Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Użytki zielone w gospodarstwie ekologicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.UZE.SM.RROAE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Użytki zielone w gospodarstwie ekologicznym
Jednostka: Katedra Łąkarstwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Celem przedmiotu na wykładach jest zapoznanie studentów rolą użytków zielonych w gospodarstwie rolnym, a przedpiastowskim wynikająca na nich gospodarką przyjazną dla środowiska, z racji małych nakładów, wzbogacenia gleby w substancje organiczną i walorów produktów żywnościowych. W szczególności będzie uwzględniana rola roślin motylkowatych na użytkach zielonych.

Z kolei na ćwiczeniach zapoznanie z zasadami układania mieszanek na przemienne i trwałe użytki zielone. Metodami wyceny składu florystycznego i plonu.

Pełny opis:

Wykład:

1. Pochodzenie i rozmieszczenie trwałych użytków zielonych w Polsce i ich funkcje - 2h.

2. Czynniki warunkujące gospodarkę na użytkach zielonych przyjazną dla środowiska - 2h.

3. Rola pastwiska w gospodarstwie - 2h.

4. Znaczenie roślin motylkowatych na trwałych użytkach zielonych i przemiennych - 2h.

5. Aspekt ekonomiczny znaczenia użytków zielonych w gospodarstwie - 3h.

6. Rola motylkowatych w uruchomieniu innych składników w glebie - 2h.

7. Pasz z użytków zielonych a wartość odżywcza produktów zwierzęcych - 2 h.

Ćwiczenia: 15 h.

1. Typy zbiorowisk trawiastych w rejonach przyrodniczo cennych - 2 h.

2. Typy zbiorowisk trawiastych w rejonach podmokłych -2 h.

3. Rola różnych zbiorowisk w przyrodzie: wały, skarpy, nasypy, rowy melioracyjne - 2 h.

4. Zagrożenia zbiorowisk w terenach przyrodniczo cennych i przeciw działanie - 2 h.

5. Zbiorowiska łąkowe - bogactwo bioróżnorodności - 2 h.

6. Metody waloryzacji przyrodniczej zbiorowisk trawiastych - 2 h.

7. Przykładowa ocena wartości przyrodniczej wybranych zbiorowisk w terenie -3 h.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

1. Włodarczyk S., 1984. Botanika łąkarska

2. Falkowski M., 2000. Właściwości chemiczne roślin łąkowych.

3. Czyż H., 2000. Skrypt do ćwiczeń z łąkarstwa.

4. Rogalski M., 2004. Łąkarstwo.

5. Doboszyński L. i in. 1988. Przewodnik łąkarski. PWRiL Warszawa.

5. Klima K., Kasperczyk M., 2009. Gospodarka rolna na terenach górskich.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student zna zagadnienia dotyczące sposobu gospodarowania na użytkach zielonych i ich funkcje

- zna pochodzenie i rozmieszczenie zbiorowisk trawiastych w Polsce i na świecie

umiejętności:

- rozpoznaje gatunki traw i roślin dwuliściennych występujące na użytkach zielonych,

- szacuje plonowanie runi w określonych warunkach siedliskowych

kompetencje społeczne:

- organizuje i wykonuje prace w zespole w celu realizacji określonego zadania,

- potrafi wprowadzać technologie innowacyjne do produkcji roślinnej

Metody i kryteria oceniania:

Oceny formujące (ćwiczenia):

1. Oceny za wykonane obliczenia i działania realizowane indywidualnie i w zespołach dwuosobowych w trakcie prac nad sprawozdaniami z ćwiczeń. Wyznacznikiem oceny będzie efektywność i organizacja zespołu oraz umiejętność korzystania z materiałów źródłowych,

2. Poprawność wykonania sprawozdań oraz oceny z kolokwiów.

Ocena końcowa (formująca): średnia z ocen formujących

Wykłady:

Ocena podsumowująca: pisemny egzamin z całości wiedzy przedstawionej na wykładach i ćwiczeniach (zadania problemowe, tworzenie krótkich definicji, rozwiązywanie przedstawionych zagadnień).

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.