Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczne aspekty nawożenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.EAN.NM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne aspekty nawożenia
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 2 sem. Zagrożenia ekosystemów
Ochrona środ. 2 stopień, niestacj. 3 sem. Zagrożenia ekosystemów
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie wpływu nawożenia nawozami mineralnymi, naturalnymi i organicznymi na środowisko.

W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia związane z wpływem nawożenia na właściwości gleby (np.: odczyn, zawartość głównych składników pokarmowych oraz metali ciężkich, zawartość materii organicznej). Przedstawione zostaną także informacje dotyczące wpływu produkcji nawozów i ich przechowywania na stan środowiska.

Pełny opis:

Wykłady:

1-2. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na odczyn gleby.

3. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na wymywanie azotu z gleby.

4. Wpływ stosowania nawozów mineralnych, naturalnych i organicznych na wymywanie fosforu i potasu i gleby.

5-6. Nawożenie a stan materii organicznej w glebie.

7. Gazowe straty azotu jako efekt stosowania nawozów.

8-9. Zagrożenia środowiskowe związane z produkcją nawozów mineralnych.

10. Nawożenie a metale ciężkie w środowisku.

11. Siarka w glebach-nawozach-roślinach – problemy niedoboru siarki w glebach.

12-13. Zagrożenia środowiskowe wynikające z przechowywania nawozów naturalnych.

14-15. Wpływ nawożenia na jakość roślin zbożowych, okopowych i przemysłowych.

Ćwiczenia:

1-2. Technologie kompostowania, znaczenie kompostów w utrzymaniu żyzności gleby.

3-4. Toksyczność metali ciężkich występujących w środowisku.

5-6. Nawożenie a zawartość trwałych zanieczyszczeń organicznych w środowisku.

7-8. Negatywne skutki stosowania środków chemicznej ochrony roślin.

9-10. Zakres oddziaływania zakładów produkujących nawozy mineralne na środowisko.

11-12. Wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko.

13-14. Wpływ zanieczyszczeń na funkcje gleby.

15. Zaliczenie ćwiczeń.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 75; ECTS: 3

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 45; ECTS: 1,8

Literatura:

Filipek-Mazur B. (red.). 2011. Środowiskowe aspekty stosowania nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie. Wyd. UR w Krakowie, Kraków.

Nowel S. (red.). 2005. Zanieczyszczenia środowiska azotem. Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko.

Publikacje naukowe dotyczące problematyki poruszanej na zajęciach, m.in.:

Chwil S. 2002. Zmiany podstawowych wskaźników zakwaszenia w profilu glebowym pod wpływem nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 482.

Szulc W. 2002. Wpływ zróżnicowanego nawożenia na zawartość różnych form siarki w glebie. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 482.

Jaszczyński J., Chrzanowski S., Sapek A. 2006. Jakość wód gruntowych pod użytkami zielonymi różnie użytkowanymi. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 6, 2(18), 111-127.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia:

wiedza:

- wymienia zalety stosowania nawozów

- wylicza skutki (powietrze, woda, gleba) niewłaściwie zbilansowanej dawki nawozowej

- wymienia zagrożenia zanieczyszczenia środowiska wynikające z określonego sposobu produkcji i przechowywania nawozów

- definiuje ekologiczne skutki nawożenia mineralnego i naturalnego

umiejętności:

- przewiduje rezultaty określonego nawożenia

- przeciwdziała skutkom niewłaściwie zbilansowanej dawki nawozowej

- szacuje potrzeby nawozowe roślin

kompetencje społeczne:

- współpracuje z rolnikiem na etapie dostosowywania dawek nawozów do potrzeb pokarmowych roślin

- docenia potrzebę poszerzania wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Ćwiczenia – oceny formujące:

1. prezentacja ustna związana z tematyką poruszaną na zajęciach – fakultatywnie

2. pisemne kolokwium zaliczeniowe

Przygotowanie prezentacji nie jest niezbędne do przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego, natomiast jest szansą podniesienia pozytywnej oceny uzyskanej z kolokwium maksymalnie o jeden stopień (uwzględniane będą: stopień merytoryczności wypowiedzi, jakość i ilość wykorzystanych źródeł, sposób prezentacji)

Wykłady: I i II termin – zaliczenie pisemne w formie testowej, III termin – zaliczenie ustne

-

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Praktyki zawodowe:

Nie przewiduje się

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.