Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczna ochrona roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.BOR.SP.UWR.IPR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczna ochrona roślin
Jednostka: Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: Studia podyplomowe, / ECTS: 0 lub 2 lub 1 / semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu biologii

Cele przedmiotu: zapoznanie z metodami biologicznymi stosowanymi w ochronie roślin, nauka rozpoznawania owadów drapieżnych i pasożytniczych, ocena ich roli w zwalczaniu szkodników

Pełny opis:

Wykłady:

1. Wprowadzenie, definicja biologicznej ochrony roślin, metody ochrony biologicznej. Podłoże prawne stosowania metod biologicznych w praktyce.

2. Wprowadzenie do patologii owadów. Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybowe owadów.

3. Pasożytnicze błonkówki i muchówki jako czynniki biologicznego zwalczania.

4. Bezkręgowce drapieżne jako biopreparaty.

5. Metody biologiczne zwalczania chorób roślin.

Ćwiczenia:

1. Wyliczanie LD50. Izolacja nicieni entomopatogenicznych z gleby.

2. Diagnostyka owadów drapieżnych i pasożytniczych.

3. Ocena efektywności drapieżnych bzygowatych i biedronek w likwidacji szkodników.

4-5. Środki biotechniczne w zwalczaniu szkodników i chorób roślin.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 11 godz.

w tym:

wykłady 5 godzin

ćwiczenia i seminaria 5 godz.

konsultacje 0 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 1 godz.

e-learning 0 godz.

praca własna 25 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. J.C. van Lenteren (ed.). IOBC Internet Book of Biological Control, version 6

2. Michael J. Samways, Melodie A. McGeoch, Tim R. New. Insect conservation a handbook of approaches and methods Oxford University Press, Oxford, UK, 2009, 441 pp,

Uzupełniająca:

1. Fiedler A.K., Landis D.A., Wratten S.D. Maximizing ecosystem services from conservation biological control: The role of habitat management. Biological Control 45 (2008), 254 – 271.

2. L. Holmes, S. Mandjiny. Biological Control of Agriculture Insect Pests European Scientific Journal May 2016 216-225.

3. Rusin M., Gospodarek J., Biniaś B. 2016. Effect of water extracts from Artemisia absinthium L. on feeding of selected pests and their response to the odor of this plant. J. Cent. Eur. Agric., 17(1): 188-206.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

-posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie biologicznych metod ochrony roślin

- dysponuje zaawansowaną wiedzą odnośnie interakcji pomiędzy rośliną i otaczającym ją środowiskiem

-na zaawansowanym poziomie zna problemy rolnictwa polskiego i międzynarodowego

- rozumie potrzebę użycia różnorodnych źródeł informacji naukowych i praktycznych oraz aktów prawnych

Umiejętności:

-używa literatury naukowej, baz danych i innych źródeł informacji, ocenia przydatność i wiarygodność zdobytych informacji

-potrafi wybrać prawidłowe rozwiązanie w zakresie ochrony roślin, w celu poprawy stanu środowiska jak również efektywności ekonomicznej w rolnictwie

Kompetencje społeczne:

- współpracuje w zespole w celu wykonania zadania, podejmując także funkcje kierownicze, jest odpowiedzialny za wykonywane zadania

- dostrzega potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy, logicznego myślenia i kontrolowania jakości wykonywanej pracy

- jest wrażliwy na zachowanie zasobów środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

egzamin pisemny ograniczony czasowo - pytania otwarte i zamknięte

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia:

Oceny formujące:

-ocena za wykonanie zadań - hodowla organizmów pasożytniczych i drapieżnych (w zespołach 2-3 osobowych). Podczas oceniania uwzględniana będzie poprawność rozwiązania, umiejętność organizacji pracy i współpracy w zespole, stopień wykorzystania literatury przedmiotu.

-ocena ze sprawdzianu wiedzy.

Ocena podsumowująca z ćwiczeń jest średnią z wymienionych powyżej

Ocena końcowa = 0,6 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Katarzyna Znój
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Katarzyna Znój
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Gospodarek, Robert Witkowicz
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Gospodarek, Robert Witkowicz
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Gospodarek
Prowadzący grup: Joanna Dłużniewska, Janina Gospodarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.