Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.SMII.SM.ROSXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Kształtowanie i rewaloryzacja środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Monitoring ekologiczny środowiska
Ochrona środ. 2 stopień, stacj. 1 sem. Zagrożenia i ochrona ekosystemów
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: OCHRONA ŚRODOWISKA/ECTS: 3/SEMESTR 1

PROFIL: OGÓLNOAKADEMICKI/FORMA I POZIOM; SMGR

Studenci poznają problematykę badawczą jednostek dyplomujących, prezentując problematykę własnych prac inżynierskich. Dokonują wyboru tematów prac magisterskich. Przygotowują i prezentują zakres i strukturę planowanej pracy.

Pełny opis:

Studenci zaznajamiają się z problematyką badawczą realizowaną w jednostkach dyplomujących w trakcie dyskusji prowadzonej po przedstawieniu metodyki badań i najważniejszych wyników i wniosków własnych prac inżynierskich (prezentacje multimedialne). Dokonują wyboru tematów prac magisterskich. Poznają zasady przygotowania pracy magisreskiej, jej dokumentowania i archiwizacji w systemie USOS. Uzyskują informację o przepisach prawa autorskiego w zakresie przygotowania prac dyplomowych i procedurach antyplagiatowych. Uczą się sposobów korzystania z różnych źródeł informacji naukowej i możliwości ich wykorzystania w rozwiązywaniu nowych problemów badawczych a także poznają zasady przygotowania i sposoby prezentacji ustnej.

W drugiej części semestru prezentują zakres i przewidywaną metodykę badań oraz strukturę planowanej pracy magisterskiej.

Struktura aktywności studenta: zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 15 / ECTS: 3

w tym:

wykłady: 0 godz.

ćwiczenia i seminaria: 15 godz.

konsultacje: 8 godz.

udział w badaniach: 0 godz.

udział w egzaminach i zaliczeniu: 2 godz.

praca własna: 50 godzi.

Literatura:

1. Młyniec W., Ufnalska S. 2004: Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. Wydawnictwo Sorus, Poznań, ss. 67.

2. Weiner J. 2005: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Wydanie III poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, ss.156.

3. Urban St., Ładoński W. 2006: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wydanie VI, uzupełnione. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, ss. 238.

4. Prace inżynierskie studentów.

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student posiada wiedzę o możliwościach korzystania z różnych źródeł informacji naukowej

- zna zasady przygotowania pisemnej pracy naukowej i prezentacji ustnej

umiejętności:

- potrafi wykorzystać wiedzę naukowa do rozwiązywania nowych problemów badawczych

- potrafi dyskutować, argumentować i przekazywać treści perswazyjne

kompetencje społeczne:

- aktywnie uczestniczy w dyskusji naukowej w grupie

- przygotowuje się do wystąpień publicznych

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1) zaangażowanie studenta w dyskusję i aktywność w grupie - 40%

2) sposób przygotowania i prezentacji ustnej - 30%

3) kompetencje i znajomość prezentowanego problemu - 30%

---

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Teofil Łabza, Joanna Puła
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Teofil Łabza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Boligłowa, Joanna Puła
Prowadzący grup: Elżbieta Boligłowa, Joanna Puła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.