Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Agrobiotechnologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.2s.ABT.SM.RROXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Agrobiotechnologia
Jednostka: Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
Grupy: Rolnictwo, sp. rolnictwo ekologiczne, 2 sem. II stopień, stacj. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem laboratorium kultur in vitro i biologii molekularnej. Na zajęciach omówione będą techniki mikrorozmnażania roślin oraz podstawowe metody modyfikacji genetycznych organizmów i analizy DNA. Studenci zostaną zapoznani również z wykorzystaniem biotechnologii w rolnictwie i najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.

Pełny opis:

Tematyka wykładów

1. Totipotencja komórek, eksplantaty, dezynfekcja materiału roślinnego (1 godz.)

2. Podstawowe pożywki wykorzystywane w kulturach in vitro (2 godz.)

3. Charakterystyka technik stosowanych w roślinnych kulturach tkankowych; regeneracja roślin in vitro (organogeneza, somatyczna embriogeneza) (3 godz.)

4. Mikrorozmnażanie roślin rolniczych - przegląd światowego dorobku, perspektywy oraz zastosowanie kultur in vitro w rolnictwie (1 godz.)

5. Biotechnologiczne metody doskonalenia roślin i zwierząt (3 godz.)

6. Wykorzystanie organizmów modyfikowanych genetycznie w praktyce rolniczej – odmiany modyfikowane genetycznie. Aspekty społeczne i regulacje prawne dotyczące GMO. Perspektywy wykorzystania GMO w rolnictwie. (2 godz.)

7. Podstawowe techniki biologii molekularnej wykorzystywane do tworzenia organizmów modyfikowanych genetycznie: izolacja materiału genetycznego, enzymy restrykcyjne, klonowanie. Diagnostyka molekularna w biotechnologii - PCR, hybrydyzacja (3 godz.)

Program ćwiczeń

1. Organizacja laboratorium in vitro - wyposażenie, aparatura, tok pracy. Sporządzanie pożywki do indukcji kalusa marchwi – praca zespołowa. Sterylizacja pożywek, szkła i narzędzi (3 godz.)

2. Dezynfekcja materiału roślinnego. Założenie kultury kalusowej z korzenia marchwi – praca indywidualna (3 godz.)

3. Podstawowe wyposażenie laboratorium biologii molekularnej. Izolacja DNA z materiału roślinnego – praca w zespołach (3 godz.).

4. Zastosowanie techniki PCR do amplifikacji nieznanych fragmentów genomu roślinnego (markery RAPD) oraz zdefiniowanych genów – praca w zespołach (3 godz.).

5. Rozdział elektroforetyczny produktów amplifikacji. Obserwacje kalusa marchwi (ocena zakażeń, określanie struktury i barwy kalusa). Analiza uzyskanych wyników doświadczeń i przygotowanie pisemnych sprawozdań w grupach 2-3 osobowych. Pokaz wybranych kultur roślinnych (2,5 godz.).

6. Zaliczenie ćwiczeń (0,5 godz.).

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 100; ECTS: 4

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem

akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 45; ECTS: 1,8

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne,

projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 30; ECTS: 1,2

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do

realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 55; ECTS: 2,2

Literatura:

1. Malepszy St. Biotechnologia roślin. PWN, 2009.

2. Brown T. A. Genomy. PWN, 2001.

3. Turner P.C., McLennan A.G., Bates A.D., White M.R.H. Biologia molekularna. PWN, 2004.

4. Malepszy S., Niemirowicz-Szczytt. K., Przybecki Z. Biotechnologia w genetyce i hodowli roślin. PWN, 1989.

5. Michalik B. Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin. DRUKROL S.C., Kraków. 1996.

6. Dubert F., Kruczkowska H., Pawłowska H., Ptak A., Skucińska B. Przewodnik do ćwiczeń z roślinnych kultur in vitro . Red.: Skucińska B. Wydawnictwo UR Kraków, 2008.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik stosowanych w roślinnych kulturach tkankowych oraz biotechnologicznych metod doskonalenia organizmów; - zna zastosowanie roślinnych kultur in vitro oraz modyfikacji genetycznych w rolnictwie;

umiejętności:

- potrafi korzystać z podstawowego sprzętu i aparatury stosowanej w laboratorium kultur in vitro oraz biologii molekularnej;

- potrafi przygotować pożywkę oraz izolować i wykładać eksplantaty, potrafi wyizolować DNA z materiału roślinnego oraz przygotować reakcje PCR wraz z wizualizacją uzyskanych wyników;

-potrafi samodzielnie lub w zespole analizować wyniki oraz wyciągać wnioski z przeprowadzonych eksperymentów

kompetencje społeczne:

-docenia potrzebę ustawicznego dokształcania się w zakresie biotechnologicznych metod doskonalenia roślin;

-ma świadomość ważności wprowadzania nowoczesnych metod biotechnologicznych w rolnictwie;

-potrafi pracować w zespole

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące:

-ćwiczenia:

1)ocena za wykonanie eksperymentów i interpretację uzyskanych wyników w formie sprawozdania

2)pisemny sprawdzian z zakresu praktycznych wiadomości

ocena końcowa: średnia z ocen formujących

-egzamin: forma pisemna (zadania testowe i problemowe)

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W,

U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej

składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K)

efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U

lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%),

ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych

danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej

kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.