Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.TIN.SI.RJBSY Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informatyczne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Jakość i bezpieczeństwo środowiska, 1 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cele kształcenia: Poszerzenie i usystematyzowanie wiadomości o współczesnych urządzeniach IT, środkach oraz metodach gromadzenia, przetwarzania, przechowywania i transmisji informacji cyfrowej i jej konwersji i kompresji.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

1 . Organizacja pracy w lokalnej sieci komputerowej. Charakterystyka techniczna sprzętu. PC a końcówka sieci. Zasoby sieci, ich ochrona i udostępnianie.

2 ". Poczta elektroniczna. Charakterystyka programów pocztowych.

Oprogramowanie wspomagające bezpieczne korzystanie z sieci i poczty elektronicznej."

3 . WWW - najpopularniejsza usługa w sieci Internet. Statyczne a dynamiczne strony WWW. Pozycjonowanie stron. Konfiguracja przeglądarki.

4 . Protokoły transmisji danych, problemy bezpieczeństwa i poufności informacji. Zagadnienia autoryzacji, wiarygodności, ochrony, wykorzystania i upowszechniania danych. Znajdowanie informacji w sieci.

5 . Przetwarzanie dokumentów tekstowych z zastosowaniem edytora tekstu.

6 . Przykłady automatyzacji prac edycyjnych w edytorze tekstu. Pobieranie obiektów z innych aplikacji. Konwersja dokumentów. Proste formularze i korespondencja seryjna.

7 . Wprowadzanie i przetwarzanie danych w arkuszu kalkulacyjnym. Import danych do skoroszytu i ich opracowywanie. Korzystanie z adresów komórek, bloków i tablic.

8 . Graficzna ilustracja danych i wyników obliczeń i ich interpretacja.

9 . Zakładanie bazy danych w arkuszu kalkulacyjnym i jej analiza. Tabele przestawne i funkcje bazy danych.

10 . Opracowywanie prognoz z zastosowaniem scenariuszy. Tworzenie prostych symulacji. Zagadnienia ekstrapolacji i aproksymacji.

11 . Relacyjne bazy danych. Struktura relacyjnej bazy danych.

12 . Planowanie prezentacji z wykorzystaniem komputera. Standardowe typów prezentacji w PowerPoint. Modyfikacje slajdów w obrębie schematu; formatowanie i animacja obiektów slajdu.

13 . Włączanie do pokazu efektów multimedialnych. Korzystanie z łączy w obrębie prezentacji i/lub do zewnętrznych plików. Organizowanie prezentacji.

14 . Przetwarzanie tekstu i grafiki z zastosowaniem skanera i/lub cyfrowego aparatu fotograficznego. Przykłady aplikacji OCR.

15 . Podsumowanie zajęć. Oceny i zaliczenia.

Statystyka przedmiotu [godziny ; ECTS]

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy 50 ;2

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) 30 ;1,20

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty 30,00 ; 2,00

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. 20 ; 0,80

Literatura:

Literatura:

"1. Metzger P., 2006, Anatomia PC. Wydanie X, Helion, Gliwice.

2. Blinowski G., 2012, Systemy poczty elektronicznej standardy, architektura, bezpieczeństwo, Helion, Gliwice.

3. Sokół M., Rajca P., 2010, Internet. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie IV, Gliwice, Helion SA.

5. Cary N. Prague, Michael R. Irwin, Jennifer Reardon., Access 2003 PL. Biblia, Helion, Gliwice.

6. Jinjer S., 2006, Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych, Helion, Gliwice

7. Statystyka i data mining w badaniach naukowych, 2006, Materiały z seminarium StatSoft Polska."

Publikacje własne:

Strojny J., 2006, Nowa formuła konkurencji gospodarki ery komunikacji: w: D. Fatuła Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, Oficyna wydawnicza AFM, Kraków, s. 45-55.

Efekty uczenia się:

wiedza:

TIN_W01 - student zna podstawowe pojęcia z zakresu informatyki,

TIN_W02 - posiada wiedzę na temat funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowania,

Umiejętnosci:

TIN_U01 - potrafi obsługiwać sprzęt komputerowy w podstawowym zakresie,

TIN_U02 - potrafi obsługiwać popularne oprogramowanie w podstawowym zakresie,

TIN_U03 - potrafi przygotować dane do przetwarzania,

Kompetencje społeczne:

TIN_K01 - potrafi rozwiązywać stawiane problemy i organizować pracę w zespole.

TIN_K02 - docenia potrzebę łączenia wiedzy interdyscyplinarnej oraz wykorzystania technik komputerowych w badaniach i projektach inżynierskich

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (test z wyboru i uzupełnienia + zadania obliczeniowe)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań na poszczególnych ćwiczeniach lub symulacje komputerowe na bieżąco oceniane przez prowadzących pod względem poprawności ich rozwiązania oraz organizacji pracy w zespole.

Ocena końcowa z ćwiczeń: średnia uzyskana z poszczególnych ćwiczeń.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.