Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.TIN.NL.REKYZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
Grupy: Ekonomia, 1 sem, niestacjonarne licencjat, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDÓW: Ekonomia / ECTS: 4 / semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SL

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Celem kursu jest doskonalenie usystematyzowanie wiadomości z zakresu obsługi komputera typu PC i podstawowych programów użytkowych.

Kurs ukazuje możliwości programów użytkowych ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do wykonania pracy dyplomowej, prowadzenia obliczeń matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych w arkuszu kalkulacyjnym i programach statystycznych, przetwarzania danych z wykorzystaniem relacyjnych baz danych oraz przygotowania do pracy biurowej. Doskonali techniki korzystania z zasobów sieci Internet, które są pomocne w prowadzeniu prac badawczych.

Pełny opis:

ĆWICZENIA LABORATORYJNE:

1. Konfiguracja sprzętu komputerowego. Specyfika lokalnej sieci i końcówki sieciowej.

2. Programy usługowe.

3. Eksplorator Windows. Podstawowe operacje na plikach i folderach.

4. Atrybuty plików. Organizacja dysku. Organizacja elementów pulpitu.

5. Programy poczty elektronicznej. Usługi sieciowe.

6. Sieć INTERNET. Dostęp do serwerów WWW. Polskie portale w sieci.

7. Znajdowanie informacji z zastosowaniem złożonych zapytań logicznych.

8. Tworzenie profesjonalnej prezentacji. Wybór plików graficznych przeznaczonych do zastosowania w prezentacji. Wstawianie grafiki, wykresów, diagramów i tabel. Drukowanie slajdów i materiałów informacyjnych.

9. Edytor tekstu – redagowanie dokumentów.

10. Edytor tekstu – operacje na blokach tekstu.

11. Edytor tekstu – praca z tabelami.

12. Edytor tekstu – dołączanie do tekstu obiektów różnego typu.

13. Edytor tekstu – redagowanie automatycznego spisu treści, przypisy, nagłówek - stopka.

14. Edytor tekstu – automatyzacja pracy biurowej.

15. Arkusz kalkulacyjny – przetwarzanie danych liczbowych.

16. Arkusz kalkulacyjny – zastosowania różnych typów adresów komórek.

17. Arkusz kalkulacyjny – zastosowania różnych typów funkcji.

18. Arkusz kalkulacyjny – obliczenia i analizy statystyczne.

19. Arkusz kalkulacyjny – tworzenie tabel przestawnych.

20. Arkusz kalkulacyjny – wykresy i diagramy.Zaliczenie ćwiczeń.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 22 godz. (ECTS** 1)

w tym:

wykłady 0 godz.

ćwiczenia i seminaria 20 godz.

konsultacje 3 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w zaliczeniu 2 godz.

e-learning 0 godz.

Praca własna 80 godz. (ECTS** 2,6)

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Bourg D., 2006, Excel w nauce i technice. Receptury. Helion, Gliwice.

Duckett J., 2018, HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW. Podręcznik Front-End Developera. Helion, Gliwice.

Knight G., 2006, Excel. Analiza danych biznesowych. Helion, Gliwice.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Hipsz T., 2012, Firma w Internecie. Poradnik subiektywny. Helion, Gliwice.

Kurose J., Ross K., 2018, Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe, Helion, Gliwice.

Jinjer S., 2006, Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych, Helion, Gliwice

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

WIEDZA:

- potrafi identyfikować zagadnienie praktyczne w aspekcie zastosowania odpowiedniego programu użytkowego,

- zna narzędzia , metody i techniki przetwarzania danych w tym: edytorów tekstu i graficzne, arkusze kalkulacyjne, bazy danych w stopniu, który jest wystarczający do przygotowania, opracowania typowych obliczeń, dokumentacji, prezentacji,

UMIEJĘTNOŚCI:

- posiada umiejętność obsługi programów biurowych pakietu Microsoft Office,

- posiada umiejętność pracy z arkuszami kalkulacyjnymi,

- zna zasady projektowania i obsługa relacyjnych baz danych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- organizuje prace w zespole w celu wykonania określonego zadania,

- zdobywa motywację do ciągłego aktualizowania i doskonalenia wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania technologii informacyjnych w naukach ekonomicznych i codziennym życiu

[Odniesienie do efektów kierunkowych/Forma zajęć/ocena formująca/ocena podsumowująca]/obszar nauk/

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Studenci wykonują samodzielnie prace z zakresu problemów będących przedmiotem treści programowych.

Ocena podsumowująca jest średnią z ocen uzyskanych w trakcie semestru.

Ocena końcowa = 1,0 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia [Wiedza (W), Umiejętności (U), Kompetencje społeczne (K)], definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U, K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio przynajmniej 55% obowiązujących efektów),

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Ocena dobra (4,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 71-80%),

5. Ocena ponad dobra (4,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio 81-90%)

6. Ocena bardzo dobra (5,0): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U, K) efektów kształcenia (średnio > 90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu w własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Strojny
Prowadzący grup: Jacek Strojny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Lisek
Prowadzący grup: Sławomir Lisek, Janina Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.