Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.ZOO.SI.RBIOY.H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy: Biogospodarka, 1 sem. stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przegląd organizmów zoologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pasożytów, szkodników, zwierząt pożytecznych oraz użytkowych. W trakcie zajęć zostanie przedstawiona systematyka i filogeneza zwierząt. Scharakteryzowane zostaną elementy morfologii, anatomii i fizjologii układów w powiązaniu z warunkami życia zwierząt. Na tle fauny Ziemi omówiona zostanie różnorodność fauny krajowej.

Pełny opis:

Wykłady (15 godzin):

Zakres przedmiotu i charakterystyka nauk zoologicznych. Systematyka i nomenklatura organizmów zoologicznych.

Powstanie i historia życia na Ziemi. Teorie powstania organizmów jedno- i wielokomórkowych oraz tzw. drzewo rodowe.

Oddziaływania wewnątrz- i międzygatunkowe. Pasożytnictwo. Rozmnażanie się i rozwój organizmów zoologicznych.

Plan budowy, pokrycie ciała i układ ruchowy.

Układ pokarmowy. Odżywianie się zwierząt – związek budowy układu z wymaganiami pokarmowymi i sposobem zdobywania pożywienia przez zwierzę.

Układ oddechowy, krążenia i wydalniczy w aspekcie ich budowy, rozwoju filogenetycznego i funkcji.

Układ nerwowy z narządami zmysłów i układ hormonalny – anatomia i morfologia różnych typów układu nerwowego oraz rozwój filogenetyczny w powiązaniu z fizjologią. Integracyjna rola tych układów.

Ćwiczenia laboratoryjne (15 godzin):

1-2. Pierwotniaki – przedstawiciele wiciowych, sarkodowych, sporowców i orzęsków. Znaczenie pierwotniaków w ekosystemach.

3-4. Płazińce – zagadnienia drapieżnictwa, endo- i ektopasożytnicwa, heterogonia. Wirki, przywry i tasiemce.

5-6. Obleńce – charakterystyka, ze szczególnym uwzględnieniem typu nicieni jako pasożytów roślin i zwierząt.

7-8. Pierścienice i mięczaki – przegląd gromad i ich znaczenie.

9-12. Stawonogi. Skorupiaki, szczękoczułkowce, owady - budowa morfologiczna, filogeneza i znaczenie w ekosystemach wodnych i lądowych.

13-15. Kręgowce – adaptacje do środowiska. Zwierzęta użytkowe i udomowione.

Literatura:

1. Czapik A. Podstawy protozoologii. PWN, 1992.

2. Hempel-Zawitkowska J. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, 1996.

3. Jura Cz. Bezkręgowce. PWN, 1983.

4. Kawecki Z. Zoologia stosowana. PWN, 1982.

5. Rajski A. Zoologia (tom I, II). PWN, 1984.

6. Schmidt-Nielsen K. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN, 1997.

7. Szarski H. Historia zwierząt kręgowych. PWN, 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna budowę oraz specyficzne przystosowania zwierząt do życia w zajmowanym środowisku

- identyfikuje najważniejsze taksony organizmów zoologicznych o znaczeniu chorobotwórczym, sanitarnym i gospodarczym dla człowieka

- zdobywa wiedzę z zakresu różnorodności i współistnienia gatunków zwierzęcych w środowisku rolniczym

- zaznajamia się z gatunkami chronionymi i bioindykatorami czystości środowiska

Umiejętności:

- wykonuje samodzielnie preparaty mikroskopowe organizmów zwierzęcych

- posiada umiejętność prawidłowego analizowania preparatów zwierzęcych mikro- i makroskopowych

Kompetencje społeczne:

- docenia potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu zoologii

- ma świadomość różnorakiego znaczenia zwierząt w życiu człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia – oceny formujące: zaliczenie trzech kolokwiów cząstkowych, sprawozdanie z ćwiczeń (analiza preparatów) – praca indywidualna oraz w zespołach dwuosobowych, aktywność; ocena końcowa: średnia z ocen formujących uzyskanych na zajęciach.

Wykłady: egzamin pisemny.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)