Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.ZOO.NI.ROSOZ.H
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia
Jednostka: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot zainteresowań nauk zoologicznych. Różnorodność organizmów zoologicznych. Adaptacje zwierząt do środowiska życia. Znaczenie zwierząt w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Pełny opis:

Wykłady (10 godz.)

Zakres i główne działy zoologii. Systematyka i nomenklatura zoologiczna

Zwierzęta w biosferze. Różnorodność fauny krajowej

Rozmnażanie się i rozwój zwierząt

Filogeneza układów u zwierząt

Ćwiczenia (10 godz.)

Pierwotniaki – budowa i znaczenie wiciowych, sarkodowych, sporowców i orzęsków w ekosystemach

Robaki – płazińce i obleńce; przystosowania do pasożytnictwa

Stawonogi – morfologia i znaczenie w ekosystemach skorupiaków, pajęczaków i owadów

Kręgowce – adaptacje do środowiska; zwierzęta użytkowe i udomowione

Literatura:

Hempel-Zawitkowska J. 2013. Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN, Warszawa

Sulgostowska T., Bednarek A. 2001. Zoologia rolnicza (tom 1). Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- zna budowę oraz specyficzne przystosowania zwierząt do życia w zajmowanym środowisku

- identyfikuje najważniejsze taksony organizmów zoologicznych o znaczeniu chorobotwórczym, sanitarnym i gospodarczym dla człowieka, a także gatunki chronione i bioindykatory czystości środowiska

Umiejętności:

- posiada umiejętność prawidłowego analizowania preparatów zwierzęcych mikro- i makroskopowych

Kompetencje społeczne:

- rozumie potrzebę pogłębiania wiedzy zoologicznej oraz dyskutuje jej znaczenie dla ochrony środowiska

- ma świadomość różnorakiego znaczenia zwierząt w życiu człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin pisemny - test wyboru i uzupełnienia odpowiedzi

Ćwiczenia: zaliczenie kolokwiów

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Nosal
Prowadzący grup: Paweł Nosal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)