Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Audyty i normy środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.ANS.SM.RJBSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Audyty i normy środowiskowe
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA / ECTS: 3 / semestr 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy/obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z oceną organizacji pod kątem spełnienia wszelkich wymagań prawnych oraz wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. Ponadto zostaną omówione warunki auditowania organizacji w zakresie aspektów środowiskowych: gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami, środowiskiem wodno-gruntowym, emisjami do powietrza, wód, gleb, hałasem.

Pełny opis:

Wykłady:

1 System zarządzania środowiskowego – seria norm ISO 14000. Geneza i rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Cz. 1

2 System zarządzania środowiskowego – seria norm ISO 14000. Geneza i rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Cz. 2

3 Wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego oraz wytyczne stosowania normy.

4 Uwarunkowania prawne oraz normatywne prowadzenia inspekcji i auditowania systemów zarządzania, techniki audytowania. Cz. 1

5 Uwarunkowania prawne oraz normatywne prowadzenia inspekcji i auditowania systemów zarządzania, techniki audytowania. Cz.2.

6 Auditowanienie jako narzędzie diagnozy jakości środowiska (PN-EN ISO 19011).

7 Audit zewnętrzny i wewnętrzny

8 Auditowanie środowiskowe, oceny efektów działalności środowiskowej. Ocena cyklu życia w kontekście wymagań norm serii ISO 14000. Cz. 1.

9 Auditowanie środowiskowe, oceny efektów działalności środowiskowej. Ocena cyklu życia w kontekście wymagań norm serii ISO 14000. Cz. 2

10 System ekozarządzania i audytu w Unii Europejskiej EMAS

11 Strategia zarządzania środowiskiem i procesami technologicznymi w oparciu o zasady Czystszej Produkcji

12 Normalizacja jako podstawa integracji systemów zarządzania. Nowoczesne systemy zarządzania organizacją w kontekście ochrony środowiska. Cz. 1

13 Normalizacja jako podstawa integracji systemów zarządzania. Nowoczesne systemy zarządzania organizacją w kontekście ochrony środowiska. Cz. 2.

14 Normy dla środowiska w produkcji pierwotnej (GAP). Cz. 1.

15 Normy dla środowiska w produkcji pierwotnej (GAP). Cz. 2.

Ćwiczenia:

1 Specyfika dokumentacji zarządzania środowiskiem. Księga środowiskowa – zasady tworzenia i opracowania w ramach ISO 14000. Cz.1

2 Specyfika dokumentacji zarządzania środowiskiem. Księga środowiskowa – zasady tworzenia i opracowania w ramach ISO 14000. Cz.2

3 Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych dla wybranej organizacji Cz.1

4 Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych dla wybranej organizacji Cz.2.

5 Przygotowanie wniosku o certyfikację zgodności z normą ISO 14001. Cz.1.

6 Przygotowanie wniosku o certyfikację zgodności z normą ISO 14001. Cz. 2.

7 Zasady identyfikacji i analizy zgodności lub niezgodności w odniesieniu do normy ISO 14001. Cz. 1

8 Zasady identyfikacji i analizy zgodności lub niezgodności w odniesieniu do normy ISO 14001. Cz. 2.

9 Zasady prowadzenia audytu wewnętrznego organizacji. Cz.1

10 Zasady prowadzenia audytu wewnętrznego organizacji. Cz.2

11 Opracowanie dokumentacji auditowej na poziomie planowania auditu, prowadzenia auditu oraz procesu oceny działań poauditowych. Cz. 1.

12 Opracowanie dokumentacji auditowej na poziomie planowania auditu, prowadzenia auditu oraz procesu oceny działań poauditowych. Cz. 2.

13 Opracowanie dokumentacji auditowej na poziomie planowania auditu, prowadzenia auditu oraz procesu oceny działań poauditowych. Cz. 3.

14 Kompetencje audtitora, szkolenie auditorów Cz.1.

15 Kompetencje audtitora, szkolenie auditorów Cz.2.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 30, ECTS** 1.2

w tym:

wykłady 15 godz.

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 0 godz.

udziały w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 0 godz.

praca własna (1.80 ECTS**) 75 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Akty prawne związane z ochroną środowiska

2. Norma ISO 14000

3. Norma ISO 19011

4. Norma ISO 9000

Uzupełniająca:

1. Marciniuk-Kluska A. 2013. Zarządzanie środowiskiem w aspekcie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytet Przyrodniczo-Humianstycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 96, 129-141

2. Poskropko T, Poskropko B. 2012. Zarządzanie środowiskiem w Polsce. Wydawnictwo PWE, Warszawa, ss. 328.

3. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Miziołek A. 2013. Zarządzanie środowiskowe. Wydawnictwo PWE, Warszawa, ss. 236

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna podstawowe pojęcia, definicje i uwarunkowania prawne związane z auditowaniem i normami środowiskowymi

- integruje wiedzę z różnych dyscyplin na temat jakości środowiska i jego ochrony

- zna techniki i metody auditowania organizacji pod względem wymogów środowiskowych

Umiejętności:

- identyfikuje znaczące aspekty środowiskowe danej organizacji

- przygotowuje odpowiednią dokumentację dotycząca zarządzania środowiskiem w organizacji

- przygotowuje dokumentację auditową

Kompetencje społeczne:

- pogłębia wiedzę dotycząca zarządzania środowiskiem w organizacji

- organizuje prace w małym zespole w celu wykonania zadania

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + pytania otwarte)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (WU lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyskuje mniej niż 55% obowiązkowych efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ćwiczenia

samodzielnie lub w zespołach rozwiązuje zadania na poszczególnych ćwiczeniach, bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru

Ocena końcowa = 0.5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0.5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)