Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza instrumentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.ANI.SM.RJBSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza instrumentalna
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Cel kształcenia: przekazanie wiedzy dotyczącej procedury uzyskiwania wyniku analitycznego – pobrania próbki i przygotowania jej do analizy, zasad kalibracji aparatury i wykonania oznaczeń; poznanie podstaw teoretycznych metod instrumentalnych oraz zasad działania i możliwości praktycznego zastosowania najczęściej wykorzystywanych w laboratoriach aparatów służących do oznaczania różnego rodzaju składników chemicznych w próbkach rolniczych; zapoznanie z rodzajami i źródłami błędów powstających podczas procesu analitycznego.

Pełny opis:

Wykłady:

1 Wprowadzenie i klasyfikacja metod instrumentalnych wykorzystywanych w rolnictwie

2 Pobieranie i przygotowanie próbek środowiskowych do analizy: preparatyka, roztwarzanie, ekstrakcja

3 Metody elektrochemiczne

4 Analiza elementarna związków organicznych

5 Absorpcyjna spektrometria atomowa i jej modyfikacje

6 Emisyjna spektrometria atomowa

7 Spektrometria absorpcji cząsteczkowej: UV-Vis-IR

8 Metody chromatograficzne w badaniach środowiskowych: chromatografia gazowa i cieczowa

9 Rodzaje i źródła błędów oraz parametry walidacyjne metod analitycznej

Ćwiczenia:

1 Roztwarzanie i ekstrakcja próbek środowiskowych do analiz spektrometrycznych i chromatograficznych

2 Możliwości wykorzystania metod elektrochemicznych (potencjometria, wolamperometria)

3 Oznaczanie C i N analizatorem elementarnym oraz N analizatorem Kjeltec

4 Oznaczanie spektrofotometrem absorpcji atomowej AAS

5 Oznaczanie spektrometrem emisyjnym ICP-OES oraz oznaczenie Hg AMA 254

6 Możliwości wykorzystania i oznaczanie spektrofotometrem UV-Vis

7 Możliwości zastosowania i oznaczanie chromatografem gazowym

Statystyka przedmiotu [godziny; ECTS]

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy 125; 5

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) 45 1; ,80

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty 30,00; 3,33

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. 80; 3,20

Literatura:

"Podstawowa:

Gambuś F., Wieczorek J. 2013: Analiza instrumentalna dla studentów kierunków Rolnictwa i Ochrona Środowiska, Wydawnictwo UR w Krakowie, Kraków, ss. 305.

Uzupełniająca:

Szczepaniak W., 2008: Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss. 414.

Dojlido J., Zerbe J., 1997: Instrumentalne metody badania wody i ścieków, Wydawnictwo Arkady, Warszawa, ss. 273.

Kocjan R. (red.), 2002: Chemia analityczna. Cz. II. Analiza instrumentalna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, s. 192-209, 215-222, 310-319, 328-344, 348-397, 399-425.

Kryściak J., 1999: Chemiczna analiza instrumentalna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, ss. 520."

Efekty uczenia się:

wiedza: Efekty Kształcenia: student:

MPP_W01 Zna i rozumie podstawy teoretyczne instrumentalnych metod analizy chemicznej stosowanych w badaniach środowiskowych

MPP_W02 Posiada wiedzę na temat budowy i zasad działania aparatury wykorzystywanej w analizie próbek środowiskowych

MPP_W03 Ma świadomość możliwości stosowania i ograniczeń każdej z poznanych metod instrumentalnych oraz dobiera metodę do konkretnej próbki

Umiejętnosci:

MPP_U01 Rozpoznaje aparaturę używaną w laboratorium analitycznym i wykonuje podstawowe czynność związane z jej obsługą

MPP_U02 Dokonuje pomiaru metodami instrumentalnymi podstawowych parametrów chemicznych w próbkach środowiskowych

MPP_U03 Krytycznie interpretuje wyniki uzyskanych analiz

Kompetencje społeczne:

MPP_K01 Ma świadomość konieczności ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy

MPP_K02 Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych

MPP_K03 Dba o powierzony sprzęt badawczy

Metody i kryteria oceniania:

"

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)