Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.BIO.NI.ROSXX.H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologia
Jednostka: Zakład Zoologii Środowiskowej
Grupy: Ochrona środowiska, 2 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

część zoologiczna

Rozważania o powstaniu życia. Teorie powstania zwierząt oraz ich drzewo rodowe. Przegląd ważniejszych typów zwierząt w ujęciu filogenetycznym i funkcji układów: nerwowego i hormonalnego, pokarmowego, wydalniczego, oddechowego i krwionośnego oraz rozrodczego. Współistnienie gatunków zwierząt.

Pełny opis:

część zoologiczna

Wykłady:

1. Wprowadzenie. Rozważania o powstaniu życia. Teorie powstania zwierząt oraz ich drzewo rodowe. 1 godz.

2. Przegląd ważniejszych typów zwierząt. 5 godz.

3. Filogeneza i funkcja układów: nerwowego i hormonalnego, pokarmowego, wydalniczego, oddechowego i krwionośnego oraz rozrodczego. 5 godz.

4. Współistnienie gatunków zwierząt. 4 godz.

Ćwiczenia:

1. Pierwotniaki - wolnożyjące, pasożyty i symbionty w ujęciu systematycznym. 3 godz.

2. Robaki - płazińce i nicienie. Pasożyty roślin, zwierząt i człowieka. Fauna glebowa. 3 godz.

3. Pierścienice i mięczaki. Znaczenie glebotwórcze dżdżownic. Pasożyty, żywiciele pośredni i parateniczni robaków, szkodniki. 3 godz.

4. Stawonogi. Zooplankton. Pasożyty roślin, człowieka i zwierząt. Organizmy synantropijne i wektory chorób. 3 godz.

5. Kręgowce: ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki - adaptacje do różnych środowisk. Przedstawiciele fauny krajowej. Przegląd rzędów o znaczeniu gospodarczym. Pochodzenie zwierząt użytkowych. 3 godz.

Literatura:

1. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN 1998.

2. Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN 1982.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

- zna budowę oraz specyficzne przystosowania zwierząt do życia w zajmowanym środowisku

- identyfikuje najważniejsze taksony organizmów zoologicznych o znaczeniu chorobotwórczym, sanitarnym i gospodarczym dla człowieka

- zdobywa wiedzę z zakresu różnorodności i współistnienia gatunków zwierzęcych w środowisku rolniczym

Umiejętności:

- wykonuje samodzielnie preparaty mikroskopowe organizmów zwierzęcych

- posiada umiejętność prawidłowego analizowania preparatów zwierzęcych mikro- i makroskopowych

Kompetencje społeczne

- docenia potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu zoologii

ma świadomość różnorakiego znaczenia zwierząt w życiu człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – oceny formujące:

- zaliczenie kolokwiów cząstkowych,

- sprawozdanie z ćwiczeń (analiza preparatów) – praca indywidualna oraz w zespołach dwuosobowych

- aktywność w trakcie dyskusji

Ocena końcowa: średnia z ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Wykłady: egzamin pisemny (zadania testowe i opisowe).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)