Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady dobrej praktyki rolniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.DPR.NM.RROXZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady dobrej praktyki rolniczej
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie głównych zasad prowadzenia produkcji rolniczej w zgodzie z wymogami dobrej praktyki rolniczej.

Podczas zajęć zostanie omówiona problematyka dotyczącą m.in. prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w szczególności produkcji roślinnej z prowadzeniem bilansu składników mineralnych i substancji organicznej oraz integrowanej metody ochrony roślin. Zostaną omówione metody ochrony gruntów rolnych przed niszczącym działaniem erozji oraz funkcja produkcyjna i oddziaływanie gospodarstwa (produkcja roślinna i zwierzęca) na środowisko.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Przepisy prawne w obrębie ochrony środowiska, organizacja produkcji roślinnej i jej wpływ na bilans składników mineralnych i organicznych,

2. Zasady integrowanej ochrony w ograniczeniu zachwaszczenia roślin uprawnych,

3. Prowadzenie produkcji zwierzęcej i jej oddziaływanie na środowisko (składowanie nawozów naturalnych i ich poprawne stosowanie),

4. Działania ograniczające negatywny wpływ produkcji roślinnej na intensywność procesów erozyjnych i degradacji fizycznej gleb,

5. Nowe tendencje w zasadach dobrej praktyki (wzajemna zgodność) oraz potrzeba uzupełniania wiedzy przez całe życie.

Ćwiczenia:

1. Projekt (ćwiczenia 1-4) płodozmianu dostosowanych do warunków glebowo-klimatycznych. Praca

wykonywana w dwuosobowych zespołach w oparciu o przyjęte założenia. Ćwiczenie nr 1 - przydział założeń, opis metody.

2. Obliczanie struktury zasiewów i struktury stada zwierząt.

3. Dobór i konstruowanie płodozmianu, konfrontacja produkcyjności i zapotrzebowania.

4. Waloryzacja płodozmianu, ocena sprawozdania.

5. Sporządzanie kart technologicznych, dobór maszyn i narzędzi uprawowych, ocena sprawozdania.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 25; ECTS: 1

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 10; ECTS: 0,4

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 5; ECTS: 0,2

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 15; ECTS: 0,6

Literatura:

1. Duer I., Fotyma M,. Madej A. 2004. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, ss. 93, Warszawa 2004.

2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 2004. Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, ss. 56, Warszawa 2004.

3. Upowszechnianie Zasad Dobrej Praktyki Rolniczej. 2003. Cz. I. Zasady Dobrej Praktyki w Zakresie Nawożenia, s. 1-260. Cz. II. Umocowania Prawne i Organizacyjne Wdrażania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, s. 1-287. IUNiG Puławy 2003.

Efekty uczenia się:

1. student zna podstawowe zasady, metody, techniki, technologie pozwalające wykorzystać w sposób bezpieczny dla środowiska potencjał przyrody w produkcji roślinnej.

2. student zna podstawowe zasady dobrej praktyki rolniczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej,

3. zna podstawowe zasady konstrukcji płodozmianu dla określonych warunków glebowo-klimatycznych,

4. zna sposoby ograniczenia negatywnych skutków produkcji rolniczej na środowisko,

5. zna zasady planowania dawek i terminów stosowania nawozów naturalnych i mineralnych pod konkretne rośliny uprawne.

Umiejętności:

1. potrafi zaprojektować płodozmian dostosowany do określonych warunków glebowo-klimatycznych oraz zabezpieczającego bazę paszowa dla posiadanych zwierząt

2. potrafi poprawnie zaproponować różne metody ograniczenia występowania chwastów w konkretnych roślinach uprawnych,

3. potrafi poprawnie przeprowadzić bilans podstawowych składników odżywczych i materii organicznej w płodozmianie,

Kompetencje społeczne:

1. realizuje prace w małych zespołach w celu wykonania określonego zadania.

2. akceptuje zasady kodeksu dobrej praktyki rolniczej w produkcji roślinnej i zwierzęcej

3. rozumie konieczność ciągłego dokształcania się wynikającą z postępu technologicznego i zmian w ustawodawstwie.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące: (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane obliczenia i działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych.

2. Poprawność wykonania sprawozdań oraz oceny z kolokwiów.

Ocena końcowa (formującą): średnią z ocen formujących.

Wykłady

Ocena podsumowująca: egzamin ustny z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień).

--

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Lepiarczyk, Joanna Puła
Prowadzący grup: Andrzej Lepiarczyk, Katarzyna Pużyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.