Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie produkcji nasiennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.TPR.SM.RROAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie produkcji nasiennej
Jednostka: Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

CELE:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem i prowadzeniem produkcji nasiennej roślin rolniczych w gospodarce żywnościowej Polski i UE - wybrane kraje.

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z kryteriami parametrycznymi jakości materiału siewnego obejmujące etykietowanie, czyszczenie, składowanie, obowiązki producenta materiału siewnego oraz technologią produkcji materiału siewnego podstawowych gatunków roślin uprawnych.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW:

1. Parametry jakościowe materiału siewnego, etykietowanie, czyszczenie, składowanie, obowiązki producenta materiału siewnego – 2 godz.

2. Technologie produkcji materiału siewnego zbóż, kukurydzy, pseudocerealiów i gryki – 4 godz.

3. Produkcja sadzeniaków ziemniaka, topinamburu, a takżei nasion buraków i pozostałych gatunków roślin korzeniowych - 3 godz.

4. Produkcja materiału siewnego roślin oleistych, włóknistych i tytoniu – 2 godz.

5. Produkcja materiału siewnego ważniejszych gatunków roślin bobowatych - strączkowe, motylkowate drobnonasienne – 2 godz.

6. Produkcja materiału siewnego ważniejszych gatunków traw, życice, kupkówka, tymotka, kostrzewa i kostrzyca – 2 godz.

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: -; ECTS: -

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: 50; ECTS: 2

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: -; ECTS: -

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 20; ECTS: 0,8

Literatura:

- Szczegółowa Uprawa Roślin, wyd. I – 1999, wyd.II – 2003, praca zbiorowa pod red. Z. Jasińskiej i A. Koteckiego. AWA, Wrocław T I - ss.481, T II. - ss. 690

- Nasiennictwo - rozmnażanie materiału siewnego 2000, tom 2, praca zbiorowa pod red. K.W. Duczmala i H. Tucholskiej. PWRIL Poznań - ss. 416

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Charakteryzuje parametry jakości materiału siewnego roślin rolniczych.

2. Zna technologie upraw nasiennych ważniejszych gospodarczo gatunków roślin rolniczych ze wszystkich grup roślin użytkowych.

Umiejętności:

1. Ocenia wiarygodnie potencjał produkcyjny plantacji nasiennych

2. Rozpoznaje gatunki chwastów, chorób, pasożytów i szkodników jako biotycznych czynników, dyskwalifikujących plantacji nasiennych.

3.Ocenia stan roślin na odpowiednich jednostkach kwalifikacji, stosownych do pozycji hodowlanej rozmnażanego materiału,

Kompetencje społeczne:

1. Rozumie znaczenie produkcji dobrej jakości materiału siewnego nowych i wysokoplennych odmian.

2. Rozwiązuje podstawowe problemy wiążące się z całokształtem technologii produkcji nasiennej odmian i gatunków reprodukowanych przez rolników lub grupy producenckie.

3. Rozumie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji w ślad za wydawanymi aktami prawnymi.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny złożony z trzech grup pytań:

1) pytania testowe - test wyboru

2) szczególowe pytania - test uzupełnienia

3) dwa pytania opisowe

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.