Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika rolnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.TER.NI.RROXX.A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika rolnicza
Jednostka: Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki
Grupy: Rolnictwo, 1 sem, niestacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Technika rolnicza to uzasadniony agrotechnicznie i ekonomicznie sposób oddziaływania środkami technicznymi na przebieg produkcji rolniczej oraz przetwarzanie produktów rolniczych. Poza klasyczną mechanizacją, rozumianą jako zastąpienie pracy ręcznej narzędziem lub maszyną przy wykonywaniu czynności procesu produkcyjnego, technika rolnicza obejmuje także analizę rzeczową sposobu stosowania i utrzymania w gotowości do pracy środków technicznych. Stąd obok zagadnień z zakresu budowy oraz regulacji narzędzi, maszyn i urządzeń rolniczych, zakresem treści kształcenia objęto technologię prac maszynowych oraz aspekty organizacji pracy zestawów ciągnikowych. Zagadnienia te dotyczą środków technicznych wykorzystywanych zarówno w produkcji roślinnej jak i zwierzęcej a także do konserwacji produktów pochodzenia rolniczego.

Pełny opis:

Wykłady:

Bilans mocy silnika spalinowego i ciągnika rolniczego

Podstawy racjonalnej eksploatacji parku maszynowego

Tendencje rozwoju konstrukcji maszyn rolniczych

Technologia konwencjonalnego procesu uprawy gleby

Technologia uproszczonych procesów uprawy gleby

Technologia procesów nawożenia i nawadniania roślin

Technologia procesów siewu i sadzenia

Technologia procesów pielęgnacji i ochrony roślin

Technologia procesów zbioru roślin pastewnych

Technologia procesów zbioru zbóż

Technologia procesów zbioru roślin okopowych i przemysłowych

Technologia prac transportowych w rolnictwie

Technologia procesów przechowywania płodów rolnych

Systemy rolnictwa precyzyjnego

Wybrane zagadnienia z mechanizacji produkcji zwierzęcej

Wybrane zagadnienia z automatyzacji procesów produkcyjnych

Ćwiczenia projektowe:

Podstawy rysunku technicznego

Czas pracy i wydajność maszyn rolniczych

Metody doboru parku maszynowego i ocena efektywności wykorzystania parku maszynowego

Ćwiczenia laboratoryjne:

Budowa układu przeniesienia napędu ciągnika rolniczego

Budowa i działanie układów sterujących ciągników rolniczych

Budowa i działanie maszyn do uprawy roli

Budowa i działanie maszyn do nawożenia

Budowa i działanie maszyn do siewu i sadzenia

Budowa i działanie maszyn do pielęgnacji i ochrony roślin

Budowa i działanie maszyn do zbioru roślin pastewnych

Budowa i działanie zespołów roboczych kombajnu zbożowego

Budowa i działanie maszyn do zbioru roślin okopowych

Budowa i działanie maszyn do czyszczenia i suszenia płodów rolnych

Budowa i działanie dojarek oraz schładzalników

Budowa i działanie maszyn oraz urządzeń do przygotowania pasz

Statystyka przedmiotu:

1. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot obowiązkowy Godziny: 175; ECTS: 7

2. Liczba godzin oraz punktów ECTS - przedmiot do wyboru Godziny: -; ECTS: -

3. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje poprzez bezpośredni kontakt z nauczycielem akademickim (wykłady, ćwiczenia, seminaria....) Godziny: 30; ECTS: 1,2

4. Łączna liczba godzin oraz punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach praktycznych np. laboratoryjne, projektowe, terenowe, warsztaty Godziny: 15; ECTS: 0,6

5. Przewidywany nakład pracy własnej (bez udziału prowadzącego lub z udziałem w ramach konsultacji) konieczny do realizacji zadań programowych przedmiotu. Godziny: 145; ECTS: 5,8

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Banasiak. 1999. Agrotechnologia. PWN.

Literatura uzupełniająca:

A. Skrobacki. 1996. Pojazdy rolnicze. WSiP.

J. Kuczewski, C. Waszkiewicz. 2007. Mechanizacja rolnictwa. Maszyny do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Wydawnictwo SGGW.

J. Kuczewski, Z. Majewski. 1998. Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych. WSiP.

Efekty uczenia się:

Ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych (InzA_W01)

Zna warunki pracy ciągnika oraz narzędzi i maszyn rolniczych (R1A_W04; InzA_W02)

Zna budowę i działanie układów oraz zespołów ciągnika, narzędzi i maszyn rolniczych (R1A_W05)

Czytania i tworzy proste rysunki techniczne konstrukcyjne (R1A_U02; InzA_U08)

Rysuje schematy budowy zespołów maszyn rolniczych (R1A_U02)

Dobiera park maszynowy do warunków funkcjonowania gospodarstwa w aspekcie stosowanych technologii (R1A_U06; InzA_U06)

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (R1A_K01)

Ma świadomość roli postępu technicznego w rozwoju rolnictwa (R1A_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny ograniczony czasowo bez dostępu do podręczników (ocena wiedzy)

Egzamin ustny (ocena kompetencji)

Sprawozdania (ocena umiejętności)

Projekty (ocena umiejętności)

Ocena niedostateczna: nie czyta i nie tworzy prostych rysunków technicznych konstrukcyjnych, nie zna podstawowych warunków pracy oraz budowy i działania zespołów roboczych maszyn rolniczych, nie rysuje podstawowych schematów zespołów roboczych, nie potrafi dobrać parku maszynowego dla prostych procesów technologicznych.

Ocena dostateczna: czyta i tworzy prosty rysunek techniczny konstrukcyjny, zna podstawowe warunki pracy oraz budowę i działanie zespołów roboczych maszyn rolniczych, rysuje podstawowe schematy zespołów roboczych, potrafi dobrać park maszynowy dla prostych procesów technologicznych.

Ocena dobra: czyta i tworzy prosty rysunek techniczny konstrukcyjny, zna warunki pracy oraz budowę i działanie prostych i złożonych zespołów roboczych maszyn rolniczych, rysuje podstawowe schematy zespołów roboczych, potrafi dobrać park maszynowy dla złożonych procesów technologicznych.

Ocena bardzo dobra: czyta i tworzy prosty rysunek techniczny konstrukcyjny, zna złożoność warunków pracy oraz budowę i działanie zespołów roboczych maszyn rolniczych, rysuje rozbudowane schematy zespołów roboczych, potrafi dobrać park maszynowy dla złożonych, zmechanizowanych i sterowanych systemami rolnictwa precyzyjnego procesów technologicznych.

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Tabor
Prowadzący grup: Zbigniew Daniel, Adam Radkowski, Sylwester Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Zgodnie z Regulaminem Studiów przedmiot zaliczony zostaje na jedną oceną końcową, uwzględniającą zaliczenie różnych form zajęć (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne i ćwiczenia terenowe), przy czym 40% oceny końcowej stanowi ocena uzyskana z osiągnięcia efektów kształcenia właściwych dla wykładów, a 60% ocena z zaliczenia ćwiczeń. Wymogiem koniecznym do przystąpienia do zaliczenia jest wykonanie projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwester Tabor
Prowadzący grup: Urszula Malaga-Toboła, Adam Radkowski, Sylwester Tabor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Uwagi:

Zgodnie z Regulaminem Studiów przedmiot zaliczony zostaje na jedną oceną końcową, uwzględniającą zaliczenie różnych form zajęć (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne i ćwiczenia terenowe), przy czym 40% oceny końcowej stanowi ocena uzyskana z osiągnięcia efektów kształcenia właściwych dla wykładów, a 60% ocena z zaliczenia ćwiczeń. Wymogiem koniecznym do przystąpienia do zaliczenia jest wykonanie projektu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)