Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.TIN.SL.RZAXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE/ ECTS: 3 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki /Forma i poziom: SL

status: podstawowy

Celem kursu jest rozwinięcie i doskonalenie praktycznych umiejętności obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych. Poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości o współczesnych urządzeniach IT. Pogłębienie umiejętności sprawnej obsługi komputera oraz podstawowych typów programów użytkowych.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1. Przetwarzanie tekstu: tekst, akapit szablony, praca zespołowa

2. Tekst, akapit, szablony,

3. Układ dokumentu: dokument główny, spis treści, sekcje kolumny

4. Organizacja dokumentu: referencje, stopki odwołania

5. Elementy składowe dokumentu: tabele, formularze, arkusze danych, ilustracje, rysowanie

6. Korespondencja seryjna,

7. Arkusze: kalkulacyjne - edycja, import eksport, prezentacja, ochrona arkusza

8. Manipulowanie danymi: sortowanie, filtrowanie, powiązania, wykresy, grafika

9. Funkcje: statystyczne , logiczne, finansowe

10. Funkcje daty i czasu

11. Analiza: tabele przestawne

12. Automatyzacja czynności rejestracja makr i i kwestie bezpieczeństwa.

13. Wprowadzenie do języka Visual Basic for Applications, proste procedury, funkcje, komunikacja z użytkownikiem, schematy blokowe.

14. VBA – instrukcje pętli, rodzaje, proste programy z ich wykorzystaniem.

15. Zaliczenie

Struktura aktywności studenta::

zajęcia zrealizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 35, ECTS 1,4

w tym:

ćwiczenia 30 godz.

konsultacje 2 godz

udział w egzaminie i zaliczeniach 3 godz.

praca własna 55 godz.

OGÓŁEM: 3 pkt ECTS

Literatura:

Literatura:

Zestaw podręczników zalecanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne

jako materiał wspomagający przygotowanie do egzaminów ECDL (Wydawnictwo KISS, 2007):

1. Barbara Gaworska, Henryk Szantula - Podstawy technik informatycznych,

2. Adam Trawka - Użytkowanie komputerów

3. Andrzej Mazur - Przetwarzanie tekstów

4. Romuald Lenert - Arkusze kalkulacyjne

5. Dariusz Przygodzki - Bazy danych

6. Alicja Biegańska - Grafika menedżerska i prezentacyjna

7. Elżbieta Bowdur - Usługi w sieciach informatycznych

8. Alicja Żarowska, Waldemar Węglarz - ECDL na skróty

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student:

a) zna najpopularniejsze usługi sieciowe, związane z nimi oprogramowanie użytkowe, prawa

użytkownika sieci oraz zagrożenia i zasady bezpieczeństwa w korzystaniu z zasobów sieciowych,

b) ma ogólną wiedzę o normach i regułach dotyczących transmisji i przetwarzania danych cyfrowych

z wykorzystaniem sieci internet, w tym przepisy o prawach autorskich i ochronie danych osobowych,

c) zna narzędzia, metody i techniki przetwarzania danych cyfrowych z wykorzystaniem komputera,

w tym: edytory tekstowe i graficzne, arkusze kalkulacyjne, bazy danych w stopniu wystarczającym

do przygotowywania i opracowywania typowych dokumentów, obliczeń i ich prezentacji,

d) rozumie potrzebę samokształcenia i aktualizowania swojej wiedzy w obszarze technologii cyfrowych.

Umiejętności:

Student:

a) prawidłowo i sprawnie posługuje się podstawowym oprogramowaniem komputerowym związanym

z przetwarzaniem danych, w tym: edytorami tekstowymi i graficznymi oraz arkuszem kalkulacyjnym,

b) posiada umiejętności wyszukiwania i analizowania informacji dostępnych w sieci internet,

z krytyczną oceną ich rzetelności i wiarygodności,

c) potrafi przygotować podstawowe typy dokumentów i korzystać z wzorcowych pism oraz formularzy,

d) potrafi wykonywać typowe obliczenia statystyczne oraz finansowe w arkuszu kalkulacyjnym wraz

z ich graficzną wizualizacją wykorzystując wiedzę z przedmiotów kierunkowych,

e) posiada umiejętność tworzenia opracowań pisemnych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji,

f) potrafi opracować prezentacje ustne wspomagane środkami multimedialnymi i sprzętem komputerowym.

Kompetencje społeczne:

Student:

a) potrafi korzystać z poczty elektronicznej, komunikatorów i portali społecznościowych celem wymiany

informacji i jej zastosowania w obszarze związanym z kierunkiem studiów i przyszłym zawodem,

b) wykazuje umiejętności kooperowania z grupą w zakresie powierzonych jej do wykonania zadań,

przestrzegając przepisów prawa, reguł i zasad przyswojonych w toku procesu dydaktycznego,

c) potrafi uzupełniać, aktualizować i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny cząstkowe - weryfikowane na bieżąco - w oparciu o:

a) pisemne testy wielokrotnego wyboru i uzupełnień - sprawdzające opanowanie wiedzy z zakresu objętego programem przedmiotu, w tym znajomości terminologii i pojęć dotyczących stosowanego oprogramowania,

b) umiejętności praktyczne - sprawdzane na bieżąco w trakcie wykonywanych zestawów zadań na ćwiczeniach laboratoryjnych,

c) raporty z wykonanych ćwiczeń przygotowywane samodzielnie lub grupowo po zajęciach w ramach procesu dalszego samokształcenia i indywidualizacji uczenia się studenta, poddawane weryfikacji formalnej na kolejnych ćwiczeniach,

d) opracowany zespołowo ( w grupie 2-4 osób) projekt prezentacji na wybrany temat szczegółowy,

e) obserwowana aktywność i postępy w wiedzy oraz umiejętnościach indywidualnego studenta.

Ocena końcowa na zaliczenie z ćwiczeń:

Wymagane jest uzyskanie większości pozytywnych ocen cząstkowych; o wysokości oceny decyduje średnia ważona z uzyskanych wyników.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Grygierzec, Sławomir Lisek
Prowadzący grup: Wiesław Grygierzec, Sławomir Lisek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Grygierzec, Sławomir Lisek
Prowadzący grup: Wiesław Grygierzec, Sławomir Lisek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.