii oraz kształtują umiejętności stosowania narzędzi matematyki do rozwiązywania problemów ekonomicznych. Studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi zastosowań narzędzi matematycznych do modelowania procesów ekonomicznych. Główne obszary problemowe to:

1. Zagadnienia teorii popytu.

2. Zagadnienia teorii produkcji.

3. Modelowanie równowagi makroekonomicznej.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Wprowadzenie do ekonomii matematycznej. Powstanie i ewolucja ekonomii matematycznej. Istota i metoda ekonomii matematycznej. Ograniczenia ekonomii matematycznej.

2. Różnice między ekonomią matematyczną a ujęciem statystycznym i ekonometrycznym procesów ekonomicznych.

3. Wprowadzenie do modelowania matematycznego procesów ekonomicznych. Modele ekonomiczne.

4. Optymalizacja jednowymiarowa a zastosowania rachunku różniczkowego. Optymalizacja wielowymiarowa.

5. Popyt, funkcje popytu.

6. Elastyczność popytu. Popyt a wartości współczynnika elastyczności cenowej.

7. Dochodowy i substytucyjny efekt zmiany cen. Wpływ polityki państwa na zmiany zachowań rynkowych konsumenta.

8. Podstawy wyborów ekonomicznych konsumenta.

9 . Ograniczenie budżetowe konsumenta i jego zmiany.

10. Preferencje, krzywe obojętności, krańcowa stopa substytucji. Równowaga konsumenta. Wybór optymalny konsumenta.

11. Teoria postępowania producenta.

12. Teoria postępowania producenta. Technologia a techniczna stopa substytucji. Nakłady, wyniki, produkt krańcowy, korzyści skali. Typy funkcji produkcji. Funkcja produkcji Cobba-Douglasa i jej własności.

13. Matematyczny model przedsiębiorstwa. Problem minimalizacji kosztów w krótkim i długim okresie.

14. Modelowanie równowagi ekonomicznej.

- Modele typu input - output.

15. Równowaga w modelu Leontiefa:

- Zależności międzygałęziowe.

- Analiza gałęziowa na podstawie nakładów i wyników.

- Macierz przepływów.

ĆWICZENIA:

1. Wprowadzenie do modelowania matematycznego procesów ekonomicznych.

2. Własności modeli ekonomicznych.

3. Funkcja popytu i podaży.

4. Modelowanie matematyczne zachowań rynkowych konsumenta. Elastyczność popytu i podaży.

5. Wybory ekonomiczne konsumenta.

6. Preferencje, krzywe obojętności, krańcowa stopa substytucji. Linia ograniczenia budżetowego konsumenta i jej zmiany.

7. Funkcja użyteczności jako charakterystyka preferencji.

8. Maksymalizacja użyteczności.

9. Modelowanie preferencji konsumenta.

10. Wybór optymalny konsumenta.

11. Matematyczne teorie przedsiębiorstwa – zagadnienia teorii produkcji:

- Funkcja produkcji,

- Przykłady modelowania funkcji produkcji.

12. Matematyczne teorie przedsiębiorstwa – analiza marginalna:

- Substytucja czynników produkcji,

- Zjawisko Ricarda.

13. Modelowanie równowagi makroekonomicznej:

- Modele typu input - output.

14. Równowaga i wzrost w modelu Leontiefa:

- Zależności międzygałęziowe,

- Analiza gałęziowa na podstawie nakładów i wyników,

15. Zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35 (ECTS** 1,4)

w tym:

wykłady (podać liczbę godzin) 15 godz.

ćwiczenia i seminaria (podać liczbę godzin) 15 godz.

konsultacje (podać liczbę godzin) 2 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże (podać liczbę godzin) 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu (podać liczbę godzin) 3 godz.

praca własna 140 godz. (4,6 ECTS**)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Chiang A., 1994, Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa.

Kaczorowski P., Krajewski P., Mackiewicz M., Piwowarski R., 2009, Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa.

Ostoja-Ostaszewski A., 2006, Matematyka w Ekonomii tom I, II, PWN.

Tokarski T., 2011, Ekonomia matematyczna Modele mikroekonomiczne. PWE, Warszawa.

Tokarski T., 2011, Ekonomia matematyczna Modele makroekonomiczne. PWE, Warszawa.

Tokarski T., 2008, Matematyczne modele przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Romer D., 2000, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.

Telep J., Ćwik B., 2006, Podstawy ekonomii matematycznej, ALMAMER, Warszawa.

Tokarski T., 2009, Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

WIEDZA:

- posiada ogólną wiedzę o metodach analizy stosowanych w naukach ekonomicznych,

- posiada wiedzę na temat budowy modeli ekonomicznych i ich interpretacji,

UMIEJĘTNOŚCI:

- umie stosować narzędzia matematyczne do modelowania procesów ekonomicznych,

- rozumie istotę modelowania procesów ekonomicznych,

- umie precyzyjnie formułować problemy badawcze i wnioskje w oparciu o przyjęte założenia.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- docenia potrzebę nieustającego poszerzania wiedzy,

- uzyskuje lepsze zrozumienie zasad funkcjonowania gospodarki i pojedynczego przedsiębiorstwa.

[Odniesienie do efektów kierunkowych/Forma zajęć/ocena formująca/ocena podsumowująca]/obszar nauk/

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny - zadania obliczeniowe lub pytania problemowe.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia [Wiedza (W), Umiejętności (U), Kompetencje społeczne (K)], definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio przynajmniej 55% obowiązujących efektów),

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 71-80%),

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 81-90%)

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio > 90%).

Ćwiczenia:

Studenci wykonują samodzielnie prace z zakresu problemów będących przedmiotem treści programowych.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.