Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ryzyko w środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: R.1s.RSR.SM.RJBSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ryzyko w środowisku
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy: Jakość i bezpieczeństwo środowiska, 1 sem. stacj. mgr. obowiazkowe - analiza środowiskiem
Jakość i bezpieczeństwo środowiska, 1 sem. stacj. mgr. obowiazkowe - zarządzanie środowiskiem
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW : JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA / ECTS:3 /semestr: 2

Profil: ogólnoakademicki / Forma i poziom: SM

status: kierunkowy

Wymagania wstępne: brak

Problematyka ryzyka w środowisku jest jednym z nieodzownych elementów zarządzania nim. Obejmuje systematyczną analizę, identyfikację i ocenę zagrożeń występujących w obszarze stabilności i zmian różnych elementów środowiska, w tym minimalizacji oddziaływania procesów wytwarzania na stan środowiska. Pojęcie ryzyka można odnosić również bezpośrednio do sfery i działalności człowieka, w kontekście jego zdrowia i bezpieczeństwa higieny pracy oraz funkcjonowania różnych gałęzi gospodarki. Ryzyko traktowane jako wielkość wielowymiarowa określa miarę zagrożenia lub niebezpieczeństwa związanego z konsekwencjami niezastosowania określonych działań prewencyjnych, korygujących i zapobiegawczym wystąpieniu potencjalnego ryzyka.

Pełny opis:

Wykłady:

1-3. Ryzyko w środowisku, podstawy prawne, procedury szacowania ryzyka (ocena krótkoterminowa i długoterminowa).

4-5.Zarządzanie ryzykiem środowiskowym, techniki identyfikacji ryzyka, metody kontroli.

6-7. Ryzyko zdrowotne i ekologiczne – szacowanie i postępowanie.

8-9. Zarządzanie ryzykiem w środowisku pracy – systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

10-11. Ocena ryzyka środowiskowego a realizacja inwestycji.

12-13. Ryzyko środowiskowe związane z działalnością sektora rolno-spożywczego i komunalnego

14-15. Ryzyko środowiskowe a eksploatacja zasobów naturalnych odnawialnych i nie odnawialnych.

Ćwiczenia:

1-2. Metody wyznaczania poziomu ryzyka.

3-5. Szacowanie ryzyka zdrowotnego i procesowego związanego z ekspozycją na substancje chemiczne.

6-7. Ogniwa łańcucha troficznego jako wskaźniki ryzyka środowiskowego.

8-10. Ocena ryzyka środowiskowego z zastosowaniem metod stosowanych w ocenie krótkoterminowej i długoterminowej - opracowanie oceny dla wybranej gałęzi gospodarki (zakład przetwórstwa rolno spożywczego)

11-13. Ocena ryzyka środowiskowego z zastosowaniem metod stosowanych w ocenie krótkoterminowej i długoterminowej - opracowanie oceny dla wybranej gałęzi gospodarki (zakład gospodarki komunalnej)

14-15. Zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000:2009

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego 37 godz., ECTS** 1,2

w tym:

wykłady godz.15

ćwiczenia i seminaria 15 godz.

konsultacje 5 godz.

udział w badaniach 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu 2 godz.

e-lerning 0 godz.

Praca własna (1,8 ECTS**) 53 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Załęska- Radziwiłł M. 2007. Badania ekotoksykologiczne w procesie ekologicznej oceny ryzyka w środowisku wodnym. Inżynieria Środowiska z. 52. Wydawnictwo Politechnika Warszawska, ss 195.

2. Klimowicz-Pawlas A. Maliszewska-Kordybach B., Smreczak B. 2013. Metody oceny ryzyka ekologicznego terenów narażonych na oddziaływanie zanieczyszczeń organicznych. Studia i Raporty IUNG-PIB, 35(9), 155-180.

3. Janikowski R (red). 2004. Środowisko a zdrowie. Polityka, zrządzanie, komunikowanie Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok. ss 287.

4. Kuczyńska A., Wolska L., Namieśnik J. 2003. Zastosowanie biotestów w badaniach środowiskowych. [W]: Nowe Horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowym. red. J. Namieśnik, W. Chrzanowski, P. Szpinek, Centrum Doskonałości Analityki i Monitoringu Środowiskowego, Gdańsk 2003.

5. Rozporządzanie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla środowiska stwarzanego prze nowe substancje. Dz. U. Nr 16, poz. 138

Uzupełniająca:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lipca 2003 w sprawie metod przeprowadzania badań właściwości fizykochemicznych, toksyczności, ekotoksyczności substancji i preparatów chemicznych, Dz.U. z 2003 roku, nr 232, poz. 2343 i późn. zm.

2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Dz.U. 2007 nr 75 poz. 493

Efekty uczenia się:

wiedza:

- student definiuje pojęcie ryzyka w środowisku i zna metody jego szacowania

- student zna zasady zarządzania ryzykiem w środowisku z uwzględnieniem poszczególnych ogniw łańcucha troficznego

- student zna zasady oceny ryzyka w ujęciu krótko i długoterminowym dla wybranych gałęzi gospodarki

Umiejętnosci:

- student potrafi wskazać i przeprowadzić procedurę oceny ryzyka w środowisku

- student umie analizować dane dotyczące realizacji inwestycji i działalności sektora rolno-spożywczego i komunalnego

- student potrafi samodzielnie (na podstawie otrzymanych danych) sporządzić raport o możliwych zagrożeniach dla środowiska

Kompetencje społeczne:

- student ma świadomość roli szacowania ryzyka w środowisku a realizacją inwestycji

- student rozumie konieczność oceny ryzyka w środowisku przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ćwiczenia audytoryjne: sprawdzian wiedzy, zaliczenie projektu

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa = 0,5 x ocena z części wykładowej + 0,5 x ocena z części ćwiczeniowej

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)