Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.SEM.SM.RJBSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Grupy: Jakość i bezpieczeństwo środowiska, 1 sem. stacj. mgr. obowiazkowe - analiza środowiskiem
Jakość i bezpieczeństwo środowiska, 1 sem. stacj. mgr. obowiazkowe - zarządzanie środowiskiem
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : Jakość i Bezbieczeństwo Środowiska / ECTS: 2 /semestr: 1

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SI

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Wprowadzenie do metodologii nauki

Pełny opis:

1 Uwarunkowania prawne i organizacyjne

2 Metodologia nauki

3 Metody badań

4 Etyka naukowa

5 Przygotowanie materiałów do publikacji

6 Przygotowanie materiałów do publikacji

7. Czas w badaniach

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 15 godz.1 ECTS

w tym: wykłady godz. 0

ćwiczenia i seminaria godz. 15

konsultacje godz.

udział w badaniach godz.

obowiązkowe praktyki i staże godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu godz.

e-lerning godz.

Praca własna godz. 30 1 ECTS

Literatura:

ANDRZEJ KOTECKI, FRAGM. AGRON. 32(4) 2015, 7–21

DOKĄD ZMIERZA AGRONOMIA W POLSCE

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna nomenklaturę w zakresie problematyki metodologii naukowej

- posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną o metodach naukowych;

Umiejętności:

- dokonuje operacjonalizacji procesu badawczego

Kompetencje:

- umie samodzielnie przygotować artykuł do wydawnictwa,

- rozumie wielokierunkowość zagadnień i potrzebę ich aktualizacji

Metody i kryteria oceniania:

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia definiowaną w następujący sposób:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U

lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów

kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub

K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad

dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Esej na zadany temat

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego

przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami

formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)