Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie funduszami strukturalnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.ZFS.SM.REKEZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie funduszami strukturalnymi
Jednostka: Katedra Zarządzania i Ekonomii Przedsiębiorstw
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kierunek studiów: Ekonomia/ECTS 4/ semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki/ Forma i poziom: SM

Status: obowiązkowy

Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania

funduszami strukturalnymi i ich wdrażaniem w Polsce.

Treści kształcenia obejmują:

fundusze strukturalne, politykę regionalną i jej cele, Wspólną Politykę Rolną i zasady finansowania tych polityk.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (cele: Konwergencja, Regionalna konkurencyjność i zatrudnienie,

Europejska współpraca terytorialna), Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rybacki (3 godz.)

2. Polityka regionalna UE: ewolucja polityki regionalnej, stare i nowe cele polityki strukturalnej, polityka regionalna UE na rzecz obszarów

wiejskich (2 godz.)

3. Programy operacyjne jako narzędzie realizacji Narodowej Strategii Spójności: Regionalne Programy Operacyjne, PO Infrastruktura i

Środowisko, PO Inteligentny rozwój, PO Wiedza, edukacja, rozwój, , NFOŚiGW, EkoFundusz, WFOŚiGW, kredyty z dopłatą ARiMR (4

godz.)

4. Budżet i rozliczenia Polski z budżetem UE: zasady finansowania UE, dochody budżetu UE, struktura wydatków, wielkość budżetu i jego

znaczenie dla państw członkowskich, rozliczenia Polski z budżetem UE (2 godz.)

5. Wspólna Polityka Rolna UE: cele i zasady WPR, Ewolucja WPR, ważniejsze reformy WPR oraz WPR w latach 2014-2020 - polskie

priorytety (4 godz.)

Ćwiczenia:

1. Wprowadzenie do funduszy strukturalnych – 1 godz.

2. Zapoznanie się z generatorami wniosków, z wybranych Programów Operacyjnych dla Polski na lata 2014-2020 - 2 godz. zajęcia na sali

komputerowej

3. Wypełnianie wniosku i biznesplanu w ramach wybranego działania z funduszy strukturalnych, (praca w zespołach), 6 godz. - zajęcia na

sali komputerowej z wykorzystaniem generatora wniosków

4. Prezentacja wniosków i raportów końcowych, 1 godz.

5. Przedstawienie w formie prezentacji efektów realizacji poszczególnych działań w ramach Programów Operacyjnych - 20 godz.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 58 ECTS 2,32

w tym:

wykłady 15 godz

ćwiczenia 30 godz

konsultacje 10 godz

udział w badaniach 0 godz

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz

udział w egzaminie i zaliczeniu 3 godz

praca własna (1,68 ECTS) 42 godz

Literatura:

Podstawowa:

Polityki gospodarcze UE, 2009. Red. nauk. E. Kawecka-Wyrzykowska, SGH, Warszawa

Nurzyńska I., 2011. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce, IRWiR PAN,

Warszawa

Osiatyński J., 2006. Finanse publiczne, Ekonomia i Polityka, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Uzupełniająca:

ABC Unii Europejskiej, 2004. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa.www.europe.delpol.pl

Małuszyńska E., Gruchman B. (red.), 2006. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Pietrzyk J., 2006. Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich. Wyd. PWN, Warszawa

Szumski S., 2007. Wspólna Polityka Rolna UE. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa

Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, www.minrol.gov.pl

System wdrażania środków UE w okresie 2014-2020, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- ma wiedzę w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi

- zna zasady WPR, budżet UE i zasady jego rozliczenia

- rozumie kryteria dostępu do poszczególnych programów operacyjnych i ich działań, które muszą być spełnione przez beneficjentów

Umiejętności:

- ma umiejętność przygotowania wniosku o pomoc finansową z UE w zakresie poszukiwania dodatkowego źródła dochodu w

gospodarstwie

- potrafi ocenić płatności z budżetu UE na rzecz wsi i rolnictwa w krajach członkowskich

- potrafi wyliczyć składkę członkowską danego kraju do budżetu UE

Kompetencje społeczne:

- ma świadomość ważności polityki strukturalnej i narzędzi jej wsparcia

- wykazuje gotowość do pracy zespołowej w realizacji określonych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

test jednokrotnego wyboru obejmujący 30 pytań

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych

efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0) wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia student

uzyska przynajmniej 50% i mniej niż 60% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5) również jest wystawiana na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów

kształcenia (61-70%).

4. Ocena dobra (4,0) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 71-80%.

5. Ocenę ponad dobrą (4,5) student uzyskuje jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U, K) uzyskuje średnio 81-90%.

6. Ocena bardzo dobra wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów

kształcenia student uzyska ponad 90% obowiązujących efektów dla danej składowej.

Ćwiczenia:

Ocena z przygotowanego projektu w 2-3 osobowym składzie, ocena prezentacji w 2 osobowym składzie efektów realizacji działań w ramach funduszy strukturalnych na poszczególnych obszarach i z poszczególnych Programów Operacyjnych oraz ocena aktywności studenta na zajęciach.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 0,6 ocena z egzaminu (wykłady) + 0,4 ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu,

w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia audytoryjne, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bogusz
Prowadzący grup: Małgorzata Bogusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia audytoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.